Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.4.32-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (32) 2015
The Selected Aspects of Tourism Development – an Example of the Świętokrzyskie Province
(Wybrane aspekty rozwoju turystyki obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego)

Autorzy: Iwona Kiniorska
The Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
Słowa kluczowe: potencjał demograficzny potencjał gospodarczy infrastruktura
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (143-156)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Turystyka stanowi jeden z ważniejszych elementów rozwoju wielofunkcyjnego obszarów wiejskich. Głównym celem opracowania była ocean wybranych uwarunkowań rozwoju turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem procesów demograficznych i gospodarczo–infrastrukturalnych. W opracowaniu wykorzystano dane statystyczne pochodzące z BDL GUS, zakres czasowy przeprowadzonej analizy objął lata 2002–2012. Obszarem badawczym były tereny wiejskie województwa świętokrzyskiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bański J., Uwarunkowania sukcesu gospodarczego na wsi, in: Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich? Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji, ed. W. Kamińska, K. Heffner K, „Studia KPZK” 2011, t. CXXXIII: 61–76.
2.Baran E., Noga M., Kiniorska I., Rozwój funkcji turystycznej obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego, „Studia KPZK” 2015, t. CLXIII: 252–266.
3.Chudy-Hyski D., Ocena wybranych uwarunkowań rozwoju funkcji turystycznej obszaru, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, nr 2/1 PAN, Kraków 2006.
4.Durydiwka M., K s z t a ł t o w a n i e s i ę f u n k c ji t u r y s t y c z n e j n a o b s z a r a c h w i e j s k i c h w Polsce, in: Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze. Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, 2007.
5.Durydiwka M., Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2012.
6.Faracik R., Turystyka w strefie podmiejskiej Krakowa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2006.
7.Górz B., Funkcje turystyki na obszarach wiejskich, in: Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze. „Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki”, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński 2007.
8.Heffner K., Kierunki zmian w przestrzeni wiejskiej Polski – wpisywanie się w przestrzeń wsi europejskiej, „Studia KPZK” 2014, t CLVI.
9.Jackowski A., Typologia funkcjonalna miejscowości turystycznych (na przykładzie województwa nowosądeckiego), Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1981.
10.Janowski I., Agroturystyka i ekoturystyka – szansą odmiany oblicza świętokrzyskiej wsi, in: Wybrane problemy rozwoju regionalnego, ed. W. Kamińska, Prace IG AŚ in Kielce 2004.
11.Kamińska W., Pałka-Łebek E., Miejsce turystyki w rozwoju obszarów wiejskich. Przykład województwa świętokrzyskiego, in: Współczesne procesy urbanizacji obszarów wiejskich, eds. W. Kamińska, M. Mularczyk, IG Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Kielce 2009.
12.Kamińska W., Piwońska E., Conditioning for Agritourism Development in Poland. Świętokrzyskie Voivodeship Case, Geology, Geoecology and Evolutionary Geography, No. 9, Herzen State University of Russia, St. Petersburg 2009.
13.Kamińska W., Mularczyk M., Development of Agritourism in Świętokrzyskie Voivodeship, Significance of Social Capital, “Geology, Geoecology and Evolutionary Geography” 2010, No. 10.
14.Kiniorska I., Wrońska-Kiczor J., Turystyka na wsi świętokrzyskiej, in: Turystyka szansą rozwoju obszarów wiejskich, eds. I. Kiniorska, E. Pałka, IG Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, PTG 2010.
15.Kiniorska I., Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego a polityka spójności, „Studia KPZK” 2014, t. CLVI: 360.
16.Kłodziński M., Główne funkcje polskich obszarów wiejskich z uwzględnieniem dezagraryzacji wsi i pozarolniczej działalności gospodarczej, „Studia BAS” 2010, nr 4 (24).
17.Kotala A., Niedziółka A., Rola i znaczenie władz lokalnych w rozwoju agroturystyki w woj. małopolskim, in: Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej, ed. I. Sikorska-Wolak, SGGW Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2008:
18.Krzyżanowska K., Innowacyjność w turystyce wiejskiej – teoria i praktyka, in: Innowacje w rozwoju turystyki, eds. K. Nuszkiewicz, M. Roman, Wydawnictwo Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie 2013.
19.Majewska I., Kierunki rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, in: Turystyka wiejska bez granic, ed. C. Jastrzębski, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach 2015.
20.Miszczuk A., Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich woj. lubelskiego, in: Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich, ed. W. Kamińska, K. Heffner, „Studia KPZK” 2010, t. CXXVI.
21.Nita J., Kamieniołomy w krajobrazie i geoturystyce, in: Krajobraz a turystyka, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 14, Sosnowiec 2010.
22.Pałka E., Diagnoza bazy agroturystycznej w województwie świętokrzyskim w aspekcie procesów integracyjnych, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, PAN Oddział w Krakowie, 2007, nr 1.
23.Parzonko A.J., Rola doradztwa w upowszechnianiu rozwiązań innowacyjnych w turystyce wiejskiej, in: Innowacje w rozwoju turystyki, eds. K. Nuszkiewicz, M. Roman, Wydawnictwo Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie 2013.
24.Puciato D., Woś B., Innowacji jako forma wzbogacania oferty wybranych gospodarstw agroturystycznych w Górach Świętokrzyskich, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stietinensis. Oeconomica” 2011, t. 288, nr 64.
25.Poczta J., Renta położenia jako warunek powodzenia działalności agroturystycznej oraz kształtowania produktów turystycznych na obszarach wiejskich, in: Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 701, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 86, Uniwersytet Szczeciński 2012.
26.Rosner A., Zróżnicowanie zaludnienia obszarów wiejskich w Polsce. Obszary zmniejszające zaludnienie i koncentrujące ludność, in: Dychotomiczny eds. W. Kamińska, K. Heffner, „Studia KPZK” 2011, t. CXXXIII.
27.Szwichtenberg A., Gospodarka turystyczna polskiego wybrzeża, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2006.
28.Szromek A.R, Przegląd wskaźników funkcji turystycznej i ich zastosowanie w ocenie rozwoju turystycznego obszaru na przykładzie gmin województwa śląskiego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie, 2012, f. XX.
29.Tucki A., Regionalne aspekty rozwoju turystyki na przykładzie województwa lubelskiego, „Studia nad turystyką, Prace geograficzne i regionalne”, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2007.
30.Warszyńska J., Funkcja turystyczna Karpat Polskich, „Folia Geographica” 1985, Series Geographica-Oeconomica, t. XVIII.
31.Woźniak M., Nowe koncepcje w zarządzaniu agroturystyką, in: Innowacyjność w turystyce, ed. J. Krupa, Rzeszów 2010.
32.Żek M., Funkcja turystyczna obszaru nadbużańskiego, „Turystyka i Hotelarstwo” 2008, nr 14.