Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2017 (85)

Year of publication:2017

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Wykorzystanie kredytu bankowego i środków własnych w działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw w Polsce


(Th e Use Of Bank Loans And Own Funds In Investing Activities Polish Enterprises)
10 (13-22) Angelika Banach-Kobyra More
2.

Kapitały własne a struktura aktywów przedsiębiorstw deweloperskich


(Equity Capital Versus Asset Structure Of The Real Estate Development Companies)
12 (23-34) Magdalena Gostkowska-Drzewicka More
3.

Why do Firms Issue Convertible Bonds with a High Initial Conversion Premium?

0 (0-0) Damian Kaźmierczak More
4.

W poszukiwaniu kryterium wyboru formy opodatkowania VAT w rolnictwie


(Searching For Cr iterion To Ch oose Of VAT Taxation Form In Agriculture)
12 (35-46) Jacek Jaworski, Tomasz Kondraszuk More
5.

Digitalizacja doświadczeń klienta (CX ) w instytucji finansowej


(Digitalization Of Customer Experience (Cx) In A Financial Institution)
11 (47-57) Marcin Kotarba More
6.

Inżynieria wartości projektów. Studium przypadku dla projektu budowlanego


(Project Value Engineering. Case Study For Th e Construction Project)
12 (59-70) Zbigniew Leszczyński, Nadia Wodzisławska More
7.

Struktura kapitału w małopolskich spółkach giełdowych i jej wpływ na ich wyniki


(Capital Structure Of The Public Companies From Malopolska And Its Influence On Their Results)
9 (71-79) Sławomir Lisek More
8.

Budżet zadaniowy – narzędzie poprawy efektywności i tworzenia fasady legitymizacyjnej


(Perf orm ance Budget As A Tool Of Eff ectiveness Impr ovement And Cr eation Of Legitimacy Façade)
11 (81-91) Monika Łada, Tomasz Dziubiński More
9.

Rekonstrukcja koncepcji DFL M.H. Millera z wykładu noblowskiego i paradoksu dźwigniowego T. Berenta


(Reconstruction Of M.H. Miller’s DFL Concept In The Nobel Memorial Prize Lecture And T. Berent’s Leverage Paradox)
13 (93-105) Jarosław Mielcarek More
10.

Trade Finance in the Polish Corporate Sector: Balancing Growth and Financing Constraints

10 (107-116) Paweł Mielcarz, Dmytro Osiichuk More
11.

Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie


(Psychological aspects of financial decision making in the enterpr ise)
11 (117-127) Anna Motylska - Kuźma, Joanna Wieprow More
12.

Faktoring jako narzędzie wspomagające zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie – studium przypadku


(Factoring As A Tool For Supp orting Th e Financial Management Of Enterpr ise – A Case Study)
11 (129-139) Dariusz Nowak, Wojciech Przybylski More
13.

Kryteria i procedura wyboru formy opodatkowania dochodów


(The Criteria And Procedurefor Selecting The Form Of Income Txation)
9 (141-149) Michał Poszwa More
14.

Formy ochrony własności intelektualnej a struktura kapitału


(Protection Of Intell ectual Property Rights And Capital Structure)
12 (151-162) Katarzyna Prędkiewicz More
15.

Wyznaczanie maksymalnej pojemności zadłużeniowej – aspekty teoretyczne


(Measuring Debt Capacity – theoretical aspects)
12 (163-174) Krzysztof Rudnicki More
16.

Unikanie opodatkowania przez przedsiębiorstwa międzynarodowe w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu


(Multinational Enterpr ise Tax Avoidance Within Th e Context Of Corporate Social Responsibility)
12 (175-186) Anna Bischoff, Mirosław Wasilewski More
17.

Model biznesu w sprawozdawczości organizacji – ocena ujawnień w sprawozdaniu z działalności


(Business Model In Th e Or ganization Reporting – Assessment Disclosure In Th e Management Comm entary)
14 (189-202) Bogusława Bek-Gaik, Bartosz Rymkiewicz More
18.

Wzrost przedsiębiorstw w kontekście płynności finansowej i innych czynników – analiza spółek notowanych na NewConnect


(The Growth Of Companies In The Context Of Financial Liquidity And Other Factors – Based On NewConnect)
21 (203-223) Monika Bolek More
19.

Motywy decyzji o zadłużeniu przedsiębiorstw. Wyniki badań polskich spółek giełdowych


(Motives Of Decisions On Corporate Debt. A Surve y Of Polish Listed Companies)
11 (225-235) Aleksandra Duliniec More
20.

