Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.4.32-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (32) 2015
The Suburban Areas of Tourist and Recreation Reception in the Opinion of Users. A Comparative Case Study
(Podmiejskie obszary recepcji turystyczno-wypoczynkowej w ocenie interesariuszy. Komparatystyczna analiza przypadku)

Autorzy: Justyna Cieplik
University School of Physical Education in Wrocław

Wojciech Fedyk
University School of Physical Education in Wrocław

Piotr Oleśniewicz
University School of Physical Education in Wrocław

Mariusz Sołtysik
University School of Physical Education in Wrocław
Słowa kluczowe: oferta turystyczno- rekreacyjna produkt turystyczny polityka turystyczna strefa podmiejska obszar recepcji turystycznej i wypoczynkowej
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (109-122)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania było określenie możliwych kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego gmin podmiejskich Legnicy i Wrocławia, zrozumienie celów i kierunków migracji turystycznych, a także ocena oferty i usług turystyczno-wypoczynkowych i oferowanych produktów turystycznych. Badanie zostało przeprowadzone w 12 gminach podmiejskich Wrocławia i Legnicy w latach 2012–2013. W wyniku zrealizowanych badań ustalono, że cele migracji turystycznych na te tereny są głównie wypoczynkowe, krajoznawcze oraz związane z aktywnością sportową. Wśród najczęściej odwiedzanych obszarów i ośrodków turystyczno-wypoczynkowych w gminach podmiejskich, wskazywano w pierwszej kolejności tereny o wyróżniających się walorach środowiska przyrodniczego oraz ośrodki sportowo-rekreacyjno-turystyczne. Ocena skali i jakości oferty turystycznej obu stref podmiejskich kształtuje się na dobrym poziomie. Niestety, udział wyróżniających się produktów turystycznych w gminach podmiejskich Legnicy i Wrocławia stanowiących o konkurencyjności tych obszarów, w odniesieniu do sąsiadującego miasta lub innych gmin wiejskich jest niewielki. Zaobserwowano ponadto znaczącą rozbieżność ocen mieszkańców i turystów w zakresie kierunków rozwoju oferty turystyczno-wypoczynkowej odwiedzanych obszarów podmiejskich oraz proponowanych działań prowadzących do jej wzmocnienia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Juszczyk S., Metodologia badań empirycznych w naukach społecznych, AWF, Katowice 2001.
2.Liszewski S., Możliwości i kierunki rozwoju turystyki w Dolinie Odry, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2003.
3.Marczak M., Skuteczność działań władz samorządowych Pomorza na rzecz rozwoju turystyki, Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej nr 12, Koszalin 2008.
4.Mazurek-Łopacińska K. Badania marketingowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
5.Meyer B., Milewski D. (eds.), Strategie rozwoju turystyki w regionie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
6.Mika M., Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2014.
7.Panasiuk A., Polityka turystyczna w oddziaływaniu na branżę turystyczną, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 259, Wrocław 2012.
8.Pawlusiński R. Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przykład gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2005.
9.Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2001.
10.Przybylska A. Stymulowanie rozwoju turystyki na przykładzie wybranych gmin w dolinie Obry, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2012.
11.Sołtysik M. Uwarunkowania i modele międzysektorowej polityki turystycznej w podmiejskich gminach Legnicy i Wrocławia, Studia i Monografie nr 116, AWF, Wrocław 2013.
12.Sołtysik M., Toczek-Werner S., Modele kooperacji międzysektorowej wspierające rozwój turystyki w gminach podmiejskich, “Handel Wewnętrzny” 2009, vol. 55, nr 6.
13.Sołtysik M., Oleśniewicz P. , Ilnicki D., Fedyk W. , Zróżnicowanie udziału sektora społecznego w rynku turystycznym i sportowo-rekreacyjnym podmiejskich gmin Dolnego Śląska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 2, Szczecin 2014.
14.Tucki A., Świeca A., Policy and tourism development as examplified by the Lublin region (southeast Poland), “Tourism Review International” 2013, Vol. 17, No. 2, Cognizant Comm. Corp 2013.
15.Wyrzykowski J., Marak J., Mikułowski B., Turystyka na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim, Stowarzyszenie na rzecz Promocji Dolnego Śląska, Wrocław 1999.