Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.4.32-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (32) 2015
Using the Internet in the Decision Making Process Concerning the Purchase of Tourist Offers
(Wykorzystanie internetu w procesie decyzyjnym zakupu ofert turystycznych)

Autorzy: Anna Przybylska
Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne e-turysta decyzje zakupowe
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (99-108)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Coraz istotniejszym czynnikiem zmian staje się postępujący rozwój i upowszechnienie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Technologie informacyjnokomunikacyjne doprowadziły do znaczących przemian w komunikowaniu się, dając możliwość upowszechniania informacji bez pośrednictwa tradycyjnych mediów. Dzięki Internetowi firmy mogą tworzyć własne kanały komunikacji, skierowane bezpośrednio do obecnych i przyszłych klientów. Celem artykułu było wskazanie możliwości wykorzystania Internetu w podejmowaniu i realizacji decyzji zakupowych usług turystycznych. Artykuł został poświęcony istotnym przeobrażeniom, jakim podlega zjawisko turystyki poprzez upowszechnienie technologii informacyjnokomunikacyjnych. Internet i technologie mobilne zmieniają przestrzeń medialną, a wraz z nią także sposób komunikacji pomiędzy firmami i konsumentami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bell D., The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting, Basic Books, New York 1973.
2.Castells M., The Information Age: Economy, Society and Culture. The Rise of Network Society, Vol. 1, Blackwell Publishers, Oxford 1996.
3.Castells M., The Information Age: Economy, Society and Culture. The Rise of Network Society, Vol. 2, Blackwell Publishers, Oxford 1997.
4.Castells M., The Information Age: Economy, Society and Culture. The Rise of Network Society, Vol. 3, Blackwell Publishers, Oxford 1998.
5.Cellary W., Wstęp, in: Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym, UNDP, Warszawa 2002.
6.Driggs W., Homo informaticus: Jak cyfrowi konsumenci zachowują się w sieci, ww.ey.media.pl/file/attachment/.../4c/ ey_homo_informaticus.pdf.
7.Drucker P.F., The Age of Discontinuity: Guidelines to Our Changing Society, New York: Harper and Row, 1968.
8.Drucker P.F., Post-Capitalist Society, Harper Business, New York 1993.
9.Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
10.Hatalska N., Trendbook, www.hatalska.com, Gdańsk 2011.
11.Jaciow M., Wolny R., Polski e-konsument. Typologia i zachowania, Gliwice 2011.
12.Kalecińska J., Nowe technologie w branży turystycznej, AWF, Warszawa 2013.
13.Karvalics L.Z., Information Society – What Is It Exactly? (The Meaning, History and Conceptual Framework of an Expression), Network for Teaching Information Society, Budapest 2007.
14.Kubicek H. Möglichkeiten und Gefahren der „Informationsgesellschaft“, Tübinger Studientexte Informatik und Gesellschaft, in: S. Rizvi, H. Klaeren, Universität Tübingen, Tübingen 1999.
15.MacCannell D., Turysta – nowa teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa 2002.
16.Machlup F., The Production and Distribution of Knowledge in the United States. Princeton University Press, Princeton 1962.
17.Porat M.U., The Information Economy, Vol. 1, Office of Telecommunications, US Department of Commerce, Washington DC 1977.
18.Produkty i usługi turystyczne w Internecie, www.google.pl/intl/pl/adwords/resources/turystyka_2008.pdf.
19.Raport Global Trust in Advertising, www.iab.org.nz/images/uploads/Nielsen_global-trust-in-advertising-2012.pdf.
20.SMG/KRC Poland Media, Wykorzystanie Internetu w małych i średnich firmach, 2011.
21.Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 roku, GUS w Szczecinie, Warszawa 2014.
22.Stepaniuk K., Wirtualne zwiedzanie w opinii internautów w Polsce, „Ekonomia i Zarządzanie” Vol. 3, No. 3, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011.
23.Strategia Rozwoju Informatyki w Polsce. Raport I Kongresu Informatyki Polskiej, www.kongres.org.pl/on-line/1-szy_ Kongres/Raport.html .
24.Tarkowski A., Analiza społecznych uwarunkowań dostępu do Internetu, http://zds.kprm.gov.pl/sites/default/files/analiza_ alek_tarkowski.pdf.
25.Toffler A., The Third Wave, Bantam Books, New York 1980.
26.Virtual Tours, www.virtuar.com/virtour/virtual_tours.htm.