Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.4.32-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (32) 2015
The Innovation System of a Tourist Enterprise – a Model Approach
(System innowacji przedsiębiorstwa turystycznego – ujęcie modelowe)

Autorzy: Małgorzata Januszewska
Wrocław University of Economics

Daria Jaremen
Wrocław University of Economics

Elżbieta Nawrocka
Wrocław University of Economics
Słowa kluczowe: model innowacji przedsiębiorstwo turystyczne system innowacji przedsiębiorstwa turystycznego
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (7-18)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest podjęcie próby budowy modelu system innowacji przedsiębiorstwa turystycznego, pozwalającego wyjaśnić mechanizm działań innowacyjnych w turystyce. Podstawową metodą badawczą była analiza literatury. Modelowanie oparto na metodzie opisowej, której podstawą jest metoda dedukcji. Efektem procesu badawczego jest propozycja modelu systemu innowacji przedsiębiorstwa turystycznego (SIPT). Artykuł ma charakter przeglądowo-teoretyczny
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czerniak J., Polityka innowacyjna w Polsce, analiza i proponowane kierunki zmian, Difin, Warszawa 2013.
2.den Hertog P., Knowledge–Intensive Business Services as Co-producers of Innovation, “International Journal of Innovation Management” 2000, Vol. 4, No. 4.
3.Europejskie wymiary przedsiębiorczości, eds. H. Kruk, K. Skrzeszewska, Akademia Morska, Gdynia 2008.
4.Galar R., Gospodarka oparta na wiedzy i innowacje przełomowe, in: Gospodarka oparta na wiedzy – wyzwania dla Polski XXI wieku, ed. A. Kukliński, Warszawa 2001.
5.Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
6.Howells J., Innovation and Services: New Conceptual Framework, CRIC Discussion Paper, No. 38, August 2000.
7.Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, ed. W. Janasz, Difin, Warszawa 2011.
8.Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
9.Januszewska M., Nawrocka E., Rola klienta w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw uzdrowiskowych w Polsce, in: Turystyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy, ed. M. Boruszczak, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk 2009.
10.Jasiński A.H., Ciborowski R., Ekonomika i zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012.
11.Jasiński A.H., Innowacyjność w gospodarce Polski, modele, bariery, instrumenty wsparcia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
12.Juchniewicz M., Grabowska B., Innowacyjność mikro-przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2010.
13.Kołodziejczyk A., Ewolucja struktur organizacyjnych ku przestrzeni wirtualno-sieciowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 275, Wrocław 2012.
14.Kulturowe kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw, ed. P. Wachowiak, SGH, Warszawa 2008.
15.Küpper C., Service Innovation – A Review of the State of the Art, Working Paper Series LMU, University of Munich, Institute for Innovation Research and Technology Management, Munich 2001.
16.Leich D.M., Gökduman S., Baaken T., Service Innovation, Project Report, University of Applied Sciences, Münster 2010, www.science-marketing.com.
17.Lewandowska M.S., Innowacje otwarte polskich przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa” 2014, nr 2.
18.Penc J., Innowacje i zmiany w firmie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
19.Perechuda K., Nawrocka E., Zarządzanie informacją i wiedzą jako instrument uzyskiwania przewagi konkurencyjnej podmiotów gospodarki turystycznej, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 7, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 429, Szczecin 2006.
20.Perenc J., Hołub-Iwan J., Innowacje w rozwoju konkurencyjności firm, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
21.Prahalad C.K., Ramaswamy V., Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005.
22.Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
23.Rapacz A., Jaremen D.E., Empirical Analysis of Selected Attributes of Innovation in Karpacz Tourist Enterprises, “Management” 2011, Vol. 15, No. 2.
24.Słownik wyrazów obcych, ed. J. Tokarski, PWN, Warszawa 1980.
25.Szymańska E., Procesy innowacyjne przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie organizacji imprez turystycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2013.
26.Waresa S., Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.