Uniwersytety na rubieżach - Konteksty semantyczne, historyczne, naukowe i edukacyjne

ISBN: 978-83-7972-559-5    ISBN (online): 978-83-7972-560-1    ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / T. 4
Uniwersytet w Białymstoku jako uczelnia wiodąca i symbol wspólnoty wschodniego pogranicza

Authors: Elwira Jolanta Kryńska ORCID
Uniwersytet w Białymstoku
Keywords: uniwersytet Białystok idea pogranicze
Data publikacji całości:2022
Page range:15 (75-89)

Abstract

Celem artykułu jest analiza aktywności Uniwersytetu w Białymstoku jako uczelni wiodącej w regionie oraz będącej symbolem wspólnoty na wschodnim pograniczu budowanej na podstawie relacji i umowy – wolności działania i postępowania ponad granicami „narodowymi” i „państwowymi”, zgodnie z konstytutywnymi pryncypiami tradycyjnej kultury akademickiej. Cel artykułu jest ściśle powiązany z przyjętym założeniem. Być może w kontekście ciągłych reform i zmian, nowych zasad i przepisów, wielości instytucji kontrolujących uczelnie wyższe, szansą na rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce na miarę XXI wieku są uniwersytety realizujące swoją misję zgodnie ze średniowieczną tradycją i ideą studium generale i równocześnie wychodzące naprzeciw oczekiwaniom społecznym na oświatę stosownie do potrzeb społeczno-kulturowych i gospodarczych regionu – realizujących misje uniwersytetu na rubieżach. Zastosowano metodę historyczno-porównawczą, która jest stosowana w badaniach nad przebiegiem zjawisk i procesów zachodzących w przeszłości i oparta jest w głównej mierze na analizie źródeł historycznych. Z przeprowadzonych badań wynika, że wypracowana koncepcja funkcjonowania Uniwersytetu w Białymstoku jako Uniwersytetu Pogranicza – sprawdziła się. Jest to bowiem uczelnia, w której pielęgnowane są więzi międzyludzkie na wschodnim pograniczu, podejmowane są inicjatywy naukowe, które mieszczą się w kręgu badań porównawczych związanych z Polskim Pograniczem oraz kształci się w duchu przenikania i uzupełniania się kultur graniczących ze sobą regionów, uczy się dialogu, uznania i kultywowania tradycji. Jest instytucją, która ewoluuje od uniwersytetu regionalnego do najbardziej znaczącego w regionie wschodnioeuropejskim.
Download file

