European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2451-2729    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2018.27/2-35
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 27/2, 3/2018
Use of the participatory budget in the process of creating urban recreational space (on the example of Szczecin)

Autorzy: Beata Meyer
University of Szczecin, Faculty of Economics and Management of Services
Słowa kluczowe: urban space recreation participatory budget
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (289-297)
Klasyfikacja JEL: H72 O18 R42
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Modern and competitive cities must offer their residents the highest possible quality of living, which is directly related to the character and quality of urban space, especially space of recreation. What hence becomes of key importance is the shaping of urban space which is attractive to the residents, as the future of urban areas depends mostly on the capacity of every city to maintain high attractiveness as a spot of widely understood consumption. One of the ways of improving life quality in cities is to create attractive and accessible recreational space which, while creating a friendly environment for leisure time activities, may impede the process of urban sprawl. In Poland next to activities carried out to that aim by local governments, in recent years there have been investments realized within Participatory Budgets which allow for the residents’ participation in that process. Shaping recreational space in this case has a local dimension (both in the understanding of one’s own district and the whole city – Szczecin in this case), and over the years a methodical approach of the residents may be seen in terms of choosing projects that are long-term (e.g. city bike) and create modern recreational space that fits the residents’ needs.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bontje, M., Musterd, S. (2009). Creative industries, creative class and competitiveness: Expert opinions critically appraised. Geoforum, 40 (5), 843–852.
2.Correia, M., de Abreu e Silva, J. (2015). The Costs of Urban Sprawl on Portuguese Municipalities in 2011. Conference Paper. 55th
3.Congress of the European Regional Science Association: “World Renaissance: Changing roles for people and places”, Lisbon. Retrieved from: http://hdl.handle.net/10419/124757.
4.Couch, C., Petschel-Held, G., Leontidou, L. (eds.) (2008). Urban Sprawl in Europe: Landscape, Land-Use Change and Policy. USA: Wiley-Blackwell. DOI:10.1002/9780470692066.
5.Dąbrowski, A. (ed.). (2006). Zarys teorii rekreacji ruchowej. Warszawa: Wydawnictwo ALMAMER WSE. DOI: 10.17719/jisr.20164520658.
6.Dolewka, Z. (2015), Budżet partycypacyjny w teorii i w praktyce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 408, 62–74. DOI:10.15611/pn.2015.408.04.
7.Drzewiecki, M. (1992). Wiejska przestrzeń rekreacyjna. Warszawa: Instytut Turystyki.
8.Dworakowska, M. (2014). Rola i znaczenie budżetu partycypacyjnego w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. In: J. Osiński,
9.J. Popławska (eds.), Oblicza społeczeństwa obywatelskiego – państwo, gospodarka, świat. Warszawa: Szkoła Głowna Handlowa.
10.Gorynia, M., Łaźniewska, E. (ed.) (2010). Kompendium wiedzy o konkurencyjności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Gorzelak, M. (2008). Miasto jako przedmiot badań w ekonomii. In: B. Jałowiecki (ed.), Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku. Warszawa: Scholar. http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11000.asp.
12.Karakayaci, Z. (2016). The concept of urban sprawl and its causes. Journal of International Social Research, 9 (45), 815–818.
13.Kębłowski, W. (2013). Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi. Warszawa: Instytut Obywatelski. Retrieved from: www.instytutobywatelski.pl/14426/publikacje/raporty/raport-budzet-partycypacyjny-krotka-instrukcja-obslugi.
14.Kębłowski, W. (2014). Budżet partycypacyjny. Ewaluacja. Warszawa: Instytut Obywatelski. Retrieved from: www.instytutobywatelski.pl/21598/publikacje/raporty/raport-budzet-partycypacyjny-ewaluacja.
15.Kocot, G. (2014). Budżet partycypacyjny w Polsce. In: J. Osiński, J. Popławska (eds.), Oblicza społeczeństwa obywatelskiego – państwo, gospodarka, świat. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
16.Kowalczyk, A. (2000). Geografia turyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Kowalczyk, A. (2014). Fenomenologia przestrzeni turystycznej. Turyzm, 24 (1), 9–15.
