Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-37
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2017 (85)
Ryzyko inwestowania w spółki budowlane notowane na GPW w Warszawie a koniunktura w budownictwie
(The Risk Of Investment In Construction Companies Listed On The Warsaw Stock Exchange Versus Th e Cycles In Th e Construction Industry)

Authors: Magdalena Gostkowska-Drzewicka
Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów Przedsiębiorstw

Ewa Majerowska
Uniwersytet Gdański
Keywords: investment risk level CAPM Sharpe Model economic cycle
Data publikacji całości:2017
Page range:14 (457-470)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of this article is to assess the risk level of investment in construction companies shares listed on the Warsaw Stock Exchange in the context of the situation in the construction industry. The Bry- Boschan method was used to extract the business cycle in the construction. It was based on the results of monthly economic situation test, which are published by the Central Statistical Office in Warsaw. Risk assessment was made using the econometric models of valuation of capital, i.e. the Sharpe model and the CAPM. The correctness of the estimated models was verified by the relevant statistical tests. The monthly prices of the shares of construction companies listed on the WSE in 2000–2015 were used to estimate the risk level. The risk level of construction companies listed on the WSE react to changes in economic situation in the construction industry in 2000–2015. In the majority of the analysed companies, it was noticed that during the recession parameter beta was higher than in periods of recovery and prosperity.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamowicz, E., Dudek, S., Pachucki, D., Walczyk, K. (2012). Synchronizacja cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki z krajami strefy euro w kontekście struktury tych gospodarek. W: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. Projekty badawcze część I. NBP. Pobrane z: www.nbp.pl (19.12.2012).
2.Adamska, A. (2014). Ryzyko i odpowiedzialność. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 67, 185–199.
3.Ancyparowicz, G., Stanisławski, M. (2012). Kurs walutowy i kredyt a fenomen wzrostu polskiej gospodarki w latach 2009–2011. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 108, 17–28.
4.Bernstein, P.L., Damodaran, A. (1999). Zarządzanie inwestycjami. Warszawa: Liber.
5.Bieliński, J. (2006). Rozwój sektorów we współczesnej gospodarce. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
6.Bolkowska, Z. (2011). Wyniki gorsze od oczekiwań. Licz i Buduj, 182.
7.Bry, G., Boschan, Ch. (1971). Cyclical Analysis of Time Series: Selected Procedures and Computer Programs. Technical Papers NBER No. 20.
8.Drozdowicz-Bieć, M. (2012). Cykle i wskaźniki koniunktury. Warszawa: Poltex.
9.Francis, J.C. (2000). Inwestycje. Analiza i zarządzanie. Warszawa: WIG-Press.
10.Gierszewska, G, Romanowska, M. (1995). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
11.Gradzewicz, M., Growiec, J., Hagemejer, J., Popowski, P. (2010). Cykl koniunkturalny w Polsce – wnioski z analizy spektralnej. Bank i Kredyt, 41 (5), 54–60.
12.GUS (2016). Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu, usługach i inwestycjach, baza bieżąca, dane miesięczne. Pobrane z: www.stat.gov.pl (9.12.2016).
13.Haugen, R.A. (1996). Teoria nowoczesnego inwestowania. Warszawa: WIG-Press.
14.Jajuga, K. (2009). Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem – wprowadzenie. W: K. Jajuga (red.), Zarzadzanie ryzykiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
15.Kałkowski, L. (2001). Rynek nieruchomości w Polsce. Warszawa: Twigger.
16.Kokot-Stępień, P. (2015). Identyfikacja ryzyka jako kluczowy element procesu zarzadzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74, 533–544.
17.Lintner, J. (1965). Security Prices, Risk and Maximal Gains from Diversification. Journal of Finance, 20, 587–615.
18.Mayo, H.B. (1997). Wstęp do inwestowania. Warszawa: Liber.
19.Mossin, J. (1966) Equilibrium in a Capital Asset Market. Econometrica, 34, 768–783.
20.Ostrowska, E. (1999). Ryzyko inwestycyjne. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
21.Sharpe, W.F. (1963). A Simplified Model for Portfolio Analysis. Management Science, 9 (2), 277–293.
22.Sharpe, W.F. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. Journal of Finance, 19, 425–442.
23.Siemińska, E. (2002). Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.