Uniwersytety na rubieżach - Konteksty semantyczne, historyczne, naukowe i edukacyjne

ISBN: 978-83-7972-559-5    ISBN (online): 978-83-7972-560-1    ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / T. 4
Nadgraniczność a kształtowanie się i funkcjonowanie zielonogórskiego środowiska naukowego

Authors: Dariusz Dolański ORCID
Uniwersytet Zielonogórski
Keywords: Zielona Góra badania naukowe uczelnie wyższe współpraca międzynarodowa
Data publikacji całości:2022
Page range:11 (145-155)

Abstract

Badaniami objęto okres po 1945 roku do początków XXI wieku obejmujący społeczne początki i proces kształtowania się w Zielonej Górze środowiska naukowego związanego z działalnością społecznego ruchu naukowego, którego konsekwencją było założenie dwóch uczelni – technicznej i humanistycznej, które w 2001 roku utworzyły Uniwersytet Zielonogórski. Zadaniem badań była odpowiedź na pytanie czy i w jakim stopniu nadgraniczne położenie regionu i Zielonej Góry miało wpływ na kształtowanie się zielonogórskiego środowiska akademickiego. Nadgraniczne położenie Zielonej Góry wywarło istotny wpływ na rozwój i kierunki podejmowanych badań, początkowo głównie w zakresie archeologii i historii, a później w naukach społecznych, zwłaszcza w pedagogice i socjologii, głównie po 1989 roku. Nadgraniczność stanowiła też o tym, że pierwsze, a w miarę rozwoju środowiska akademickiego, najintensywniejsze kontakty międzynarodowe rozwijane były z uczelniami NRD, a po zjednoczeniu – z całych Niemiec.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bartkiewicz, K. (red.) (1996). Źródła i materiały do dziejów Środkowego Nadodrza. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe.
2.Bartkiewicz, K. (red.) (1998). Ludzie Środkowego Nadodrza. Wybrane szkice biograficzne. Zielona Góra: Verbum.
3.Borkowska, A. (2009). Gromadzenie i przechowywanie zasobu w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze w latach 1953–2003. W: T. Dzwonkowski (red.), Polsko-niemieckie dziedzictwo archiwalne źródłem do badań nad regionem lubuskim (s. 81–106). Zielona Góra: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich.
4.Ciosk, A. (2002). Sytuacja Muzeum w Zielonej Górze po II wojnie światowej (1945–1948). Studia Zielonogórskie, 8, 55–66.
5.Ciosk, A. (2003). Historia Muzeum w Zielonej Górze. Museion, 13–14, 14–15.
6.Ciosk, A. (2005). Historia Muzeum w Zielonej Górze. Museion, 16, 6–8.
7.Dolański, D. (2012). Zielonogórska droga do uniwersytetu. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
8.Dolański, D. (2016). Pierwszy kwadrans. Piętnaście lat Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
9.Dolański, D., Osękowski, C. (2005). Dorobek i główne kierunki badań historycznych w Zielonej Górze (1945–2005). W: D. Dolański (red.), 50 lat Polskiego Towarzystwa Historycznego w Zielonej Górze (s. 21–36). Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
10.Dzieżyc, L. (2008). Rozwój muzealnictwa na Środkowym Nadodrzu w latach 1945–2000. W: P. Bartkowiak, D. Kotlarek (red.), Kultura i społeczeństwo na Środkowym Nadodrzu w XIX i XX wieku (s. 95–111). Zielona Góra: Pro Libris.
11.Garbacz, K. (2002). Dr Adam Kołodziejski (1932–2002). Studia Zielonogórskie, 8, 261–268.
12.Informator. Wyższa Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze (1975–1990).
13.Iwan, J. (1980). Polskie Towarzystwo Historyczne w Zielonej Górze (1954–1979). Przegląd Lubuski, 1–2, 157–163.