18.Leśniewska-Napierała, K. (2017). Budżet partycypacyjny jako narzędzie finansowania inwestycji w Łodzi. Studia Miejskie, 25, 107–119, DOI: 10.25167/sm2017.025.06.
19.Liszewski, S. (1995). Przestrzeń turystyczna. Turyzm, 5 (2), 87–103.
20.Liszewski, S. (2013). Treści, formy, przestrzenie i klasyfikacje turystyki (artykuł dyskusyjny). In R. Wiluś, J. Wojciechowska (eds.), Nowe – stare formy turystyki w przestrzeni (pp. 9–20). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
21.Meyer, B. (2015a). Środowiskowe aspekty kształtowania przestrzeni turystycznej w miastach, na przykładzie Szczecina. In: E. BilskaWodecka, I. Sołjan (eds.), Geografia na przestrzeni wieków. Tradycja i współczesność (pp. 309–325). Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
22.Meyer, B. (2016). Tourism Activity in Urban Space on the Example of Szczecin. In: F. Dias (ed.), A pathway for the new generation of tourism researc –proceedings of the EATSA Conference 2016 (pp. 431–441). Lizbon: Grácio.
23.Meyer, B. (ed.) (2015b). Obsługa uczestników turystyki i rekreacji. Wybrane aspekty. Warszawa: Difin.
24.Mierzejewska, L. (2011). W poszukiwaniu nowych modeli rozwoju miast. Studia Miejskie, 4, 81–94.
25.Nijkamp, P. (2008). XXQ factors for sustainable development: A systems economic view. Romanian Journal of Regional Science, 2 (1), 1–34.
26.Nowak, M.J., Skotarczak, T. (ed.) (2012). Zarządzanie przestrzenią miasta. Warszawa: CeDeWu.
27.Paszkowski, Z. (2011). Miasto idealne. W perspektywie europejskiej i jego związki ze współczesną urbanistyką współczesną. Kraków: Universitas.
28.Piotrowski, M., Dzieżyc, H., Adamczyk-Mucha, K., Walter, E., Ziemiańska, M. (2014). Analiza wyników głosowania nad budżetem obywatelskim Wrocławia w 2013 roku. Architektura Krajobrazu, 3, 68–77.
29.Raport o stanie miasta Szczecin 2016 (2017). Retrieved from: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11808.asp?soid=E1F8717034EF4BC4A54CDD4C73258EB4.
30.Silver, H., Scott, A., Kazepov, Y. (2010). Participation in Urban Contention and Deliberation. International Journal of Urban and Regional Research, 34 (3), 453–477.
31.Sudhira, H.S., Ramachandra, T.V. (2007). Characterising Urban Sprawl from Remote Sensing Data and Using Landscape Metrics. Proceedings of 10th International Conference on Computers in Urban Planning and Urban Management, PR Brazil: Iguassu Falls.
32.Tanaś, S. (2008). Miejsce cmentarzy w turystyce kulturowej – wokół problemu badawczego. Turystyka Kulturowa, 2, 4–16.
33.Toczek-Werner, S. (2007). Podstawy rekreacji i turystyki. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego.
34.Wampler, B. (2007). A Guide to participatory budgeting. In: A. Shah (ed.), Participatory Budgeting. Worldbank.
35.Wieloletni Program Rozwoju Szczecina 2017–2021 z perspektywą do 2023 roku (2018). Retrieved from: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50827.asp.
36.Więckowski, M. (2014). Przestrzeń turystyczna – próba nowego spojrzenia. Turyzm, 24 (1), 17–34.
37.Włodarczyk, B. (2014). Przestrzeń w turystyce, turystyka w przestrzeni – o potrzebie definicji, delimitacji i klasyfikacji. Turyzm 24 (1), 25–35.
38.Wojciechowski, E. (2016). Problem budżetu obywatelskiego. In: R.P. Krawczyk, A. Borowicz (eds.), Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
39.World Banks Empowerment. Case Studies: Participatory Budgeting in Brazil (2018). Retrieved from: http://siteresources.worldbank.org/INTEMPOWERMENT/Resources/14657_Partic-Budg-Brazil-web.pdf.
40.Zhang, B. (2004). Study on Urban Growth Management in China. China: Xinhua Press.