Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Aktualnie: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 10 (2015)
Analiza i ocena wybranych aspektów świadomości konsumenckiej na przykładzie młodych konsumentów

Autorzy: Agnieszka Bretyn
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: konsument świadomość konsumencka edukacja konsumenta młodzi konsumenci
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (59-68)

Abstrakt

Świadomi konsumenci mają istotne znaczenie dla skutecznego funkcjonowania rynków, gdyż poprzez wydatkowanie swoich dochodów premiują przedsiębiorców prowadzących działalność w sposób uczciwy, jak również najlepiej odpowiadający potrzebom konsumentów. Dlatego też w artykule na tle ogólnych rozważań dotyczących świadomości konsumenckiej podjęto próbę analizy wybranych jej aspektów. W tym celu przedstawiono wyniki badania ankietowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.„Biuletyn Rzeczników Konsumentów UOKIK” 2013, nr 2.
2.Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
3.Flejterski S., Świadomość i kultura ekonomiczna gospodarstw domowych w ujęciu teoretycznym, w: Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, red. B. Świecka, Difin, Warszawa 2008.
4.Janoś-Kresło M., Mróz B., Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, SGH, Warszawa 2006.
5.Rachocka J., Konsumeryzm polityczny jako element nowoczesnej edukacji konsumenckiej, http://www.staff.amu.edu.pl/~pawelw/konferencja/J_Rachocka_ref.pdf (10.04.2014).
6.Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1, PWN, Warszawa 1954.
7.Sprawozdanie z 2 marca 2010 r. w sprawie ochrony konsumenta, Parlament Europejski, http://www. europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2010-0024&format=XML&language=PL#title1 (12.04.2014).
8.The Consumer Conditions Scoarboard. Consumers at Home in the Single Market, 9th edition – July 2013, European Union, Belgium 2013.
9.Woś J., Rachocka J., Kasperek-Hoppe M., Zachowania konsumentów. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
10.Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego, red. E. Kieżel, S. Smyczek, Placet, Warszawa 2011.