Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2019.1-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2019
Naznaczeni pieczęcią, Duchem Świętym (Ef 1,13; 4,30) - zarys pneumatologii Listu św. Pawła do Efezjan

Autorzy: Paweł Sobol
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: pneuma pneumatologia Duch Święty Święty Paweł List do Efezjan pieczęć Ducha Świętego jedność
Rok wydania:2019
Liczba stron:17 (165-181)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Ze wszystkich dzieł św. Pawła List do Efezjan wykazuje największe zainteresowanie Kościołem powszechnym. Eklezjologia zajmuje w nim wprawdzie główne miejsce, ale znajduje się w nim także rys pneumatologiczny. W niniejszym artykule autor podejmuje próbę przedstawienia owej nauki o Trzeciej Osobie Boskiej, analizując fragmenty zawierające greckie słowo pneuma (πνεῦμα), będące określeniem Ducha Świętego. W pierwszej części artykułu przedstawiono wyżej wspomniany termin pneuma w różnych kontekstach użycia gramatycznego. Druga część tego krótkiego studium przedstawia Ducha Świętego jako osobę, która żyje, jednoczy i buduje Kościół. Zaś w trzeciej części autor analizuje działanie Ducha Świętego w człowieku. Trzecia Osoba Boska napełnia człowieka Sobą i żyje w nim. Człowiek jest „naznaczony pieczęcią Ducha Świętego” (Ef 1,13; 4,30) i jest zaproszony, aby modlić się w Duchu i wziąć „miecz Ducha, którym jest Słowo Boże” (Ep 6,17 –18).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arnold C.E., Efez, w: Słownik teologii św. Pawła, red. G.F Hawthorne, R.P. Martin, D.G. Reid, red. wyd. pol. K. Bardski, Warszawa 2010, s. 182–186.
2.Banaszek A., Walka Duchowa Integralną Częścią Misji Kościoła Na Podstawie Ef 6,10–18, w: „Żyjemy dla Pana” (Rz 14,8). Studia ofiarowane Siostrze Profesor Ewie J. Jezierskiej OSU, red. W. Chrostowski, Warszawa 2006, s. 31–57.
3.Barclay W., New Testament Words, Louisville 1974.
4.Burge G.M., Pierwociny, zadatek, w: Słownik teologii św. Pawła, red. G.F Hawthorne, R.P. Martin, D.G. Reid, red. wyd. pol. K. Bardski, Warszawa 2010, s. 589–591.
5.Comfort P. W., Świątynia, w: Słownik teologii św. Pawła, red. G.F Hawthorne, R.P. Martin, D.G. Reid, red. wyd. pol. K. Bardski, Warszawa 2010, s. 831–833.
6.Dzik M., „Nie upijajcie się winem…, ale napełniajcie się Duchem” (Ef 5,18). Relacja „Duch–alkohol” w Biblii, „Biblica et Patristica Thoruniensia” 10 (2017) nr 1, s. 35–63.
7.Fitzmyer J.A., Pauline theology, w: The New Jerome Biblical Commentary, red. R.E. Brown i in., Geoffrey Chapman 1997, s. 1382–1416.
8.Golubiewski M., „Obłuda” i „pieczęć” – dwa przykłady Tomaszowej egzegezy biblijnej w kontekście teologii sakramentów, „Biblica et Patristica Thoruniensia” 8 (2015) nr 3, s. 39–54.
9.Gombis T.G., Being The Fullness Of God In Christ By The Spirit: Ephesians 5:18 In Its Epistolary Setting, „Tyndale Bulletin” 53 (2002) nr 2, s. 259–271.
10.Haręzga S, „Modlitwa”, w: H. Witczyk (red.), Nowy Słownik Teologii Biblijnej, Lublin–Kielce 2017, s. 577–592.
11.Hoehner H.W., Ephesians, Grand Rapids 2002.
12.Homerski J., Duch Święty w listach Pawłowych, w: Duch, który jednoczy, red. M. Marczewski, Lublin 1998.
