Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-28
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2017 (85)
Jaki nie jest rynek nieruchomości – problemy dla badaczy
(What Is Not The Real Estate Market – Problems Of Researchers)

Authors: Anna Ludwiczak
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Keywords: market real estate market real estate features anti-features
Data publikacji całości:2017
Page range:11 (339-349)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The real estate market is specific, difficult, highly various, it makes that all the time it is unexplored, because it provides for a number of problems for researchers. The key question is: what hinders us in its analysis? A literature review was used for the identification of gaps and cognitive research on approximation features of the real estate market, or rather its anti-features, which confirms the assumption that this market is the denial of a perfect market. It enforces the search for other ways of analysis that before, in particular the use of a holistic approach.
Download file

Article file

Bibliography

1.Belniak, S. (2001). Rozwój rynku nieruchomości w Polsce na tle krajów wysokorozwiniętych. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
2.Borowska, M., Domańska, J. (2016). Współczesny rynek nieruchomości jako obszar dociekań naukowych w świetle literatury. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 270.
3.Bryx, M. (2008). Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Warszawa: Poltex.
4.Brzezińska, J., Wiśniewski, R. (2012). Behawioralne aspekty rynku nieruchomości. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 20 (2).
5.Brzezińska, J. ,Wiśniewski, R. (2013). Ekonomia behawioralna a rynek nieruchomości – teoria i praktyka. Psychologia Ekonomiczna, 3.
6.Buła, R. (2014). Efektywność informacyjna a zachowanie cen akcji tworzących indeks WIG20. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 177, 152–167.
7.Dach, Z. (2002). Makroekonomia. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
8.Dąbrowski, J. (2010). Zastosowanie wybranych metod statystycznych do analizy rynku nieruchomości. StatSoft Polska. Pobrane z: http://www.statsoft.pl/Portals/0/Downloads/Zast_met_stat_analizy_rynku_nieruchomosci.pdf.
9.Fama, E. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. The Journal of Finance, 25 (2).
10.Foryś, I. (2013). Stan i perspektywy polskiego rynku mieszkaniowego. W: M. Bryx (red.), Rynek nieruchomości. Finansowanie rozwoju miast (s. 85–100). Warszawa: CeDeWu.
11.Foryś, I., Kokot, S. (2001). Problemy badania rynku nieruchomości. W: J. Hozer (red.), Mikroekonomia w teorii i praktyce. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
12.Garwron, H. (2005). Opłacalność a ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości. Zarządzanie nieruchomościami i analiza efektywności inwestowania. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 13 (1), 5–20.
13.Gawron, H. (2006). Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
14.Gdakowicz, A. (2015). Wykresy świecowe rynku nieruchomości mieszkaniowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 75, 149–158.
15.Henzel, H., Śmietana, K., Maszczyk, A. (2014). Rynek nieruchomości jako rynek inwestycyjny – parametry oceny, tendencje zmian w latach 2007–2011. Studia Ekonomiczne, 177.
16.Kałkowski, L. (2001). Rynek nieruchomości w Polsce. Warszawa: Twigger.
17.Kamerschen, D.R., McKenzie, R.B., Nardinelli, C. (1991). Ekonomia. Gdańsk: Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność”.
18.Kucharska-Stasiak, E. (2006a). Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
19.Kucharska-Stasiak, E. (2006b). Nieruchomość a rynek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
20.Kucharska-Stasiak, E. (2007). Wycena nieruchomości w warunkach silnie zmieniającego się rynku. Przegląd Geodezyjny, 10.
21.Kucharska-Stasiak, E. (2011a). Odwzorowanie rynku w procesie wyceny. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 192.
22.Kucharska-Stasiak, E. (2011b). Pomiar wartości na gruncie ekonomii – reperkusje dla wyceny nieruchomości. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 19 (1).
23.Kuraś, P. (2013). W kwestii przejrzystości rynku nieruchomości. Studia Ekonomiczne, 155.
24.Lisowska, M., Szulfer, J. (2012). Cykl mieszkaniowy a system bankowy – przypadek Polski. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 88, 85–118.
25.Nykiel, L. (2005). Efektywność inwestycji w nieruchomości a wartość nieruchomości. W: E. Kucharska-Stasiak (red.), Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości ujęcie teoretyczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
26.Pawlukowicz, R. (2012). Prognostyczne właściwości wartości rynkowej nieruchomości. Ekonometria, 4 (38).
27.Plichta, J. (2003). Koszty transakcyjne na rynku nieruchomości – zarys problemu. Świat Nieruchomości, 68.
28.Rekowski, M. (1998). Wprowadzenie do mikroekonomii. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
29.Ross, S., Zisler, R. (1991). Risk and Return in Real Estate. Journal of Real Estate Finance and Economics, 2.
30.Siemińska, E. (red.) (2011). Inwestowanie na rynku nieruchomości. Warszawa: Poltext.
31.Šmid, W. (2012). Boss leksykon. Kraków: Wydawnictwo Dr Lex.
32.Wiśniewski, R. (2007). Wielowymiarowe prognozowanie wartości nieruchomości. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
33.Zbrojewski, P. (2011). Źródła zachowań spekulacyjnych i ich wpływ na rynek nieruchomości. Świat Nieruchomości, 3 (77), 46–50.
34.Żelazowski, K. (2014). Zastosowanie dynamiki systemów w modelowaniu rynku nieruchomości. Studia i Prace WNEiZ US, 36, 145–146.