Uniwersytety na rubieżach - Konteksty semantyczne, historyczne, naukowe i edukacyjne

ISBN: 978-83-7972-559-5    ISBN (online): 978-83-7972-560-1    ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / T. 4
The University of Białystok as the leading university and the symbol of the eastern frontier community

Authors: Elwira Jolanta Kryńska ORCID
University of Białystok
Keywords: a university Białystok an idea the frontier
Data publikacji całości:2022
Page range:15 (303-317)

Abstract

The goal of this paper consists in analysis of the activity of the University of Białystok as a leading regional higher education institution which at the same time serves as a symbol of the eastern frontier community established on relationships and the agreement regarding the freedom of action and operating above the “national” and “state” borders, consistently with the constitutive principles of the traditional academic culture. The goal of the paper is closely related to the adopted premises. Possibly in the context of continuous reforms and changes, new rules and provisions and plenitude of institutions exerting control over higher education institutions the chances for developing Polish higher education meeting requirements of the XXI century lie with universities realising their mission consistently with the medieval tradition and the idea of studium generale and which simultaneously meet the social demands regarding education consistent with the social, cultural and economic demands of the region – the universities fulfilling the mission of a university in the frontier. The historical-comparative method has been utilised which was applied during the research concerning progress of events and processes occurring in the past and which is primarily based on the analysis of historical sources. The conducted studies indicate that the developed conception for functioning of the University of Białystok as a university in the frontier was successful. It is so because the University of Białystok is a university which maintains interpersonal connections in the eastern frontier, tackles scientific initiatives which fit in within the context of comparative studies related to the Polish Frontier and educates in the spirit of intertwining and supplementing cultures of the bordering regions, teaches dialogue, respect, recognition and maintaining traditions. It is an institution which evolved from a regional university to the most prominent and significant university in the Eastern Europe region.
Download file