14.Kaczmarczyk, Z. Wędzki, A. (1967). Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad środkową Odrą i Dolną Wartą. T. l. Zielona Góra: PWN.
15.Kaczmarczyk, Z. Wędzki, A. (1970). Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad środkową Odrą i Dolną Wartą. T. 2. Zielona Góra: PWN.
16.Kowalski, S. (1999). Trzynastowieczna architektura północnej części Śląska i wschodnich Łużyc w świetle badań po 1945 roku. W: M. Eckert (red.), Przeszłość i teraźniejszość pogranicza lubuskiego. Rocznik Lubuski, 25, 85–100.
17.Kowalski, T. (1987). Zabytki województwa zielonogórskiego. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe.
18.Kowalski, T. (red.) (1970). Ze studiów nad średniowiecznym Głogowem i Krosnem. T. 7, nr 3. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe.
19.Kurnatowska, Z. (2008). Edward Dąbrowski (1921–2007). Slavia Antiqua, 49, 273–274.
20.Łaszkiewicz, T. (2007). Edward Dąbrowski (1921–2007) – badacz najdawniejszej przeszłości Ziemi Międzyrzeckiej. W: B. Mykietów, M. Tureczek (red.), Ziemia Międzyrzecka w przeszłości (s. 7–13). Międzyrzecz-Zielona Góra: Księgarnia Akademicka.
21.Malinowski, T. (1998). Adam Kołodziejski. W: T. Malinowski (red.), Archeologia zielonogórska u schyłku XX wieku, Rocznik Lubuski, t. 24, cz. 1.
22.Malinowski, T. (1998). Edward Dąbrowski. W: T. Malinowski (red.), Archeologia zielonogórska u schyłku XX wieku, Rocznik Lubuski, t. 24, cz. 1.
23.Malinowski, T. (1998). Polskie Towarzystwo Prehistoryczne (Polskie Towarzystwo Archeologiczne) – oddział zielonogórski. W: T. Malinowski (red.), Archeologia zielonogórska u schyłku XX wieku, Rocznik Lubuski, t. 24, cz. 1.
24.Malinowski, T. (2005). Edward Dąbrowski – nestor zielonogórskich archeologów. Studia Zielonogórskie, 11, 271–272.
25.Marcinkian, A. (2002). Doktor Adam Kołodziejski (1932–2002). Studia Zielonogórskie, 8, 257–260.
26.Mazur, Z. (2001). O adaptacji niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Poznań: Instytut Zachodni.
27.Pieczyński, K. (red.) (2007). Historia i stan obecny wydziału. W: 40 lat Wydział Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji 1967–2007. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
28.Ratuś, B. (1971). Kształcenie i rozwój kadr oświatowo-kulturalnych na Ziemi Lubuskiej w latach 1945–1965. Poznań: UAM.
29.Samujłło, H., Politowicz, A. (1990). Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze 1965–1990. Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynierskiej 1990.
30.Szczegóła, H. (1967). Jan Głogowczyk. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
31.Szczegóła, H. (1968). Koniec panowania piastowskiego nad środkowa Odrą. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
32.Szczegóła, H. (1970). Z dziejów księstwa głogowskiego w wiekach średnich. W: Ze studiów nad średniowiecznym Głogowem i Krosnem (s. 129–149). Zielona Góra: Prace Lubuskiego Towarzystwa Naukowego.
33.Szczegóła, H. (red.) (1996). Znani zielonogórzanie. T. 1. Zielona Góra: Verbum.
34.Szczegóła, H. (red.) (1999). Znani zielonogórzanie. T. 2. Zielona Góra: Verbum.
35.Szylko, M. (2005). Tadeusz Mencel (1912–1987). W: D. Dolański (red.), 50 lat Polskiego Towarzystwa Historycznego w Zielonej Górze (s. 67–74). Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
36.Wąsicki, J. (1983). Zarys rozwoju nauki i kształcenia nauczycieli na Ziemi Lubuskiej. W: K. Bartkiewicz (red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze 19711–1981 (s. 5–38). Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.