Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-34
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2017 (85)
Innowacyjny projekt eksploatacyjny wykorzystania wód balneologicznych – projekt partnerstwa publiczno-prywatnego
(Innovative operating design of using balneological water – design of publ ic-pr ivate partnership)

Authors: Artur Łachut
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Keywords: innovation public-private partnership balneology
Year of publication:2017
Page range:13 (419-431)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Aim – Growth of competitiveness, globalisation and also development of society, which is based on knowledge cause that the world is characterised by deep social, technological and also economical changes. The changes are everywhere and innovations make the adaptation process to those changes easier. Organisational, product, processive and marketing innovations are used as tools to region development strategy based on co-creation of value. In the rapidly changing conditions of competitive environment, management, based on modern strategies, seems fully justified. Therefore, the aim of the work is analysis of innovative project: Complex of Mineral Pools in Solec-Zdroj, which was produced under public- private partnership. Research methodology – In the article the study of the literature and business practice observations were used. Result – The effect of the work is to draw attention to the potential which is carried by using public-private partnership. The result of the article is to demonstrate the hybrid project impact of complex pool to small health resort. Rising of building contributed to dynamic growth of tourist traffic, which translated into multibenefits to the region (enrichment of the society e.g. increase in revenues from the provision of accommodation services, new work places, improvement of infrastructure and the image of the village). Originality/value – The value added of the article is presentation of the first (and the one in tourism industry) hybrid project private-public partnership in Poland, which was placed on the list made by European Centre of Knowledge. It should be noted that combining policy measures of cohesion with European Centre of Knowledge form (so called hybrid projects) was the issue functioning from the beginning in entry system of European funds in Poland (in 2007–2013). The aim of the article is indication of specifics of European Centre of Knowledge by introduction of specific facilities to the realized project.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bejm, M., Bogdanowicz, P., Piotrowski, P. (red.) (2009). Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
2.Brol, M. (2014). Problem efektywności partnerstwa publiczno-prywatnego w świetle teorii agencji. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 332.
3.Drucker, P.F. (1993). Innowacja i przedsiębiorczość. Warszawa: PWE.
4.Gajewska-Jedwabny, A. (2006). Partnerstwo publiczno-prywatne. Warszawa: C.H. Beck
5.Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K. (2002). Innowacyjność w technice i technologii źródłem przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa
6.Karpiński, J. (1951). Bioekologia uzdrowisk. Balneologia Polska, 1, 116–120.
7.Kiperski, J.E. (2009). Rehabilitacja w opiece długoterminowej – aspekty kliniczne i społeczne. Balneologia Polska, 51 (4), 322–326.
8.Kline D.J. (2001). Tourism and Natural Resource Management: A General Overview of Research and Issues. General Technical Report PNW-GTR-506, USDA.
9.Korbus, B. (red.) (2010). Partnerstwo Publiczno-Prywatne. Warszawa: Wydawnictwo UZP.
10.Kotler, Ph. (1994). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Gebetner & Ska.
11.Krzysztoporski, S. (1952). Leczenie uzdrowiskowe w ginekologii. Balneologia Polska, 2, 119–124.
12.Pavitt, K. (1998). Managing innovation: Integrating technological, market and organizational change. Chichester: Wiley.
13.Podemski, K. (2004). Socjologia podróży. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
14.Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny. Pobrane z: www.balneologia.pl (15.12.2016).
15.Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. London: Macmillan Press.
16.Rogers, E.M. (1995). Diffusion of innovations. New York: Free Press.
17.Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
18.Yescombe, E.R. (2008). Partnerstwo publiczno-prywatne. Zasady wdrażania i finansowanie. Oficyna Wolters Kluwers Business.
19.Źródła Lekarskie w Solcu. Reprint z oryginału w Drukarni C.K. Uniwersytetu w Krakowie w roku 1858.