Article file

Bibliography

1.Boćkowski, D. (2005). Na zawsze razem. Białostocczyzna i Łomżyńskie w polityce radzieckiej w czasie II wojny światowej (IX 1939–VIII 1944). Warszawa: Wydawnictwo Neriton.
2.Czerepaniak-Walczak, M. (2010). Uniwersytet – instytucja naukowo-dydaktyczna czy przedsiębiorstwo? Szkoła wyższa w procesie zmiany. W: J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając (red.), Innowacje w edukacji akademickiej. Szkolnictwo wyższe w procesie zmiany, (s. 53–64), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
3.Dekret PKWN: O ochronie Państwa z 30.10.1944 r. Dz.U. 1944, nr 10, poz. 50.
4.Dekret z 7.07.1945 r. o zmianie granic województw: śląskiego, krakowskiego, kieleckiego, białostockiego i warszawskiego, Dz.U. 1945, nr 27, poz. 167.
5.Druga umowa w sprawie kampusu podpisana (2010). Nasz Uniwersytet, 14 (21), 5.
6.Edukacja międzykulturowa cz. 1 i cz. 2 (2011). Pogranicze Studia Społeczne, XVII.
7.Inauguracja roku akademickiego 2007/2008 w Wilnie (2008). Nasz Uniwersytet, 5 (12), 17–18.
8.Jaksender, A.Z. (2013). Idea współczesnego uniwersytetu jako idea działania bezwarunkowego. Praktyka Teoretyczna, 1 (7), 51–56.
9.Jamróz, A. (1999). Uniwersytet powstał. Teraz go budujemy. Nasz Uniwersytet, 7, 32.
10.Kiryk, F. (2002). Kazimierz Wielki, budowniczy i reformator. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza.
11.Kodeks Karny Wojska Polskiego z 23.09.1944 r. zawierający 11 artykułów zagrożonych karą śmierci. Dz.U. 1944, nr 6, poz. 27.
12.Korotkich, K., Kuklo, C. (red.) (2022). Uniwersytet w Białymstoku, Dzieje – Ludzie – Opowieści. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
13.Kryńska, E.J. (2010). Specyfika oświatowego ruchu oporu w województwie białostockim w latach II wojny światowej. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.
14.Kryńska, E.J. (2012). Skazane za patriotyzm. „druga konspiracja” na Białostocczyźnie 1945–1956. Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.
15.Kryńska, E.J., Suplicka, A., Wróblewska, U. (2018). Dzieje oświaty w regionie – województwo białostockie (1919–1939). Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
16.Lambert R., Butler, N. (red.) (2007). Przyszłość uniwersytetów europejskich. Renesans czy upadek? Warszawa: Fundacja Unia & Polska.
17.Lekka-Kowalik, A. (2009). Uniwersytet jako firma usługowa – szansa czy klęska? Ethos, 85–86, 52–69.
18.Łapiński, P. (2004). Skazani na karę śmierci przez Wojskowe Sądy Rejonowe w latach 1946-1955 (zarys problematyki). W: E. Kryńska (red.), Terror i konspiracja. Młodzież wobec indoktrynacji komunistycznej 1945–1956 (s. 58–73). Białystok: Trans Humana.
19.Melosik, Z. (2015). Wolność akademicka. Konteksty i rekonstrukcje. Rocznik Lubelski, 41 (2), 13–27.
20.Milewski, J.J., Pyżewska, A. (red.) (2005). Stosunki polsko-białoruskie w województwie białostockim w latach 1939–1956. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej.
21.Mironowicz, A. (2010). Instytut Studiów Wschodnich. Nasz Uniwersytet, 14 (21), 7–8.
22.Nalaskowski, A. (2013). Ortodoksja i chaos. Kraków: Impuls.
23.Nalaskowski, A. (2022). Bankructwo polskiej inteligencji. Kraków: Biały Kruk.
24.Nasze nadzieje i obawy (2010). Nasz Uniwersytet, 14 (21), 4.
25.Nikitorowicz, J. (1995). Pogranicze Tożsamość Edukacja międzykulturowa. Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.
26.Nikitorowicz, J. (2009). Nowe plany na nowy rok. Nasz Uniwersytet, 10 (17), 4–5.
27.Nikitorowicz, J. (2015), Wyzwania i zadania współczesnego uniwersytetu z perspektywy edukacji międzynarodowej. W: E.J. Kryńska, M. Głoskowska-Sołdatow, A. Kienig (red.), Kultura edukacji szkoły wyższej – różnorodne perspektywy. Na rozdrożu biurokratycznej arbitralności (s. 199–210). Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
28.Nikitorowicz, J. i in. (red.) (2008). X lat Uniwersytetu w Białymstoku 1997–2007. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
29.Olędzki, P. (2006). Wilno coraz bliżej. Nasz Uniwersytet, 2 (9), 9.
30.Pawłowski, K. (2009). Zmarnowana szansa. Forum Akademickie, 7–8, 35–37.
31.Pilch, T. (red.) (2009). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. VI. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
32.Podlasie Zielone Płuca Polski (2006). Białystok, Łomża, Suwałki: Instytut Wydawniczy Kreator.
33.Pomost między Europą Zachodnią a Wschodnią. Rozmowa z prof. dr hab. Jerzym Nikitorowiczem, JM Rektorem Uniwersytetu w Białymstoku, przeprowadzona przez Piotra Bielaka. Rzeczpospolita, 27.02.2006; dodatek „Rektorzy o swoich uczelniach”.
34.Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2014 r. (24.07.2014). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
35.Rektorskie wybory (1998). Nasz Uniwersytet, 5, 2.
36.Rozporządzenie Rady Ministrów z 29.05.1946 r. w sprawie tymczasowego podziału administracyjnego Ziem Odzyskanych. Dz.U. z 1946, nr 28, poz. 177.
37.Sadowski, A. (1992). Pogranicze. Studia społeczne. Zarys problematyki. Pogranicze, Studia Społeczne, I, 5–7.
38.Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2003/2004 (2004). Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.
39.Sztompka, P. (2014). Uniwersytet współczesny: zderzenie dwóch kultur. W: P. Sztompka, K. Matuszek (red.), Idea uniwersytetu. Reaktywacja (s. 17–30). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
40.Śliwerski, B. (2015). Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Inspiracje do badań polityki oświatowej. Kraków: Impuls.
41.Thieme, J.K. (2009). Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Polska, Europa, USA. Warszawa: Difin.
42.Twardowski, K. (1933). O dostojeństwie Uniwersytetu. Poznań, Uniwersytet Poznański: Rolnicza Drukarnia i Księgarnia Nakładowa.
43.Uliasz, S. (2001). O kategorii pogranicza kultur. W: S. Uliasz (red.), O literaturze Kresów i pograniczu kultur. Rozprawy i szkice (s. 11–18). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
44.Umowa między Rzecząpospolitą Polską i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o polsko-radzieckiej granicy państwowej. Dz.U. 1947, nr 35, poz. 167.
45.Urząd Statystyczny w Białymstoku. Pobrane z: bialystok.stat.gov.pl (14.02.2020).
46.Ustawa o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa z 16.11.1945 r. Dz.U. 1945, nr 53, poz. 300.
47.Ustawa z 19.06.1997 r. o Utworzeniu Uniwersytetu w Białymstoku. Dz.U. 1997, nr 102, poz. 642.
48.Ustawa z 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dz.U. 2018, poz. 1668.
49.Ustawa z 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 2005, nr 164, poz. 1365.
50.Ustawa z 28.05.1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych. Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91.
51.Wnuk, R., Poleszak, S., Jaczyńska, A., Śladecka, M. (red.) (2007). Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej.
52.Województwo podlaskie w niepodległej Polsce w świetle danych statystycznych (2018). Białystok: Urząd Statystyczny w Białymstoku.
53.Wyniki badań bieżących – Baza Demografia – Główny Urząd Statystyczny. Pobrane z: demografia.stat.gov.pl (25.11.2020).
54.Zarządzanie to wiara w ludzi, Rozmowa z Jego Magnificencją Prof. Jerzym Nikitorowiczem (2006). Nasz Uniwersytet, 1 (8), 4.
55.Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z 20.07.1968 roku. Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego 1968, nr A-10, poz. 70.
56.Zawadzka, D. (2008). Lelewel, czyli przez Białystok do Wilna i Brukseli. Nasz Uniwersytet, 5 (12), 21.
57.Zuziak, W. (2014). O powinnościach uniwersytetu. W: P. Sztompka, K. Matuszek (red.), Idea uniwersytetu. Reaktywacja (s. 55–66). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.