Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 30 (2015)
Przesycenie. Koncepcje Jürgena Habermasa i Jeana Baudrillarda na tle katastrofizmu neohumanistycznego St. I. Witkiewicza

Autorzy: Agnieszka Smrokowska-Reichmann
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Słowa kluczowe: neokatastrofizm, ponowoczesność, uczucia metafizyczne, działanie komunikacyjne, konsumpcjonizm, podmiot
Rok wydania:2015
Liczba stron:23 (127-149)

Abstrakt

The paper analyses the category of neo-catastrophism. Postmodern society has launched the mechanisms of self-destruction which are now working not only in interpersonal and communicative relationships, but also in the realms of axiology, ethics and even ontology. According to the author, the main aspects of Jean Baudrillard’s and Jürgen Habermas’ philosophy can be interpreted as containing such neo-catastrophic message. However, as the forerunner of neo-catastrophism in philosophy the author points out Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy), especially his theory of metaphysical feelings and their disappearance in mass society. Stanisław Ignacy Witkiewicz, known among the philosophy critics as neohumanistic catastrophist, has foreseen many categories which are typical for Habermas’ and Baudrillard’s writings. The neo-catastrophic mechanisms has a serious consequences for the condition of postmodern subject, the more so because the main part of the neocatastrophism is the strong conviction that there is no escape. The author, besides the main thesis mentioned above, highlights some common features between Baudillard’s and Habermas’ conceptions.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baudrillard J. (1995), Symulakry i symulacja, tłum. S. Królak, Warszawa: Wydaw- nictwo Sic!
2.Baudrillard J. (2001), Rozmowy przed końcem, rozm. P. Petit, tłum. R. Lis, Warsza- wa: Wydawnictwo Sic!
3.Baudrillard J. (2005), Pakt jasności. O inteligencji zła, tłum. S. Królak, Warszawa: Wydawnictwo Sic!
4.Baudrillard J. (2006), Społeczeństwo konsumpcyjne, jego mity i struktury, tłum. S. Królak, Warszawa: Wydawnictwo Sic!
5.Baudrillard J. (2007), Wymiana symboliczna i śmierć, tłum. S. Królak, Warszawa: Wydawnictwo Sic!
6.Gawor L. (1998), Katastro zm konsekwentny. O poglądach Macieja Zdziechow- skiego i Stanisława Ignacego Witkiewicza, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
7.Habermas J. (1999), Teoria działania komunikacyjnego, tłum. A.M. Kaniowski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Leszczyński J. (1959), Słowo wstępne, [do:] S.I. Witkiewicz, Nowe formy w malar- stwie i inne pisma estetyczne, Warszawa: PWN.
9.Lubańska S., Uczucia meta zyczne u podstaw kultury. Z badań nad lozo ą St.I. Witkiewicza, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP”, z. 70, Prace Filozo czne III.
10.Rogatko B. (1971), Walka o treść Irzykowskiego jako polemika z programem este- tycznym S.I. Witkiewicza, „Pamiętniki Literackie” z. II.
11.Smrokowska-Reichmann A. (2006), Między kierunkowaniem a sterowaniem. Społeczeństwo Habermasa jako świat życia i system, „Przegląd Filozo czno- -Literacki” 1 (13), s. 241–258.
12.Smrokowska-Reichmann A. (2008), Ekwiwalentne wartości, totalna komunikacja. Między Baudrillardem a Habermasem, „Principia” t. 50, s. 267–282.
13.Smrokowska-Reichmann A. (2013), Terroryzm a Zło według Jeana Baudrillarda, [w:] D. Probucka (red. nauk.), Etyka a zło, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 231–242.
14.Soin M. (1995), Filozo a Stanisława Ignacego Witkiewicza, Monogra e FNP, Seria Humanistyczna, Wrocław: Wydawnictwo Leopoldinum.
15.Szymańska B. (1971), Teoria poezji St.I. Witkiewicza, „Studia Estetyczne” t. 8.
16.Witkiewicz S.I. (1959), O zaniku uczuć meta zycznych w związku z rozwojem społecznym [w:] tegoż, Nowe formy w malarstwie i inne pisma estetyczne, Warszawa: PWN.
17.Witkiewicz S.I. (1993), Narkotyki, Warszawa: PWN. Witkiewicz S.I. (1993), Niemyte dusze, Warszawa: PWN.