European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2451-2729    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2018.27/2-53
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 27/2, 3/2018
The Lubelskie region as a beneficiary of the EU cohesion policy funds – experiences and prospects

Autorzy: Joanna Szafran
Maria Curie Skłodowska University in Lublin, Faculty of Economics
Słowa kluczowe: regional development Eastern Poland’s regions EU cohesion policy EU funds
Data publikacji całości:2018-12-31
Liczba stron:11 (433-443)
Klasyfikacja JEL: H76 O20 R10 R58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Lubelskie voivodeship belongs to Eastern Poland regions, these face numerous difficulties such as economic backwardness, underdeveloped infrastructure, ageing and depopulation, as well as border location. As a result, Lubelskie voivodeship was qualified as the least development areas (NUTS 2) in the European Union. The goal of the article is to investigate the scopes and the directions of allocation of the EU assistance in programmes in the years 2004–2006 and 2007–2013, as well as in the current programming period. Lubelskie voivodeship is an active participant of EU funds and uses the growth opportunities offered by regional programme and Development Eastern Poland Programme. Compared to other voivodeships, received one of the lowest values of co-financing under national programmes. The largest EU support for the Lubelskie voivodeship in the years 2004–2013 was spent on transport, enterprises, social and local infrastructure. In the current programming period, it is planned to increase funding for enterprises, strengthening the cooperation between science and business, low carbon economy and RES, labour market and social inclusion.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bachtler, J., Berkowitz, P., Hardy, S., Murvska, T. (eds.) (2016). European Cohesion Policy. Reassesing performance and direction. London: Routledge.
2.Bradley, J., Untiedt, G., Zaleski, J. (2009). The Economic Return of Cohesion Expenditure for Member States. Brussels: the European Parliament’s Committee on Regional Development.
3.Churski, P., Perdał, R., Herodowicz, T. (2016). Rola środków polityki spójności pozyskiwanych przez samorząd terytorialny w rozwoju społeczno-gospodarczym ośrodków regionalnych w Polsce. Samorząd Terytorialny, 7–8, 96–115.
4.European Commission (2014). Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Retrieved from: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion6/6cr_pl.pdf.
5.European Commission (2014). Partnership Agreement for Poland 2014–2020. Brussels.
6.Eurostat & Gross Domestic Product Regional Account in 2010 (2012). Katowice: Central Statistical Office, Statistical Office in Katowice.
7.Gorzelak, G. (ed.) (2007). Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
8.Gorzelak, G., Goh, Ch., Fazekas, K. (eds.) (2012). Adaptability and change: the regional dimensions in Central and Eastern Europe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
9.Halmai, P., Vásáry, V. (2010). Real Convergence in the New Member States of the European Union (Shorter and Longer Term Prospects). European Journal of Comparative Economics, 7 (1), 229–253.
10.Jankowska, A., Kierzkowski, T., Knopik, T. (2005). Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej. Warszawa: C.H. Beck.
11.Jóźwik, B., Sagan, M. (eds.) (2013). Eastern Poland. Development challenges. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.
12.Kaczor, T., Mackiewicz-Łyziak, J., Michniewicz, M. (2011). Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004-2006 i NSS 2007-2013. Warszawa: IBnGR.
13.Kudełko, J. (2013). Uwarunkowania i kierunki rozwoju województw Polski Wschodniej jako regionów słabo rozwiniętych. Warszawa: Studia KPZK PAN T.CLI.
14.McCann, P. (2015). The Regional and urban policy of the European Union. Cohesion, results-orientation and smart specialisation. Cheltenham, Northhampton: Edward Elgar Publishing.
15.Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2017). Sprawozdanie końcowe z realizacji programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Warszawa.
16.Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. (2014). Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020. Retrieved from: https://www.poir.gov.pl/media/1867/ost_POIR_19_01_dokument_21012015_okladka.pdf.
17.Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. (2014). Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, (po aktualizacji dużych projektów w marcu 2017). Warszawa.
18.Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2008). Doświadczenia i szanse regionów. Przegląd Regionalny, 2.
19.Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2010). Końcowy raport z postępu wdrażania ZPORR 2004–2006.
20.Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2017). Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020. Warszawa.
21.Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2017). Sprawozdanie końcowe z realizacji programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Warszawa.
22.Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2017). Sprawozdanie końcowe z realizacji programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013. Warszawa.
23.Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2017). Sprawozdanie końcowe z wdrażania programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013. Warszawa.
24.Murzyn, D. (2010). Polityka spójności Unii Europejskiej a proces zmniejszania dysproporcji w rozwoju gospodarczym Polski. Warszawa: C.H. Beck.
25.Olechnicka, A. (2007). Innowacyjność polskich regionów. In: G. Gorzelak (ed.), Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
26.Rapacki, R., Próchniak, M. (2010). Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy i realną konwergencję krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Ekonomista, 4, 523–546.
27.Rodrigues-Pose, A., Fratesi, U. (2004). Między rozwojem a polityką społeczną: oddziaływanie europejskich funduszy strukturalnych w regionach celu 1. Studia Regionalne i Lokalne, 3 (17), 5–32.
28.Smętowski, M., Wójcik, P. (2009). Regiony w Europie Środkowo-Wschodniej: tendencje i czynniki rozwojowe. Warszawa: Raporty i Analizy EUROREG nr 3.
29.Swianiewicz, P. (2012). Środki unijne w samorządach – kto korzysta najwięcej. Samorząd Terytorialny, 5, 9–24.
30.Szafran, J. (2010). Implementacja unijnej polityki regionalnej w Polsce. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
31.Tomaszewski, P., Zaleski, J., Zembaty, M. (2011). Oczekiwane efekty realizacji polityki spójności Unii Europejskiej na poziomie regionalnym w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 2 (44), 92–117.
32.Zarząd Województwa Lubelskiego (2017). Sprawozdanie końcowe z realizacji RPO WL na lata 2007–2013. Lublin.