Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2018.2-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2018
Sens ludzkiego cierpienia: uczestnictwo z nadzieją - w świetle dokumentu Jana Pawła II Salvifici Doloris

Autorzy: Dariusz Adamczyk
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: cierpienie nadzieja Jan Paweł II dokument Salvifici doloris
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:16 (7-22)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł dotyczy sensu ludzkiego cierpienia w kontekście uczestnictwa w zbawczym cierpieniu Jezusa Chrystusa. O tym sensie cierpienia pisze Jan Paweł II w dokumencie Salvifici doloris. Zbawczy sens cierpienia nie zmienia faktu, że jest ono złem i należy mu się przeciwstawiać. Cierpienie należy jednak postrzegać w kontekście przyszłej chwały i wykorzystywać je dla królestwa Bożego. Cierpienia ludzkie dopełniają cierpień Chrystusa. W cierpieniu człowiek zostaje wezwany do przekraczania samego siebie. Cierpienie innych ludzi powinno wyzwalać w człowieku miłość i gotowość udzielenia pomocy
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk D., Cytaty z pieśni o Słudze Jahwe w Ewangeliach synoptycznych, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1 (2011), s. 65–82.
2.Brantschen J.B., Dlaczego istnieje cierpienie? Wielkie pytanie do Boga, Kraków 2010.
3.Chomik W.S., Ludzki wymiar cierpienia w „Salvifici Doloris” Jana Pawła II, „Quaestiones Selectae” 1 (1994), nr 1, s. 51–62.
4.Chomik W.S., Skandal i zbawienie. Świadectwo Jana Pawła II o cierpieniu ludzkim, „Quaestiones Selectae” 5 (1998), nr 8, s. 121–143.
5.Drożdż A., Egzorty pogrzebowe, cz. 2, Kielce 2015.
6.Durda W., Chrześcijańska postawa wobec cierpienia, Kraków 1998.
7.Frankl V.E., Homo patiens, Warszawa 1971.
8.Galarowicz J., Zrozumieć człowieka cierpiącego, Kraków 2014.
9.Greshake G., Dlaczego Bóg pozwala nam cierpieć?, Kielce 2008.
10.Grudniok F., Blaski cierpienia, Wrocław 1995.
11.Grün A., Uzdrawiająca siła pocieszenia, Poznań 2013.
12.Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Christifideles laici”, Rzym 1988.
13.Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis”, Rzym 1979.
14.Jan Paweł II, List apostolski „Salvifici doloris”, Rzym 1984.
15.Kalinowski M., Towarzyszenie w cierpieniu. Posługa hospicyjna, Lublin 2002.
16.Kalniuk J., Wizja cierpienia w nauczaniu Jana Pawła II, w: Człowiek drogą Kościoła.
17.Moralne aspekty nauczania Jana Pawła II, red. K. Gryz, Kraków 2004, s. 349–379.
18.Kluz M., Odkrywanie sensu choroby i cierpienia w kontekście nowych wyzwań, „Teologia
19.Praktyczna” 14 (2013), s. 123–135.
20.Kowalczyk S., Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, Wrocław 1995.
21.Lustiger J.M., Chrześcijańska obecność wśród cierpiących, w: Dolentium hominum.
22.Duchowni i świeccy wobec ludzkiego cierpienia, red. A. Muszala, J. Binnebesel,
23.P. Krakowiak, M. Krobicki, Kraków 2011, s. 62–71.
24.Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym
25.„Gaudium et spes”, Rzym 1965.
26.Tarkowska N., Starość przyczyną cierpienia psychicznego. Higiena starzenia się w koncepcji
27.doktora Apolinarego Tarnawskiego, w: Ból i cierpienie, red. M.D. Schmidt-
28.-Pospuła, N. Tarkowska, Kraków 2015, s. 23–34.
29.Tarnawa J., Katecheza o cierpieniu i umieraniu w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2002.
30.Tarnawski A., Higiena starości i starzenia się, Londyn 1980.
31.Ramlot M.L., Guillet J., Cierpienie, w: Słownik Teologii Biblijnej, red. X. Leon-Dufour,
32.Poznań 1990, s. 152–157.
33.Wilowski W., Metafizyka cierpienia. Od Arystotelesa, poprzez myśl indyjską, do myśli chrześcijańskiej, Poznań 2010.
34.Zięba M., Salvifici doloris, http://www.centrumjp2.pl/wikijp2/index.php?title=Salvifici_doloris (dostęp: 20.11.2017).