Search

Result: Found records: 6.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Średnia rynkowa stopa zwrotu indeksu wig jako narzędzie w modelu CAPM do predykcji zmian cen akcji notowanych na rynku regulowanym w latach 2009–2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Go to
2. Relacje między systematycznymi miarami ryzyka inwestycji kapitałowych w podejściu klasycznym i dolnostronnym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
3. Model CAPM z ryzykiem płynności na polskim rynku kapitałowym
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
4. Ryzyko inwestowania w spółki budowlane notowane na GPW w Warszawie a koniunktura w budownictwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
5. Monotoniczność premii za ryzyko inwestycji w spółki notowane na NewConnect w oparciu o trójczynnikowy model Famy-Frencha
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
6. Szacowanie kosztu kapitału własnego spółek górniczych z zastosowaniem modelu D-CAPM
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
Page