European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2353-2858    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2017.24-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 24, 4/2017
Senior on the tourism market

Autorzy: Monika Śpiewak-Szyjka
West Pomeranian University of Technology in Szczecin
Słowa kluczowe: senior tourist activity tourist services
Rok wydania:2017
Liczba stron:7 (59-65)
Klasyfikacja JEL: Q10 I10 J11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Positive influence of tourism activity on health and well-being of elderly people is undeniable, but tourism offer aimed at specific needs and abilities of this market section is relatively limited, although seniors constitute a growing and — as a result — more and more important group of customers with buying potential. Polish seniors, unlike their Western counterparts indicate a low level of tourism consumption. The main reason for this situation is both a limited buying potential of Polish seniors, and the system of values in which tourism and other active ways of spending free time are relatively low in the rank. The purpose of the review paper is to present the main aspects pointing at the need to treat seniors as important buyers of tourist and recreational services.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dudek M., Krukowski J., Panas K., (2014), Rzeczywistość seniora, [Reality of the senior], Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa
2.Golinowska S. (2010), System zabezpieczenia społecznego w Polsce wobec
3.uwarunkowań przyszłości [Social security system in Poland towards determinants of the future], Narodowa Rada Rozwoju, Warszawa.
4.Szatur-Jaworska B. (2006), Podstawy gerontologii społecznej [The basics of social
5.gerontology], Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
6.Schimanek T. (2010), Społeczne uwarunkowania i konsekwencje niskiej aktywności zawodowej osób 50+ oraz rozwiązania służące jej zwiększeniu [Social determinants and consequences of low level of professional activity of people 50+ and solutions to increase it], [w:] Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce,
7.Warszawa.
8.Śniadek J., (2007) Gerontologia Polska. Konsumpcja turystyczna seniorów
9.[Gerontlogy of Poland. Consumption of seniors tourism], tom 15, nr 1–2, Via Medica, Poznań,
10.Raport Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 2016, Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2015 r. [Report of the Ministry of Family, Labor and Social Policy 2016, Persons over the age of 50 on the labor market in 2015], Warszawa.
11.Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce 2012, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych [Report on the situation of older people in Poland, Institute of Labor and Social Affairs], Warszawa
12.Główny Urząd Statystyczny 2016, Kobiety i Mężczyźni na rynku pracy [Central Statistical Office, Women and Men on the labor market], Warszawa.
13.Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020 [The assumptions of long-term senior policy in Poland for 2014-2020], załącznik do uchwały nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. (poz. 118)