Folia Oeconomica Stetinensia

ISSN: 1730-4237     eISSN: 1898-0198    OAI    DOI: 10.2478/foli
CC BY-SA 

Strona główna

Folia Oeconomica Stetinensia (FOS) jest czasopismem, w którym publikowane są artykuły ze wszystkich dziedzin nauk ekonomicznych. Celem czasopisma jest bycie źródłem wysokiej jakości badań związanych z makro- i mikroekonomią, ekonometrią, finansami i innymi obszarami nauk ekonomicznych. Językiem czasopisma i wszystkich artykułów jest język angielski.

Wszystkie artykuły poddawane są dwum recenzjom (dokonywamym przez recenzenta krajowego i zagranicznego) w systemie double-blind. Przed rozpoczęciem procesu wydawniczego są one sprawdzane przez przodujący system antyplagiatowy - CrossCheck.

Publikacja w czasopiśmie Folia Oeconomica Stetinensia jest nieodpłatna, a wszystkie opublikowane artykuły są dostępne w systemie Open Access.

Czasopismo Folia Oeconomica Stetinensia znajduje się w Wykazie Czasopism Naukowych z przypisaną liczbą 40 pkt – zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

W latach 2018-2019 czasopismo było beneficjentem programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".

Od roku 2021, Folia Oeconomica Stetinensia jest indeksowana w bazie Scopus.

 

Wskaźniki czasopisma:

CiteScore 2022: 0,8

SJR 2022: 0,148

SNIP 2022: 0,288

 

Strona internetowa czasopisma jest prowadzona przez Sciendo i dostępna tutaj.