Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Manuscript

 1. The text should be delivered on an electronic data carrier in a Microsoft Office Word file.
 2. The minimum size of the article – 20,000 characters with spaces (half a quire); the maximum size – 10-12 pages of a typescript formatted according to the instructions.
 3. Format of the page – A4:
  • margins – 2.5 cm;
  • line spacing in the main text – 1.5;
  • line spacing in summaries, notes and bibliographies – 1.0;
  • the main text and the titles of sections – font Times New Roman, 12 points, the titles of sections – bold;
  • do not use upper case letters or small capital letters;
  • the text of summaries, notes and captions under tables and pictures – Times New Roman, 10 points (see detailed instructions);
  • the text of formulae – font 10 points (see detailed instructions).
 4. Footnotes refer to the contents of the text. References to the bibliography are in conformity with APA style (6 edition) and are placed inside the text and later at the end of the article under the heading ‘Literature’ (see detailed instructions).
 5. Tables and pictures – see detailed instructions.
 6. The typescript should be complete, i.e. it should contain: title page with the author’s first and last names, title of the article, its summary and keywords in Polish and English, introduction, (numbered) sections, résumé, bibliography. The format of the text should be in conformity with the SPECIMEN below.
 7. Author may use the attached TEMPLATE, which contains the described editorial rules (DOC to download).

 

Texts that do not meet the requirements will not be reviewed.

The submitted texts are subject to reviewing procedure.

Only the texts that have obtained two positives reviews will be accepted for publication in «Finance. Financial Market. Insurance».

SPECIMEN

Title of the article

(bold, centre alignment, font 16 points)

First name and last name*

(bold, centre alignment, font 12 points)

Summary (in Polish): In the article… (font 10 points) – see detailed instructions

Text… (font 10 points)

Keywords:… (font 10 points)

Introduction (font 12 points, bold)

Text… (font 12 points)

1. Title of a section (normal or roman font, 12 points, bold)

Text… (font 12 points)

2. Title of the section

Text… (font 12 points)

Final remarks (normal or roman font, 12 points, bold)

Text… (font 12 points)

Bibliography (normal or roman font, 12 points, bold)

Text… (font 10 points) – see detailed instructions

TITLE IN ENGLISH

(bold, left alignment, font 10 points)

Abstract (bold, left alignment, font 10 points) – see detailed instructions

Text… (font 10 points)

Keywords:… (font 10 points)

*Information on the author in the footnote – reference marked with an asterisk (*) – mentions the following: academic title and/or degree, first name, surname, full name and address of the institution the author is affiliated to, email, (optionally) telephone number.

Streszczenie

Do artykułów publikowanych w „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” należy dołączyć:

 • krótkie streszczenie (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami; do 0,3 stronicy), zarówno w języku polskim jak i angielskim. Streszczenie musi być w układzie podanym we
  wzorze z podaniem słów dzielących je na odpowiednie części,
 • słowa kluczowe (3–5) w obu językach, nie powinny zawierać słów z tytułu artykułu przetłumaczony tytuł.
   

Przykład

Tytuł artykułu

(bold, wycentrowane; czcionka 16 pkt)


Imię i nazwisko*

(bold, wycentrowane, czcionka 12 pkt)

Streszczenie (w języku polskim): Cel - tekst… (czcionka 10 pkt)

Metoda badania – tekst… (czcionka 10 pkt)

Wynik – tekst… (czcionka 10 pkt)

Oryginalność/wartość – tekst… (czcionka 10 pkt)

Słowa kluczowe: tekst, odzielony przecinakmi, … (czcionka 10 pkt)

 

Po spisie literatury umieścić:

Tytuł w języku angielskim

(bold, do lewej, czcionka 10 pkt)

Abstract (bold, do lewej, czcionka 10 pkt): Purpose – translation… (czcionka 10 pkt)

Design/methodology/approach – translation… (czcionka 10 pkt)

Findings – translation… (czcionka 10 pkt)

Originality/value – translation… (czcionka 10 pkt)

 

Keywords: translation… (czcionka 10 pkt)

Odwołania do bibliografii

1. Przy wszystkich cytatach powinno być podane ich źródło.
2. W zeszytach „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” stosowany jest sposób cytowania zgodny ze stylem APA edycja 6.

W tekście głównym (przykłady – numer strony podajemy w przypadku dosłownego cytowania) – czcionka Times New Roman 12 pkt:

– monografia (jeden autor):
(Gos, 2012, s. 121)
(Gos, 2012)
Jak podaje Gos (2012)…

– artykuł w czasopiśmie:
(Gos, 2011)
Zgodnie z Gos (2011)…

– kilka prac tego samego autora w danym roku:
(Gos, 2011a, s. 96)
(Gos, 2011b, s. 23)

– kilku autorów:
a) do dwóch
(Winiarska, Kaczurak-Kozak, 2011, s. 342)
Jak sugerują Winiarska i Kaczurak-Kozak (2011)…

b) powyżej dwóch
(Gos i in., 2010, s. 44)
(Winiarska i in., 2011)

c) pod redakcją
(Hońko, 2016, s. 35)
(Gos, 2010, s. 174)

– kilka pozycji literaturowych w jednym przypisie:
(Gos, 2011b; Winiarska, Kaczurak-Kozak, 2011)

– akty prawne (można posługiwać się powszechnie znanymi skrótowcami, objaśnionymi następinie w literaturze):
(Ustawa o rachunkowości, 2016, art. 10) lub (UoR, 2016, art. 10)
Zgodnie z treścią zawartą w art. 10 (UoR, 2016) …

– źródło internetowe
(Mućko, 2011)


W wykazie literatury (przykłady) – czcionka Times New Roman 10 pkt:

– monografia:
Gos, W. (2012). Kapitał oraz finansowanie działalności gospodarczej. Warszawa: Difin.

