Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-18
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2017 (85)
Wzrost przedsiębiorstw w kontekście płynności finansowej i innych czynników – analiza spółek notowanych na NewConnect
(The Growth Of Companies In The Context Of Financial Liquidity And Other Factors – Based On NewConnect)

Authors: Monika Bolek
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Keywords: growth of company growth factors
Data publikacji całości:2017
Page range:21 (203-223)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – This article aims to analyze the relationship between the growth of companies listed on NewConnect selected factors, which included liquidity, asset size, growth potential and innovation. Design/methodology/approach – The study was conducted on the data of annual non-financial companies listed on NewConnect in the years 2007–2014. In order to verify the hypothesis of an analysis of the correlation of asset growth, equity, sales and earnings per share and cash flow in the subgroups characterized by low and high levels of innovation and growth potential, as well as the study was conducted regression horizontal models in which the explanatory variables growth of enterprises are listed for the factors. Findings – The studies found that growth factors affect differently the increase in individual groups and that the smaller and less innovative company the greater the profit growth with the support of the conservative policy of liquidity. Originality/value – The survey of companies listed on NewConnect is particularly important in the context of the functioning of small and medium-sized business entities, which were included in the new situation of being able to raise capital on the stock exchange, which is associated with their continuous assessment by investors. Additionally, we carried out an analysis of the growth of enterprises and certain factors that may determine this growth. Individualistic and deterministic approach to modelling the growth of small and medium-sized enterprises in the capital market can have a positive impact on investment decisions.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bechetti, L., Trovato, G. (2002). The determinants of growth for small and medium sized firms. The role of the availability of external finance. Small Business Economics, 19.
2.Borkowska, S. (red.) (2006). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
3.Churchil, N., Lewis, V. (1983). The five stages of small business growth. Harvard Business Review, May–June.
4.Czarnecki, M. (2011). Wzrost a rozwój przedsiębiorstwa. W: S. Cyfert (red.), Wybrane aspekty pracy kierowniczej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
5.Czerwińska-Lubszczyk, A., Michna, A., Męczyńska, A. (2013). Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw sektora budowlanego. Zarządzanie Finansami, 4.
6.Danbolt, J., Hirst, I., Jones, E. (2002). Measuring growth opportunities. Applied Financial Economics, 12 (3), 203–212.
7.Danbolt, J., Hirst, I. R., Jones, E. (2011). The growth companies puzzle: can growth opportunities measures predict firm growth? The European Journal of Finance, 17 (1), 1–25.
8.Daszkiewicz, N. (2004). Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw. W: F. Bławat (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem. Gdańsk.
9.Gabrusewicz, W. (1995). Istota rozwoju przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1, 225, 35–50.
10.Gancarczyk, M., Gancarczyk, J. (2011). Wzrost i internacjonalizacja przedsiębiorstw w klastrach. Organizacja i kierowanie, 3, 59–73.
11.Jakubów, L. (2000). Społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Seria: Monografie i Opracowania, 100 (862).
12.Janasz, K., Janasz, W., Kozioł, K., Szopik-Depczyńska, K. (2010). Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Strategie. Warszawa: Difin.
13.Jeżak, J. (2001). Zarządzanie przedsiębiorstwem zorientowane na wzrost wartości dla jego właścicieli. Przegląd Organizacji, 5, 19–24.
14.Lisiecka, K., (1993), Zarządzanie jakością produktów w przedsiębiorstwie przemysłowym. Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego.
15.Matejun, M. (2010). Zewnętrzne bariery rozwoju w cyklu życia małych i średnich przedsiębiorstw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 116.
16.Miller, M.H., Modigliani, F. (1961). Dividend policy, growth, and the valuation of shares. The Journal of Business, 34 (4), 411–433.
17.Moreno, A., Casillas, J. (2007). High-growth SMEs versus non highgrowth SMEs: a discriminant analysis. Entrepreneurship & Regional Development, 19.
18.Pierścionek, Z. (2003). Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
19.Scott, M., Bruce, R. (1987). Five stages of growth in small business. Long Range Planing, 20 (3).
20.Sławińska, M. (red.) (2008). Kompendium wiedzy o handlu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
21.Sysko-Romańczuk, S. (2005). Rozwój przedsiębiorstwa jako rezultat jego wzrostu i sprawności procesów zarządzania. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
22.Starczewska-Krzysztoszek, M. (2008). Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Infos. Zagadnienia Społeczno-Gosodarcze, 4 (28).
23.Tobin, J. (1969). A General Equilibrium Approach to Monetary Theory. Journal of Money, Credit, and Banking,1 (1), 15–29.