Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2014
Współpraca środowisk katechetycznych w wychowaniu religijnym osób z niepełnosprawnością intelektualną w nowych dokumentach programowych katechezy

Autorzy: Wojciech Lechów
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: osoby niepełnosprawne intelektualnie środowiska wychowawcze wychowanie religijne osób niepełnosprawnych umysłowo
Data publikacji całości:2014
Liczba stron:22 (203-224)

Abstrakt

Ostatnie dokumenty dotyczące stanu katechezy wskazują, że wychowanie chrześcijańskie w rodzinach, katecheza i nauczanie religii w szkole są nierozerwalnie związane z posługą chrześcijańskiego wychowania dzieci i młodzieży. Proces ten obejmuje również osoby upośledzone umysłowo. Chrzest, powołanie do zbawienia, przyjmowanie sakramentów, wzrastanie w świętości, prawo do odpowiedniej katechezy są niezbywalnym prawem dzieci upośledzonych umysłowo. To wymaga wzajemnej współpracy oraz komplementarności w działaniu rodziny, parafi i i szkoły. Tylko dzielenie takiego podejścia do edukacji religijnej i wychowania dzieci upośledzonych umysłowo przez wszystkie podmioty uczestniczące w tym procesie umożliwia im prawidłowy rozwój duchowy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borzyszkowska H., Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, „Oświata i Wychowanie” 2 (1988).
2.Cudak S., Wychowawcze i emocjonalne funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, Łódź 2008.
3.Dajczak J., Katechetyka, Warszawa 1956.
4.Dykcik W., Współpraca szkoły specjalnej ze środowiskiem w zakresie adaptacji społecznej dzieci upośledzonych umysłowo, Poznań 1979.
5.Harmaciński R., Katecheza osób niepełnosprawnych intelektualnie, „Katecheta” 4–5 (1998).
6.Juchta D., Katecheza sakramentalna osób z upośledzeniem umysłowym, w: W drodze do zrozumienia wiary. Materiały z VI Spotkania Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych, Kraków 2007.
7.Jucha D., Sakrament pokuty i I Komunia Święta osób upośledzonych umysłowo, w: J. Stala (red.), Dzisiejszy katecheta. Stan aktualny i wyzwania, Kraków 2002. (red.), Dzisiejszy katecheta. Stan aktualny i wyzwania, Kraków 2002.
8.Juchta D., Wspólnota wobec katechizacji osób upośledzonych umysłowo, w: J. Stala (red.), Katechizacja specjalna dzisiaj. Problemy i wyzwania, Kielce 2003.
9.Kiciński A., Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną, Lublin 2007.
10.Kiciński A., Wprowadzenie, w: Nowa podstawa programowa katechezy specjalnej, Kraków 2013.
11.Kiciński A., Założenia katechezy specjalnej, w: A. Kiciński (red.), Katecheza osób szczególnej troski. Stan aktualny, propozycja na przyszłość, Kraków 2008.
12.Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, Kraków 2010.
13.Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2001.
14.Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2010.
15.Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań 1997.
16.Lausch K. i K., Słów kilka o wychowaniu religijnym dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, w: J. Stala (red.), Katechizacja specjalna dzisiaj. Problemy i wyzwania, Kielce 2003.
17.Lausch K., Wychowanie religijne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz ich przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych, „Oligokatecheza” 1 (2004).
18.Madej J., Specyfi ka wychowania religijnego w szkole życia, w: Katechizacja specjalna dzisiaj. Problemy i wyzwania, Kielce 2003.
19.Muszyńska E., Ogólne problemy wychowania w rodzinie dzieci niepełnosprawnych, w: I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa 1991.
20.Sosna K., Kryteria przygotowania do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej osób niepełnosprawnych umysłowo, „Oligokatecheza” 1 (2004) 3.
21.Stala J., Rodzina wobec niepełnosprawności intelektualnej dziecka, w: R. Buchta, K. Sosna (red.), Etyczne i duchowe potrzeby osób niepełnosprawnych, Katowice 2007.
22.Stala J., Wychowanie religijne dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, w: R. Buchta, K. Sosna (red.), Etyczne i duchowe potrzeby osób niepełnosprawnych, Katowice 2007.
23.Twardowski A., Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych