Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2014
Problematyka wiary w refleksji współczesnych katechetyków polskich

Autorzy: Jerzy Kostorz
Uniwersytet Opolski
Słowa kluczowe: badania empiryczne katecheza szkolna katecheza parafialna katechetycy wiara
Data publikacji całości:2014
Liczba stron:16 (135-150)

Abstrakt

Artykuł ma na celu dokonanie przeglądu refleksji współczesnych polskich katechetyków na temat wiary. Problematyka wiary jest ważna i zawsze aktualna, dlatego często pojawia się ona w wielu publikacjach. Katechetycy podejmują różne problemy, a wśród nich często zajmują się rozwijaniem poznania treści wiary i kształtowaniem postaw wynikających z wiary. Są to problemy wpisane w naturę katechezy i wychowania chrześcijańskiego, dlatego poświęcono im wiele uwagi w niniejszym artykule. Uzupełniono je o definiowanie wiary – polscy katechetycy też o tym piszą, nie można było więc pominąć tej problematyki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bagrowicz J., Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele, Toruń 2000.
2.Bagrowicz J., Towarzyszyć wzrastaniu. Z dyskusji o metodach i środkach edukacji religijnej młodzieży, Toruń 2006.
3.Buchta R., Dziekoński S. (red.), Wychowanie w wierze w kontekście przemian współczesności, Katowice 2011.
4.Chałupniak R., Postawa wiary i jej kształtowanie na katechezie, „Katecheta” 44 (2000) 7.
5.Czekalski R., Katecheza komunikacją wiary, Płock 2006.
6.Dziekoński S., Wychowanie do wiary i postaw moralnych: aspekty katechetyczno-pedagogiczne, w: B. Stróżycki (red.), Wychowanie do wiary i postaw moralnych ludzi młodych: aspekt biblijny i katechetyczny, Poznań 2006.
7.Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, Kraków 1998.
8.Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.
9.Kiciński A., Goliszek P. (red.), Catechetica Porta Fidei, Lublin 2012.
10.Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, Kraków 2010.
11.Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2001.
12.Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2010.
13.Kongregacja do spraw Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań 1998.
14.Kulpaczyński S., Kształtowanie postaw religijnych na katechezie, „Roczniki Teologiczno--Kanoniczne” 35 (1988) 6.
15.Kulpaczyński S., Modlitwa w procesie wychowania do wiary, w: Pedagogika wiary. Książka dedykowana ks. prof. Z. Markowi SJ w 60. rocznicę urodzin i 35. kapłaństwa, Kraków 2007.
16.Marek Z., „Sacrum” w wychowaniu chrześcijańskim, w: A. Offmański (red.), Polska katecheza wobec pluralizmu jednoczącej się Europy, Szczecin 2004. Marek Z., Wychowywać do wiary, Kraków 1996.
17.Mąkosa P., Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce. Stan aktualny i perspektywy rozwoju, Lublin 2009.
18.Mąkosa P., Natura, treści, cele i zadania edukacji religijnej dzieci w szkole podstawowej, w: J. Stala (red.), Wychowanie religijne i katecheza, cz. 2: Wychowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym, Tarnów 2006
19.Mąkosa P., Natura, treści, cele i zadania edukacji religijnej w gimnazjum, w: J. Stala (red.), Wychowanie religijne i katecheza, cz. 2: Wychowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym, Tarnów 2006.
20.Mąkosa P., Tożsamość nauczycieli religii i ich opinie na temat wybranych aspektów edukacji religijnej w Polsce, „Roczniki Teologiczne” 56 (2009) 6.
21.Mąkosa P., Wychowanie do wiary w wybranych podręcznikach do nauczania religii w klasach IV–VI szkoły podstawowej, „Katecheta” 50 (2006) 9.
22.Mendyk M., Katecheza – miejsce poznania i zrozumienia wiary, w: J. Szpet, D. Jackowiak (red.), Katecheza, rodzina, parafi a i szkoła, t. 9: Wybrane problemy optymalizacji procesu katechetycznego, Poznań 2011.
23.Misiaszek K., Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole polskiej. Próba oceny, Warszawa 2010.
24.Misiaszek K., Wychowanie do wiary, w: M. Ryś (red.), Autorytet prawdy. Wychowanie dzieci i młodzieży, Warszawa 2006.
25.Murawski R., Historia katechezy, w: J. Stala (red.), Katechetyka fundamentalna, Tarnów 2003.
26.Murawski R., Wychowanie w wierze: co to jest?, w: R. Buchta (red.), Wychowanie w wierze w kontekście przemian współczesności, Katowice 2011.
27.Offmański A., W kierunku katechezy ewangelizacyjnej. Polska katecheza w latach 1945–2000.
28.Offmański A., Wychowanie młodzieży w wierze, w: A. Hajduk (red.), Pedagogika wiary, Kraków 2007.
29.Panuś T., Życie z wiary, „Katecheta” 49 (1999) 1.
30.Stachel G., Katechetyka, w: J. Gevaert (red.), K. Misiaszek (red. wyd. pol.), Słownik katechetyczny, Warszawa 2007.
31.Szpet J., Cel i zadania katechezy, w: J. Stala (red.), Dydaktyka katechezy, cz. 1, Tarnów 2004.
32.Szpet J., Pracownicy posługi katechetycznej, w: A. Kiciński (red.), Katechetyka i katecheza u progu XXI wieku, Poznań 2007.
33.Szpet J., Tożsamość katechety świeckiego w polskiej parafi i. Stan aktualny, dylematy i wyzwania, „Homo Dei” 75 (2005) 4.
34.Tomasik P., Katechetyka fundamentalna, w: J. Stala (red.), Historia katechezy i katechetyka fundamentalna, Tarnów 2003.
35.Tomasik P., Wiara – teologia – katecheza, „Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie” (2002).
36.Zellma A., Edukacja religijna młodzieży gimnazjalnej w świetle znowelizowanej „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”, „Studia Historyczno-Teologiczne Śląska Opolskiego” 30 (2010).
37.Zellma A., Katecheta, w: C. Rogowski (red.), Leksykon pedagogiki religii, Warszawa 2007.
38.Zellma A., Virtus a wychowanie moralne człowieka. Analizy pedagogiczno-katechetyczne, „Teologia i Moralność” 6 (2009)
39.Zellma A., Wielostronne aktywizowanie młodzieży w szkolnym nauczaniu religii. Studium w świetle „Programu nauczania religii katolickiej” z 2001 roku, Olsztyn 2006