Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.4.32-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (32) 2015
The Sustainable Management of Tourism as Part of the Innovative Region Management. Based on the Europan Tourism Indicators System for Sustainable Destinations
(Zrównoważone zarządzanie turystyką jako element innowacyjnego zarządzania regionem na podstawie European Tourism Indicators System for Sustainable Destinations)

Autorzy: Anna Królikowska-Tomczak
State Higher Vocational School in Leszno
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój turystyki innowacje w zarządzaniu turystyką
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (31-44)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł prezentuje koncepcję wielopłaszczyznowego zarządzania turystyką w regionie poprzez wprowadzenie European Tourism Indicator System for Sustainable Destination stworzonego przez Komisję Europejską. To wszechstronne podejście wydaje się być innowacyjnym rozwiązaniem kwestii zarządzania turystyką w regionie, które stanowić może jeden z kluczowych elementów zarządzania rozwojem regionalnym sensu stricte dla wielu regionów europejskich. W artykule zaprezentowano strukturę ETIS (European Tourism Indicator System for Sustainable Destination) oraz zasady procesu wdrażania niniejszego systemu z uwzględnieniem uwag regionów uczestniczących w pilotażowej fazie wdrażania projektu koordynowanego przez Komisję Europejską. Równoległym i równoważnym celem artykułu jest rozpowszechnianie idei zrównoważonego zarządzania turystyką w regionie poprzez wdrażanie systemu ETIS, który prezentuje interdyscyplinarne podejście , mogące prowadzić do zwiększenia konkurencyjności regionów na współczesnym, globalnym rynku turystycznym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Burchardt-Dziubińska M., Rzeńca A., Drzazga D., Zrównoważony rozwój, naturalny wybór, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
2.Dołhasz M., Fudaliński J., Kosala M., Smutek H., Podstawy Zarządzania, Koncepcje – strategie – zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
3.Dziedzic E., Zaangażowanie finansowe sektora publicznego w rozwój podaży turystycznej w miastach, in: Turystyka na obszarach miejskich – uwarunkowania rozwoju, narzędzia promocji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
4.Kowalczyk A., Turystyka Zrównoważona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
5.Zaręba D., Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
6.European Tourism Indicators System for Sustainable Destinations, European Commission, Brussels 2013.
7.Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2008, www.msport.gov.pl/ article/524-Kierunki-rozwoju-turystyki-do-2-15-roku.
8.Program Rozwoju Turystyki do roku 2020, Ministerstwo Turystyki i Sportu, Warszawa, June 2014.
9.UNWTO Tourism Highlights, 2014 Edition, http://mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights-2014-edition.
10.www.unep.org/resourceefficiency/Business/SectoralActivities/Tourism/TheTourismandEnvironmentProgramme/ FactsandFiguresaboutTourism/ImpactsofTourism/EnvironmentalImpacts/TourismsThreeMainImpactAreas/ tabid/78776/Default.aspx.