Kształtowanie jakości procesów produkcyjnych w warunkach logistyki globalnej


(Shaping Quality Of Production Processes In The Terms Of Global Logistics)
17 (237-253) józef Frąś, Tomasz Frąś, Marcin Frąś More
21.

Trade Credit in the Financial Structure of Polish Companies

12 (255-266) Sławomir Górczyński More
22.

Bezpieczeństwo finansowe kontynuacji działalności małych i średnich przedsiębiorstw


(The Financial Security Of Going Concern In Small And Medium Enterprises)
11 (267-277) Jarosław Kaczmarek More
23.

Rola finansowania wewnętrznego w odniesieniu do teorii hierarchii źródeł finansowania na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego


(Th e Role Of Financing In Relation To Th e Th eory Of Peaking Or der Hierarchy On Th e Exampl e Of Sm all And Medium-Sized Enterpr ises From Food Processing Sector)
11 (279-289) Magdalena Mądra-Sawicka More
24.

Problemy analizy finansowej wynikające ze zmian w prawie bilansowym


(Financial Analysis Probl ems Ar ising From Am endments To The Balance Sheet Law)
8 (291-298) Edward Nowak More
25.

Aspekty środowiskowe w raportach zintegrowanych wybranych grup kapitałowych – wyniki badań


(Environmental Aspects In Integrated Reports Of Selected Capital Gr oups – Findings Of Research)
14 (299-312) Hanna Sikacz More
26.

Podaż mieszkań a koniunktura gospodarcza – próba analizy empirycznej


(Th e Dwell ing Suppl y And Th e Economics Health – An Attemp t Of An Emp irical Analysis)
12 (315-326) Monika Andrzejczak More
27.

Protection from Bankruptcy in the Acquisition Process

11 (327-337) Marcin Halicki More
28.

Jaki nie jest rynek nieruchomości – problemy dla badaczy


(What Is Not The Real Estate Market – Problems Of Researchers)
11 (339-349) Anna Ludwiczak More
29.

Okresy kryzysu na rynkach strefy euro w latach 2004–2016


(Cr isis Periods On Th e Euro Ar ea Markets In Years 2004–2016)
11 (351-361) Elżbieta Majewska More
30.

What is Behind the Figures? Conceptual Mistakes in the Equity Valuations Prepared by Research Analysts in Poland

13 (363-375) Paweł Mielcarz, Dmytro Osiichuk More
31.

Pomiar naprężenia rynku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA


(Measurement Of Market Tightness On Th e Warsaw Stock Exchange)
10 (377-386) Joanna Olbryś, Michał Mursztyn More
32.

Rozsądny zysk w modelach biznesu przedsiębiorstw sektorów regulowanych


(Reasonabl e Profit In Th e Business Models Of Regulated Sectors)
17 (389-405) Marek Jabłoński More
33.

Wymiary i parametry sytuacji negocjacyjnej


(Dimensions & Parameters Of Negotiation Situation)
11 (407-417) Andrzej Kozina More
34.

Innowacyjny projekt eksploatacyjny wykorzystania wód balneologicznych – projekt partnerstwa publiczno-prywatnego


(Innovative operating design of using balneological water – design of publ ic-pr ivate partnership)
13 (419-431) Artur Łachut More
35.

Innowacje a wyniki przedsiębiorstwa: wybrane aspekty badawcze


(Innovation And Firm Perf orm ance – Selected Research Aspects)
9 (433-441) Henryk Sobolewski, Łukasz Wściubiak More
36.

Actual and Potential Dividends: Reconciling Theory and Practice

11 (443-453) Paweł Wnuczak More
37.

Ryzyko inwestowania w spółki budowlane notowane na GPW w Warszawie a koniunktura w budownictwie


(The Risk Of Investment In Construction Companies Listed On The Warsaw Stock Exchange Versus Th e Cycles In Th e Construction Industry)
14 (457-470) Magdalena Gostkowska-Drzewicka, Ewa Majerowska More
38.

Ryzyko międzyorganizacyjnych relacji kooperacyjnych


(The Risk Of Cooperative Inter-Organizational Relations)
10 (471-480) Bartosz Marcinkowski More
39.

Analiza wymogów formalnoprawnych i standardów kontroli wewnętrznej w bankach w kontekście globalizacji rynków finansowych


(Analysis Of Th e Internal Control Standards And Legal Requirements In Banks In Th e Context Of Gl obalization Of Financial Markets)
14 (481-494) PIOTR PISAREWICZ More
40.