– czasopisma:
Gos, W. (2011). Czynniki kształtujące aktywa i zobowiązania. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 32, 61–74. DOI: 10.18276/frfu.2011.32-04.

– kilka prac tego samego autora w danym roku:
Gos, W. (2011a). Rachunek przepływów pieniężnych. Warszawa: Difin.
Gos, W. (2011b). Bilans. Znaczenia, koncepcje sporządzania oraz formy prezentacji. Warszawa: PWE.

– kilku autorów:
a) do dwóch
Winiarska, K., Kaczurak-Kozak, M. (2011). Rachunkowość budżetowa według nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy o finansach publicznych, Warszawa: Wolters Kluwer.

b) powyżej dwóch
Gos, W., Hońko, S., Szczypa, P. (2010). ABC sprawozdań finansowych. Warszawa: CedeWu.
Winiarska, K., Dziedziczak, I., Hass-Symotiuk, M., Kiziukiewicz, T., Nadolna, B. (2011). Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 61 (117), 210–235.

c) pod redakcją
Hońko, S. (2010). Istota, funkcje oraz nadrzędne zasady rachunkowości. W: W. Gos (red.), Vademecum samodzielnego księgowego (s. 7–64). Warszawa: Polska Akademia Rachunkowości.
Gos, W. (red.) (2010). Vademecum dyrektora finansowego. Warszawa: Polska Akademia Rachunkowości.

– akty prawne:
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2016, poz. 1047, z późn. zm.

– źródło internetowe:
Mućko, P. (2011). Sprawozdanie z działalności szpitala działającego w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Pobrane z: http://www.wneiz.pl/frfu/numery/rok2011/frfu-nr-44-2011/661-sprawozdanie-z-dzialalnosci-szpitala-dzialajacego-w-formie-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej (1.12.2015).

3. Przypisy do tekstu, nie związane bezpośrednio z pozycjami literaturowymi, należy umieszczać na dole strony; ich numeracja powinna być ciągła i automatyczna.

Literatura

 1. Wykaz literatury należy umieszczać na końcu pracy (po podsumowaniu).
 2. W spisie mogą się znajdować tylko pozycje wykorzystane w danym artykule.
 3. Pozycje literatury powinny być uporządkowane alfabetycznie.
 4. W opisie każdej pozycji literatury, w zapisie APA edycja 6, należy podać:
  • nazwisko i inicjał imienia autora lub redaktora naukowego, jeżeli odwołano się do pracy zbiorowej. Jeżeli w raportach instytytucji lub organizacji zawodowych nie podano autorów ani redaktorów, można wskazać skrót nazwy tej instytucji lub organizacji,
  • rok wydania,
  • tytuł pracy (kursywą),
  • miejsce wydania,
  • nazwę wydawcy.
 5. Przykładowy zapis zgodny z APA edycja 6:
  1. Nowak, A. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Nazwa Wydawnictwa.
  2. Kowalski, J. (red.) (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Nazwa Wydawnictwa.
 6. Spis literatury – czcionka 10

 

Tabele, rysunki, wzory

 1. Tabele i rysunki powinny być umieszczone w tekście. Ponadto autor powinien również je dostarczyć w formie plików graficznych (np.: *.cdr, *.ai, *.eps, *.wmf, *.emf, wykresy Excel itp.). Dla zapewnienia czytelności wydruku kolorowe rysunki i schematy należy zamienić na czarno-białe (odcienie szarości).
 2. Zawarte w pracy równania bądź inne specyficzne elementy pracy powinny być wykonane za pomocą oprogramowania zawartego w pakiecie MS Office (np. edytor równań Microsoft Eqaution) i pozostawione w pracy w wersji edytowalnej.
 3. Tabele, rysunki, wykresy schematy – maksymalna szerokość – 130 mm, maksymalna wysokość – 170 mm.
 4. Zdjęcia – rozdzielczość 300 dpi (dla wielkości obrazu w pracy w skali 1 : 1), w formacie *.tif, *.jpg (maksymalna szerokość – 130 mm, maksymalna wysokość – 170 mm).
 5. Zapisywanie wzorów: tekst główny – 10 pkt, indeksy – 7 pkt, maksymalna szerokość wzoru – 125 mm.
 6. Skanowane rysunki, schematy – czarno-białe, rozdzielczość 1200 dpi, w formacie *.tif.
 7. Nie należy zamieszczać ilustracji, schematów skopiowanych z Internetu (ich rozdzielczość nie spełnia wymagań niezbędnych do potrzeb druku).

Przykład

Tabela 1
Struktura bezrobocia w Polsce (wyjustony, czcionka 10 pkt)

(TABELA)

Źródło: Tekst.... (czcionka 10 pkt)

 

(RYSUNEK/SCHEMAT)

Rysunek 1. Dynamika bezrobocia w województwie (czcionka 10 pkt)
Źródło: Tekst…. (czcionka 10 pkt)