Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.4.32-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (32) 2015
The Curative Function of the Village – Infrastructure, Environmental Resources, Curative Materials
(Uzdrowiskowa funkcja wsi – infrastruktura, zasoby przyrodnicze, tworzywa uzdrowiskowe)

Autorzy: Eleonora Gonda-Soroczyńska
Wrocław University of Environmental And Life Sciences

Maria Hełdak
Wrocław University of Environmental And Life Sciences
Słowa kluczowe: spa dominująca funkcja wsi funkcja uzdrowiskowa
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (63-74)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem podjętych badań jest analiza wybranych wiejskich ośrodków uzdrowiskowych w kontekście uwarunkowań przyrodniczych, oferty leczniczej i infrastrukturalnych uzdrowiskowej, stanowiących potencjał uzdrowiskowy, decydujący zarazem o jakości świadczonych usług turystycznych. Przedmiot badań obejmuje dwie wsie dolnośląskie: Przerzeczyn-Zdrój, Długopole-Zdrój i jedną osadę z woj. świętokrzyskiego – Solec-Zdrój. Jak to jest w przypadku wysoko rozwiniętych państw, również polska wieś nie jest już zamieszkała wyłącznie przez rolników. Współczesna wieś może spełniać różne funkcje. Znaczna liczba mieszkańców wsi zarabia na życie wykonując prace w działach pozarolniczych, często pracę poza ich miejscem zamieszkania.  Jedną z funkcji pozarolniczej wsi, jest funkcja uzdrowiskowa, charakterystyczna dla miejscowości posiadających potencjał leczniczy, zwłaszcza w kontekście warunków środowiskowych (występowanie leczniczych wód mineralnych, sprzyjający klimat), jak również warunków infrastrukturalnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Douglas N., Travelling for Health: Spa and Health Resorts, in: Special Interest Tourism: Context and Cases, eds. N. Douglas, R. Derrett, Milton, QLD: John Wiley & Son 2001.
2.Gaworecki W.W., Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
3.Gonda-Soroczyńska E., Przestrzeń uzdrowiskowa w krajobrazie kulturowym wsi na przykładzie uzdrowiska SolecZdrój, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2011, f. 1, Polska Akademia Nauk, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Kraków 2011.
4.Gonda-Soroczyńska E., Innowacyjny klaster Zdrowie i Turystyka elementem współpracy na rzecz rozwoju turystyki uzdrowiskowej w województwie świętokrzyskim, Prace Naukowe UE nr 157, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
5.Gonda-Soroczyńska E., Niewykorzystany potencjał uzdrowiska wiejskiego, „Acta Scientiarum Polonorum” 2011, nr 10 (2), Architectura, Warszawa 2011.
6.Hallem Y., Barth I., Triki A., Customer Perceived Value of Medical Tourism: an Exploratory Study. The Case of Cosmetic surgery in Tunisia, in: Health, Wellness and Tourism: Healthy Tourists, Healthy Business? Proceedings of the Travel and Tourism Research Association Europe 2010 Annual Conference, 1–3 September, Budapest, Hungary 2010.
7.Kaczyńscy I., T., Polska. Najpiękniejsze uzdrowiska, Sport i Turystyka – Muza SA, Warszawa 2006.
8.Kiełczewska-Zaleska M., Geografia osadnictwa, Warszawa 1972.
9.Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., Limanówka D., Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie, PAN, Warszawa 2002.
10.Łazarkowie M., R., Uzdrowiska w Europie. Teraźniejszość i rys historyczny, Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, Lublin 2007.
11.Piechaczek H., Wyka M., Przerzeczyn Zdrój, „Problemy Uzdrowiskowe” 1975, 4 (92), Part III.
12.Rapacz A., Mroczek-Czetweryńska A., Kierunki rozwoju rynku usług SPA & Wellness na Dolnym Śląsku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 2 (26), Szczecin 2014.
13.Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
14.Tkocz J., Organizacja przestrzenna wsi w Polsce, Wydawnictwo UŚ, Katowice 1998.
15.Turowski J., Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 1993.
16.Woodruff R.B., Customer Value: the Next Source for Competitive Advantage, “Journal of the Academy of Marketing Science” 1997, No. 25 (2).
17.Zeithaml V.A., Consumer Perceptions of Price, Quality and Value: a Means-End Model and Synthesis of Evidence, “Journal of Marketing”, July 1998, No. 52.