Optymalizacja ryzyka produkcyjnego na wybranym przykładzie


(The Optimization Of Risk Production On Selected Examples)
11 (495-505) Marta Sukiennik, Aneta Napieraj, Dominik Rusek More
41.

Ocena ryzyka eksploatacji lądowych elektrowni wiatrowych w Polsce dla potrzeb ich ubezpieczeń od niektórych zdarzeń losowych


(Risk assessment of operation of land-based wind power plants in Poland for their insurance from some random events)
12 (507-518) Stanisław Wieteska More
42.

Finansowanie wykupu akcji poprzez obligacje strukturyzowane – case study IPO 3D SA


(Financing Sh ares Repurchase Thr ough Structured Bonds – Case Study IPO 3D SA)
8 (521-528) Kamil Gemra More
43.

Rynek obligacji państwowych w dobie ujemnych stóp procentowych


(Bond market in the era of negative interest rates)
13 (529-541) Jarosław Klepacki More
44.

Rozwój rynku terminowego na giełdach towarowych w Chinach i jego powiązania z globalnym rynkiem terminowym – analiza rynku kontraktów futures na metale przemysłowe i szlachetne


(The Development Of The Commodity Futures Market On Ch inese Comm odity Exchanges And Its Linkages With Th e Gl obal Comm odity Derivatives Markets – Analysis Of Th e Base And Precious Metals Futures Contracts)
11 (543-553) Jacek Tomaszewski More
45.

Instytucjonalno-prawne przesłanki personalnej, funkcjonalnej i finansowej niezależności Narodowego Banku Polskiego


(Institutional and Legal Conditions for the Personal, Functional and Economic Independence of the National Bank of Poland)
18 (557-574) Grażyna Ancyparowicz More
46.

Postrzeganie warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w województwie lubelskim przez podmioty o wysokim potencjale wzrostu


(Perception Of External Conditions In Lubelskie Region By Entities With High-Gr owth Potential)
10 (575-584) Ada Domańska, Beata Lewicka More
47.

Czy PPP jest realną alternatywą dla realizacji inwestycji przez samorządy?


(Is PPP Is A Viable Alternative To Implementation Of Investments By Local Governments?)
12 (585-596) Beata Zofia Filipiak, Marek Dylewski More
48.

Inwestycje modernizacyjne i rozwojowe w polskich portach. Studia przypadków


(Modernization And Development Investments In Polish Ports . Case Studies)
11 (597-607) Marek Grzybowski More
49.

Bezpieczeństwo pacjenta a dostępność do usług zdrowotnych


(Patient Safety And Accessibility To Health Services)
12 (609-620) GRETA KANOWNIK More
50.

W poszukiwaniu optymalnej konstrukcji limitu zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego


(In A Search Of Op timal Design Of Statutory Debt Limits For Th e Local Governments)
13 (621-633) Krzysztof Kluza More
51.

Potencjał społeczno-gospodarczy makroregionów Polski. Case study: makroregion północny, północno-zachodni i południowo-zachodni


(Socio-Economic Potential Of Polish Macro-Regions Case Study: North, North-Western And South-Western Macro-Region)
11 (635-645) Iwona Koza More
52.

Wpływ zmian regulacyjnych na kształtowanie rynku biokomponentów w Polsce


(Infl uence Of Regulation Ch anges On Biocomp onents Market In Poland)
11 (647-657) Zbigniew Kuryłek More
53.

Wpływ korupcji na inwestycje


(The Impact Of Corruption On Investment)
9 (659-667) Radosław Pastusiak, Anna Pluskota More
54.

Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w rolnictwie – wybrane problemy. Perspektywa międzynarodowa i Polski


(Disaster Risk Management In Agriculture – Selected Issues. International And Polish Perspectives)
13 (669-681) Michał Soliwoda, Joanna Pawłowska-Tyszko, Aleksander Gorzelak More
55.

Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne kształtowania się poziomu własnego potencjału dochodowego gmin wiejskich województwa wielkopolskiego


(Socio-Economic Determinants Of The Level Of Own Potential Income Of Rural Communes In Wielkopolska Province)
13 (683-695) Agnieszka Kozera, Aldona Standar More
56.

Działalność kredytowa banków spółdzielczych w Polsce


(Lending Activity Of Cooperative Banks In Poland)
9 (699-707) Joanna Rachuba More
57.

The nexus Between the Growth of Microfinance Institutions and the Macroeconomic Context in Vietnam

10 (709-718) Thi Thu Hoai Tran More