Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.4.32-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (32) 2015
The Financing Needs of Agritourism Farms in the Świętokrzyskie Province
(Potrzeby w zakresie finansowania działalności gospodarstw agroturystycznych na przykładzie województwa świętokrzyskiego)

Autorzy: Ewa Pałka
The Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
Słowa kluczowe: działalność agroturystyczna obszary wiejskie bariery rozwoju finansowanie
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (89-98)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejsza praca stanowi próbę oceny potrzeb w zakresie finansowania działalności gospodarstw agroturystycznych znajdujących się na obszarze województwa świętokrzyskiego. W ciągu ostatnich kilkunastu lat obserwuje się w Polsce dynamiczny rozwój agroturystyki. Dzięki temu stała się ona ważnym elementem oferty turystycznej. Rozwijanie tej formy turystyki jest uzależnione w znaczącym stopniu od możliwości finansowych w gospodarstwach agroturystycznych. Niniejsza praca prezentuje wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w gospodarstwach agroturystycznych zlokalizowanych w wybranych gminach województwa świętokrzyskiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bury B. (ed.), Agroturystyka a problemy społeczne zatrudnienia, Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Końskie–Radom 2002.
2.Dębniewska M., Tkaczuk M., Agroturystyka – koszty, ceny, efekty, Poltext, Warszawa 1997.
3.Drzewiecki M., Podstawy agroturystyki, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001.
4.Durydiwka M., Czynniki rozwoju i zróżnicowania funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa 2012.
5.Dziechciarz T., Agroturystyka – nowa forma aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej w Polsce, in: Studia nad turystyką. Prace ekonomiczne i społeczne, eds. W. Kurek, R. Pawlusiński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
6.Godlewska H., Polskie rolnictwo wobec integracji z UE, in: Obszary wiejskie w Polsce a integracja z Unia Europejską, eds. C. Sobków, M. Zarębski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
7.Janowski I., Agroturystyka i ekoturystyka – szansą odmiany oblicza świętokrzyskiej wsi, in: Wybrane problemy rozwoju regionalnego, Prace Instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej nr 11, Kielce 2004.
8.Jasińska A., Ciepiela G.A., Udział agroturystyki w tworzeniu dochodów gospodarstw rolnych, in: Konkurencyjność produktów turystycznych, ed. M. Jalinik, Politechnika Białostocka, Białystok 2009.
9.Pałka E., Uwarunkowania i procesy rozwoju agroturystyki. Przykład województwa świętokrzyskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2015.
10.Sawicki B., Perspektywy rozwoju usług agroturystycznych w Polsce, in: Rozwój turystyki na obszarach wiejskich, ed. M. Jalinik, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2007.
11.Sznajder M., Przezbórska L., Agroturystyka, PWE, Warszawa 2006.
12.Świetlikowska U. (ed.), Agroturystyka, Wydawnictwo Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa 2000.
13.Wierzbicka in: Regionalne oraz lokalne czynniki i bariery rozwoju turystyki, ed. E. Nowak, Wydawnictwo Uczelniane Wszechnicy Świętokrzyskiej, Kielce 2003.
14.Wilk-Grzywna M., Działalność Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (2002–2007), in: Rozwój turystyki w warunkach Unii Europejskiej, eds. Cabaj, J. Feczko, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa, Kielce 2009.
15.Wojciechowska J., Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.