Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.4.32-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (32) 2015
The Concept of the Tourism Enterprise Innovation Analysis
(Koncepcja analizy innowacyjności przedsiębiorstw turystycznych)

Autorzy: Anna Karaś
Malopolska School of Economics in Tarnow

Leszek Kozioł
Univeristy of Economics in Krakow
Słowa kluczowe: innowacje potencjał innowacyjny zdolność innowacyjna przedsiębiorstwa turystyczne
Rok wydania:2015
Liczba stron:11 (19-29)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja koncepcji analizy ukierunkowanej na ewaluację zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Punktem wyjścia dla jej oceny jest potencjał innowacyjny przedsiębiorstw działających w branży turystycznej, w odniesieniu do systemu innowacyjności przedsiębiorstwa. Istotnym narzędziem badawczym jest analiza relacji między zasobami a zdolnościami, która ukazuje związek przyczynowo-skutkowy między tymi kategoriami. Opisano procedurę pomiaru jakościowego zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw oraz podano procedurę weryfikacji tej zdolności. W dalszej części artykułu przedstawiono wyniki badań empirycznych nad innowacyjnością 12 przedsiębiorstw turystycznych. Stwierdzono, że kluczowymi determinantami tej zdolności są kompetencje pracownicze i kierownicze w zakresie innowacji, współpraca z kooperantami i klientami w zakresie wiedzy, proinnowacyjna kultura organizacyjna oraz wykorzystywane narzędzia IT. W świetle podanych rezultatów badań własnych empirycznych, jak również wyników badań poprzedników można sformułować tezę, że przedsiębiorstwa konkurują między sobą wykreowanymi innowacjami, jak również zdolnością innowacyjną. Ocena zdolności innowacyjnej może być przydatna w ustalaniu pozycji konkurencyjnej i strategicznej przedsiębiorstw danego sektora.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Davenport T.H., Prusak L. Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know, Masachusetts 1998.
2.Hall C.M., Williams A.M., Tourism and Innovation, Routledge, New York 2008.
3.Hilami M.F., Ramayah T., Mustapha Y., Pawanchik S., Product and Process Innovativeness: Evidence from Malaysian SME’s, “European Journal of Social Science” 2010, Vol. 16.
4.Kozioł L., Wojtowicz A., Karaś A., Postępowanie badawcze ewaluacji zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa, in: Stabilność organizacji we współczesnej gospodarce, eds. M. Cisek, T. Nowogródzka, Studio Emka, Warszawa 2014.
5.Pace R., Dipace A., Game-Based Learning and Lifelong Learning for Tourist Operators, in: Cultural Tourism in a Digital Era, ed. V. Katsoni, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer International Publishing, Athens 2014.
6.Pichlak M., Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Difin, Warszawa 2012.
7.Zastempowski M., Potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw na tle liderów polskiej gospodarki w świetle badań empirycznych, “International Journal of Contemporary Management” 2013, No. 12 (2).