Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-51
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2017 (85)
Potencjał społeczno-gospodarczy makroregionów Polski. Case study: makroregion północny, północno-zachodni i południowo-zachodni
(Socio-Economic Potential Of Polish Macro-Regions Case Study: North, North-Western And South-Western Macro-Region)

Authors: Iwona Koza
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Keywords: regional development the socio-economic potential human capital
Data publikacji całości:2017
Page range:11 (635-645)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Human capital is understood as knowledge, skills, abilities, work experience and is included in the society. It is at the same time, a factor of competitiveness and satisfaction, is the determinant for the development of a knowledge-based economy. So let’s evaluate it using the factors of economic growth and the level of socio-economic development. In this publication there are used five most valuable indicators relating to potential socio-economic Polish macro-regions. As a result, the carried out analysis found out that developments relating to characteristics of Polish regions in the past dozen years have been analogous to the regions of the European Union. When it comes to summary results for all European regions in terms of value, both the arithmetic mean and geometric, during the period and for all indicators, Polish regions were in the second quartile. Poland turned out to be a well developing country.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bardhan, P., Mookherjee, D. (2006). Decentralization and local governance in developing countries. Cambridge: The MIT Press.
2.Bell, D.A. (2009). Employment in the age of robots. Robotica, 1 (2).
3.Buchta, K. i in. (2016). Kompetencje absolwenta uczelni wyższej jako element kapitału ludzkiego. Marketing i Rynek, 3.
4.Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Pobrane z: https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2013/02/Strategia-DSRK-PL2030-RM.pdf (7.11.2016).
5.Eurostat. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat (2.10.2016).
6.Filipiak, B., Kogut, M., Szewczuk, A., Zioło, M. (2005). Rozwój lokalny i regionalny. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
7.Forlicz, S. (2008). Metody ilościowe w ekonomii. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
8.Gieorgica, J.P. (2015). Polska na obrzeżach Unii Europejskiej. W pogoni za Zachodem. W: J. Solarz, K. Lisowski (red.), Ryzyko w społeczeństwie i gospodarce. Biografie finansowe. Łódź–Warszawa: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.
9.Grodzicki, J. (2003). Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
10.Grzegorek, P. (2015). Badanie dobrobytu społecznego na podstawie wskaźników opartych na PKB. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 16 (3), cz. 2.
11.Hoover, K.D. (2011). Understanding Gross Domestic Product. Cambridge University Press.
12.International Review of the Red Cross (2010). Human Resources, 30 (1).
13.Jasiński, A. (2014). Innowacyjność w gospodarce Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
14.Kosztowniak, A. (2015). Relacje przyczynowo-skutkowe pomiędzy czynnikami produkcji a wzrostem gospodarczym w Polsce w latach 1992–2012 z uwzględnieniem roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 9 (945).
15.Koza, I. (2013). Aspekty ekonomiczne funkcjonowania powiatów ziemskich w Polsce. Niepublikowana rozprawa doktorska obroniona w Instytucie Zarządzania Ryzykiem Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie w dniu 26.09.2013.
16.Kuciński, K. (2009). Geografia ekonomiczna. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
17.Layard, R. (2010). Preventing long-term unemployment: an economic analysis. W: D.J. Snower (red.), Unemployment Policy. London: University of London.
18.Lengyel, I. (2002). The Pyramid Model. Acta Oeconomica, 54.
19.Łopatka, A. (2015). Analiza wpływu poziomu wykształcenia na poziom bezrobocia w Polsce i Unii Europejskiej. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 10.
20.Mączyńska, E. (2015). Potencjał rozwojowy Polski w kontekście hipotezy o nowej sekularnej stagnacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73.
21.Makieła, Z. (2013). Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna. Warszawa: C.H. Beck.
22.Orstavik, R.E. i in. (2014). Sex Differences in Genetic and Environmental Influences on Educational Attainment and Income. Twin Research and Human Genetics, 17 (6).
23.Rączaszek, A. (2010). Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów i jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 95.
24.Sierpińska, M., Jachna, T. (1997). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
25.Stalończyk, I. (2014). Edukacja formalna i pozaformalna w procesie kształtowania wiedzy. Zeszyt naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego, 37.
26.Szewczuk, A., Kogut-Jaworska, M., Zioło, M. (2011). Rozwój lokalny i regionalny. Warszawa: C.H. Beck.
27.Tkach, A., Pliszka, T. (2014). Sytuacja demograficzna Polski implikacją dla zintegrowanego rozwoju. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 37 (1).
28.Zeliaś, A. (2000). Metody statystyczne. Warszawa: PWE.
29.Zioło, M. (2011). Metody ilościowe w analizie i prognozowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego. W: A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło (red.), Rozwój lokalny i regionalny. Warszawa: C.H. Beck.