Article file

Bibliography

1.Boćkowski, D. (2005). Na zawsze razem. Białostocczyzna i Łomżyńskie w polityce radzieckiej w czasie II wojny światowej (IX 1939–VIII 1944). Warszawa: Wydawnictwo Neriton.
2.Czerepaniak-Walczak, M. (2010). Uniwersytet – instytucja naukowo-dydaktyczna czy przedsiębiorstwo? Szkoła wyższa w procesie zmiany. W: J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając (red.), Innowacje w edukacji akademickiej. Szkolnictwo wyższe w procesie zmiany, (s. 53–64), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
3.Dekret PKWN: O ochronie Państwa z 30.10.1944 r. Dz.U. 1944, nr 10, poz. 50.
4.Dekret z 7.07.1945 r. o zmianie granic województw: śląskiego, krakowskiego, kieleckiego, białostockiego i warszawskiego, Dz.U. 1945, nr 27, poz. 167.
5.Druga umowa w sprawie kampusu podpisana (2010). Nasz Uniwersytet, 14 (21), 5.
6.Edukacja międzykulturowa cz. 1 i cz. 2 (2011). Pogranicze Studia Społeczne, XVII.
7.Inauguracja roku akademickiego 2007/2008 w Wilnie (2008). Nasz Uniwersytet, 5 (12), 17–18.
8.Jaksender, A.Z. (2013). Idea współczesnego uniwersytetu jako idea działania bezwarunkowego. Praktyka Teoretyczna, 1 (7), 51–56.
9.Jamróz, A. (1999). Uniwersytet powstał. Teraz go budujemy. Nasz Uniwersytet, 7, 32.
10.Kiryk, F. (2002). Kazimierz Wielki, budowniczy i reformator. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza.
11.Kodeks Karny Wojska Polskiego z 23.09.1944 r. zawierający 11 artykułów zagrożonych karą śmierci. Dz.U. 1944, nr 6, poz. 27.
12.Korotkich, K., Kuklo, C. (red.) (2022). Uniwersytet w Białymstoku, Dzieje – Ludzie – Opowieści. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
13.Kryńska, E.J. (2010). Specyfika oświatowego ruchu oporu w województwie białostockim w latach II wojny światowej. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.
14.Kryńska, E.J. (2012). Skazane za patriotyzm. „druga konspiracja” na Białostocczyźnie 1945–1956. Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.
15.Kryńska, E.J., Suplicka, A., Wróblewska, U. (2018). Dzieje oświaty w regionie – województwo białostockie (1919–1939). Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
16.Lambert R., Butler, N. (red.) (2007). Przyszłość uniwersytetów europejskich. Renesans czy upadek? Warszawa: Fundacja Unia & Polska.
17.Lekka-Kowalik, A. (2009). Uniwersytet jako firma usługowa – szansa czy klęska? Ethos, 85–86, 52–69.
18.Łapiński, P. (2004). Skazani na karę śmierci przez Wojskowe Sądy Rejonowe w latach 1946-1955 (zarys problematyki). W: E. Kryńska (red.), Terror i konspiracja. Młodzież wobec indoktrynacji komunistycznej 1945–1956 (s. 58–73). Białystok: Trans Humana.
19.Melosik, Z. (2015). Wolność akademicka. Konteksty i rekonstrukcje. Rocznik Lubelski, 41 (2), 13–27.
20.Milewski, J.J., Pyżewska, A. (red.) (2005). Stosunki polsko-białoruskie w województwie białostockim w latach 1939–1956. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej.
21.Mironowicz, A. (2010). Instytut Studiów Wschodnich. Nasz Uniwersytet, 14 (21), 7–8.
22.Nalaskowski, A. (2013). Ortodoksja i chaos. Kraków: Impuls.
23.Nalaskowski, A. (2022). Bankructwo polskiej inteligencji. Kraków: Biały Kruk.
24.Nasze nadzieje i obawy (2010). Nasz Uniwersytet, 14 (21), 4.
25.Nikitorowicz, J. (1995). Pogranicze Tożsamość Edukacja międzykulturowa. Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.
26.Nikitorowicz, J. (2009). Nowe plany na nowy rok. Nasz Uniwersytet, 10 (17), 4–5.
27.Nikitorowicz, J. (2015), Wyzwania i zadania współczesnego uniwersytetu z perspektywy edukacji międzynarodowej. W: E.J. Kryńska, M. Głoskowska-Sołdatow, A. Kienig (red.), Kultura edukacji szkoły wyższej – różnorodne perspektywy. Na rozdrożu biurokratycznej arbitralności (s. 199–210). Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
28.Nikitorowicz, J. i in. (red.) (2008). X lat Uniwersytetu w Białymstoku 1997–2007. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
29.Olędzki, P. (2006). Wilno coraz bliżej. Nasz Uniwersytet, 2 (9), 9.
30.Pawłowski, K. (2009). Zmarnowana szansa. Forum Akademickie, 7–8, 35–37.
31.Pilch, T. (red.) (2009). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. VI. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
32.Podlasie Zielone Płuca Polski (2006). Białystok, Łomża, Suwałki: Instytut Wydawniczy Kreator.
33.Pomost między Europą Zachodnią a Wschodnią. Rozmowa z prof. dr hab. Jerzym Nikitorowiczem, JM Rektorem Uniwersytetu w Białymstoku, przeprowadzona przez Piotra Bielaka. Rzeczpospolita, 27.02.2006; dodatek „Rektorzy o swoich uczelniach”.
34.Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2014 r. (24.07.2014). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
35.Rektorskie wybory (1998). Nasz Uniwersytet, 5, 2.
36.Rozporządzenie Rady Ministrów z 29.05.1946 r. w sprawie tymczasowego podziału administracyjnego Ziem Odzyskanych. Dz.U. z 1946, nr 28, poz. 177.
37.Sadowski, A. (1992). Pogranicze. Studia społeczne. Zarys problematyki. Pogranicze, Studia Społeczne, I, 5–7.
38.Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2003/2004 (2004). Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.
39.Sztompka, P. (2014). Uniwersytet współczesny: zderzenie dwóch kultur. W: P. Sztompka, K. Matuszek (red.), Idea uniwersytetu. Reaktywacja (s. 17–30). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
40.Śliwerski, B. (2015). Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Inspiracje do badań polityki oświatowej. Kraków: Impuls.
41.Thieme, J.K. (2009). Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Polska, Europa, USA. Warszawa: Difin.
42.Twardowski, K. (1933). O dostojeństwie Uniwersytetu. Poznań, Uniwersytet Poznański: Rolnicza Drukarnia i Księgarnia Nakładowa.
43.Uliasz, S. (2001). O kategorii pogranicza kultur. W: S. Uliasz (red.), O literaturze Kresów i pograniczu kultur. Rozprawy i szkice (s. 11–18). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
44.Umowa między Rzecząpospolitą Polską i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o polsko-radzieckiej granicy państwowej. Dz.U. 1947, nr 35, poz. 167.
45.Urząd Statystyczny w Białymstoku. Pobrane z: bialystok.stat.gov.pl (14.02.2020).
46.Ustawa o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa z 16.11.1945 r. Dz.U. 1945, nr 53, poz. 300.
47.Ustawa z 19.06.1997 r. o Utworzeniu Uniwersytetu w Białymstoku. Dz.U. 1997, nr 102, poz. 642.
48.Ustawa z 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dz.U. 2018, poz. 1668.
49.Ustawa z 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 2005, nr 164, poz. 1365.
50.Ustawa z 28.05.1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych. Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91.
51.Wnuk, R., Poleszak, S., Jaczyńska, A., Śladecka, M. (red.) (2007). Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej.
52.Województwo podlaskie w niepodległej Polsce w świetle danych statystycznych (2018). Białystok: Urząd Statystyczny w Białymstoku.
53.Wyniki badań bieżących – Baza Demografia – Główny Urząd Statystyczny. Pobrane z: demografia.stat.gov.pl (25.11.2020).
54.Zarządzanie to wiara w ludzi, Rozmowa z Jego Magnificencją Prof. Jerzym Nikitorowiczem (2006). Nasz Uniwersytet, 1 (8), 4.
55.Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z 20.07.1968 roku. Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego 1968, nr A-10, poz. 70.
56.Zawadzka, D. (2008). Lelewel, czyli przez Białystok do Wilna i Brukseli. Nasz Uniwersytet, 5 (12), 21.
57.Zuziak, W. (2014). O powinnościach uniwersytetu. W: P. Sztompka, K. Matuszek (red.), Idea uniwersytetu. Reaktywacja (s. 55–66). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.