13.Jan Paweł II, Duch Święty sprawcą naszej modlitwy (17.04.1991), w: Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Duch Święty, Kraków–Ząbki 1999, s. 286–290.
14.Jan Paweł II, Duch Święty źródłem jedności Kościoła (5.12.1990), w: Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Duch Święty, Kraków–Ząbki 1999, s. 237–241.
15.Jan Paweł II, Duch Święty źródłem życia wewnętrznego (10.04.1991), w: Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Duch Święty, Kraków–Ząbki 1999, s. 282–286.
16.Jan Paweł II, Działanie Ducha Świętego w nauczaniu świętego Pawła (I) (3.10.1990), w: Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Duch Święty, Kraków–Ząbki 1999, s. 201–203.
17.Jankowski A., Sens trzech przenośni Pawłowych: „pierwsze dary” – „zadatek” – „pieczętowanie”, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 4 (1971), s. 23–37.
18.Jankowski A., Zarys pneumatologii Nowego Testamentu, Kraków 1982.
19.Köstenberger A.J., What does it mean to be fi lled with the Spirit? A biblical investigation, „The Journal of the Evangelical Theological Society” 40 (1997) nr 2, s. 229–240.
20.Kudasiewicz J., Odkrywanie Ducha Świętego. Medytacje biblijne, Kielce 1998.
21.Langkammer H., Nowy Testament o Kościele, Wrocław 1995.
22.Lesquivit C., Lacan M.F., Pieczęć, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Leon-Dufour, pol. tłum. i oprac. K. Romaniuk, Poznań 1994, s. 656–657.
23.Linke W., Uwierzyć w Chrystusie (Ef 1,13.15)? Jezus Chrystus a wiara Kościoła w Liście do Efezjan, „Warszawskie Studia Teologiczne” 28 (2015) nr 4, s. 138–155.
24.Lurker M., Miecz, w: Słownik obrazów i symboli biblijnych, Poznań 1989, s. 120–121.
25.MacDonald M.Y., List do Efezjan, w: Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, red. W.R. Farmer, red. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 2001, s. 1515–1529.
26.Mazur R., Peroracja: Ef 6,10–20 – walka duchowa i modlitwa, w: „Przekonywał ich o Chrystusie”. Paweł – apostoł i wojownik Chrystusa, red. R. Pindel, S. Jędrzejewski, Kraków 2008, s. 63–76.
27.O’Brien P.T., Tajemnica, w: Słownik teologii św. Pawła, red. G.F Hawthorne, R.P. Martin, D.G. Reid, red. wyd. pol. K. Bardski, Warszawa 2010, s. 841–843.
28.Ostański P., Duch jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie (Ef 1,14). Nowotestamentowe metafory Ducha Świętego jako przedsmak pełni zbawienia w życiu przyszłym, „Poznańskie Studia Teologiczne” 31 (2017), s. 31–48.
29.Paige T., Duch Święty, w: Słownik teologii św. Pawła, red. G.F Hawthorne, R.P. Martin, D.G. Reid, red. wyd. pol. K. Bardski, Warszawa 2010, s. 159–167.
30.Popowski R, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych, Warszawa 2006.
31.Romaniuk K., Jankowski A., Stachowiak L., Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu, t. 2, Poznań–Kraków 1999.
32.Skrzyp B., Duch Święty a Królestwo Boże w Ujęciu Św. Pawła, w: Duch i Oblubienica Mówią: „Przyjdź!”. Księga Pamiątkowa dla Ojca Profesora Augustyna Jankowskiego OSB w 85. rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski Warszawa 2001, s. 394–404.
33.Słomka J., Chrzest jako pieczęć, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 39 (2006) nr 2, s. 255–271.
34.Stępień J., Teologia świętego Pawła. Człowiek i Kościół w zbawczym planie Boga, Warszawa 1979.
35.Urbanek B., Miecz jako metafora słowa Bożego, w: Usłyszeć słowo Boże – żywe i ostrzejsze niż miecz. Materiały z XXXVIII Sympozjum Katechetycznego Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego w Krakowie 1 marca 2008 r., red. A.E. Klich, Kraków 2008, s. 197–212.