Uniwersytety na rubieżach - Konteksty semantyczne, historyczne, naukowe i edukacyjne

ISBN: 978-83-7972-559-5    ISBN (online): 978-83-7972-560-1    ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / T. 4
Uniwersytet Wrocławski jako spadkobierca lwowskiej nauki i kultury (1945–1952)

Authors: Barbara Jędrychowska ORCID
Uniwersytet Wrocławski
Keywords: Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie Politechnika Lwowska lwowskie tradycje
Year of publication:2022
Page range:8 (137-144)

Abstract

W prezentowanym tekście omówiono historię Uniwersytetu Wrocławskiego, jednej z pierwszych otwartych po II wojnie światowej uczelni na zachodnich rubieżach Polski. Skoncentrowano się na latach 1945–1952, chociaż przywołano również wcześniejsze uwarunkowania pruskie i niemieckie. Celem podjętej pracy było przedstawienie wrocławskiej uczelni w perspektywie wkładu organizacyjno-naukowego i kulturowego, wniesionego w początkach jej działalności przez kadrę naukową przybyłą z Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i Politechniki Lwowskiej. Lwowskie tradycje zaważyły nie tylko na powojennym rozwoju uniwersytetu, ale także poniemieckiego Wrocławia. Literatura przedmiotu związana z podjętą problematyką jest rozległa. Dla jej opracowania pod kątem tematu niniejszej pracy zastosowana została jakościowa analiza tekstów. Wykorzystano przede wszystkim publikacje wybitnych wrocławskich profesorów, którzy swoją działalność organizacyjną i naukową związali z Uniwersytetem Wrocławskim, m.in. Stanisława Kulczyńskiego, Mieczysława Klimowicza, Mieczysława Patera, Wojciecha Wrzesińskiego.
Download file

Article file

Bibliography

1.Biernacki, B. (1985). Zeszyty Wrocławskie. Kwartalnik krytyczno-literacki [hasło]. W: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. II (s. 681). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
2.Drozd, J. (1994). 60 lat Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego. W: T. Kulak, W. Wrzesiński (red.), Studia i materiały z dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego, t. III (s. 91–97). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
3.Fita, S., Świerczyńska, D. (1990). Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza 1886–2006. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
4.Klimowicz, M. (2005). Wspomnienia z czasów zamętu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
5.Kulczyński, S. (1955). Udział Wrocławia w odbudowie nauki polskiej. Wrocław: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
6.Kulczyński, S. (1947). Mowa J.M. Rektora Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu prof. dra. Stanisława Kulczyńskiego, wygłoszona na uroczystym otwarciu Uniwersytetu i Politechniki w dniu 9 czerwca 1946 r. W: Wrocławski kalendarz akademicki na rok 1947 (s. 57–64). Wrocław: Spółdzielnia Wydawnicza Drukarnia Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu.
7.Kubikowski, Z. (1962). Wrocław literacki. Wrocław: Ossolineum.
8.Kulak, T. (1994). Uniwersytet Wrocławski i Wyższa Szkoła Techniczna w latach 1910–1945. W: T. Kulak, W. Wrzesiński (red.), Studia i materiały z dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego, t. II (s. 77–89). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
9.Matwijów, M. (1996). Walka o lwowskie dobra kultury w latach 1945–1948. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum.
10.Migoń, K. (1994). O początkach wrocławskiej Biblioteki Uniwersyteckiej. W: T. Kulak, W. Wrzesiński (red.), Studia i materiały z dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego, t. III (s. 69–76). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
11.Pater, M. (1986). Uniwersytet Wrocławski i jego polska przeszłość. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
12.Wrzesiński, W. (2002). Trzysta lat Uniwersytetu Wrocławskiego. Tradycje a współczesność. Odra, 10, 24–29.
13.Wrzesiński, W. (1994). Rola Uniwersytetu Wrocławskiego w kształtowaniu śląskiego środowiska naukowego po II wojnie światowej. W: T. Kulak, W. Wrzesiński (red.), Studia i materiały z dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego, t. III (s. 99–116). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
14.Skarby Ossolineum przybyły do Wrocławia (26.07.1946). Głos Ludu. Pismo codzienne Polskiej Partii Robotniczej, 202.