Search

Result: Found records: 75.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Między socjologią kryzysu a „kryzysem” socjologii
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2014 2014 Go to
2. Changes in Bar Velocity and Muscular Activity During the Bench Press in Relation to the Load Lifted
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
3. Przyczyny i sposoby przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Go to
4. Ordoliberalna kategoria wolności na przykładzie Waltera Euckena i Wilhelma Röpkego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
5. Zastosowanie cross-dockingu w logistyce dystrybucji na przykładzie firmy InPost
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
6. Słuchacze Szkoły Prawniczej Ministerstwa Sprawiedliwości w Szczecinie skierowani na odbycie aplikacji sądowej w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Na podstawie akt osobowych aplikantów Sądu Apelacyjnego i Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Go to
7. Endocrine Responses to Physical Training and Tribulus Terrestris Supplememtation in Middle-Age Men
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
8. Jakość portfela kredytowego przedsiębiorstw rodzinnych na przykładzie wybranych banków spółdzielczych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
9. Wprowadzenie do analizy sektora profesjonalnej niemieckiej ligi piłki nożnej
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Go to
10. System bezpieczeństwa europejskiego w okresie zimnej wojny
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Go to
11. Spójność jako podstawowa przesłanka polityki regionalnej Unii Europejskiej. Wyzwania dla Polski
(Acta Politica Polonica)
1/2012 (25) 2012 Go to
12. Polityka regionalna Unii Europejskiej a współpraca transgraniczna Polski i Niemiec
(Acta Politica Polonica)
1/2013 (26) 2013 Go to
13. Unia Europejska jako instytucja bezpieczeństwa. Analiza systemowa
(Acta Politica Polonica)
1/2016 (35) 2016 Go to
14. Czy monady mają części? Witkiewicz i jego krytyka mereologii jako ontologii
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Go to
15. Die rechtsvergleichende Analyse als Hilfsmittel in der Didaktik der Rechtsübersetzung
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
16. Der Philologe als Metarezipient des medialen Textes. Am Beispiel der Audiodeskription
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
17. Kontrastive deutsch-polnische Grammatik: Eine Besprechung der Arbeit von Joanna Golonka: "Kontrastive Grammatik Deutsch-Polnisch für polnische Studenten: ausgewählte Probleme"
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
18. Zróżnicowanie struktury depozytów w bankach spółdzielczych ze względu na ich wielkość
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
19. Neue Ausgabe der "Linguistischen Treffen in Wrocław"
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
20. Analiza wolnych przepływów pieniężnych jako element oceny zagrożenia upadłością małych i średnich przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
21. Największe atrakcje turystyczne w województwie świętokrzyskim w opinii turystów
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
22. Ewolucja mierników rozwoju społeczno-gospodarczego
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Go to
23. Wyzwania bezpieczeństwa danych i usług w modelu cloud computing
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
24. Innowacyjny projekt eksploatacyjny wykorzystania wód balneologicznych – projekt partnerstwa publiczno-prywatnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
25. Dylematy oceny efektywności ekonomicznej i ryzyka biznesowego mikroprzedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
26. Nowy algorytm podziału dotacji dla uczelni. Szanse i zagrożenia dla publicznych uczelni zawodowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
27. Analiza wykorzystania czasu pracy kierowców
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
28. Wpływ zmian standardu sprawozdania finansowego na ocenę ryzyka bankructwa jednostek gospodarczych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
29. Model biznesu na przykładzie branży hotelarskiej – wybrane aspekty
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
30. Poczucie własnej wartości potencjalnych kredytobiorców a poziom ryzyka kredytowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
31. Ocena źródeł finansowania systemu ochrony zdrowia
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Go to
32. Zastosowanie narzędzi controllingu operacyjnego w szpitalu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Go to
33. Koszty pracy jako kryterium oceny efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
34. Rola controllingu personalnego w zarządzaniu operacyjnym jednostek ochrony zdrowia
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
35. Problem antecedencji fallibilizmu w poglądach Karneadesa
(Analiza i Egzystencja)
41 (2018) 2018 Go to
36. Poczucie tożsamości narodowej Polaków w kontekście zachodnioeuropejskim
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2017 2017 Go to
37. Znaczenie produktów turystycznych dla gospodarki regionalnej na przykładzie Podkarpacia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
38. Niechęć do wyznawania. O kulturze autobiografii w Polsce
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (7) 2016 2016 Go to
39. Wykorzystanie technologii chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach w krajach Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
40. Zależność samorządowych instytucji kultury w aspektach prawnoadministracyjnych
(Studia Administracyjne)
nr 9 2017 2017 Go to
41. Assemblages of stonefly larvae (Plecoptera) in the area of small hydrological structures, in the streams of the Kamienica Nawojowska river basin (The Beskid Sądecki)
(Acta Biologica)
No. 24 2017 Go to
42. Prognozowanie kursu bitcoina z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
43. Energy Expenditure and Intensity of Interactive Video Dance Games according to Health Recommendations
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 24, No. 4/2018 2018 Go to
44. Miaskowscy o śmierci Wojciecha Gajewskiego. O twórczej relacji między utworami
(Meluzyna)
nr 1 (8) 2018 2018 Go to
45. Kobieta przedsiębiorca – charakterystyka stylu zarządzania
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Go to
46. Dylematy budowy systemu informatycznego zarządzania gamifikacją w atrakcjach turystycznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/2 2018 2018 Go to
47. Wpływ zmian prawa bilansowego na ocenę ryzyka kredytowego mikrojednostek
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
48. Anatomy of the female reproductive system and sperm storage of the viviparous caecilian Typhlonectes natans (Gymnophiona: Typhlonectidae)
(Acta Biologica)
No. 25 2018 Go to
49. Uwarunkowania i rozwój usług typu carsharing w Polsce
(Europa Regionum)
t. 35 2018 2018 Go to
50. POMIAR EFEKTYWNOŚCI W PODMIOTACH LECZNICZYCH
(Europa Regionum)
t. 36 2018 2018 Go to
51. ULGA NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ JAKO PODATKOWA ZACHĘTA DO PONOSZENIA NAKŁADÓW W OBSZARZE B+R
(Europa Regionum)
t. 36 2018 2018 Go to
52. EKONOMIA SPOŁECZNA JAKO SKUTECZNY INSTRUMENT REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ
(Europa Regionum)
t. 36 2018 2018 Go to
53. PROBLEMATYKA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO POLSKI NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ
(Europa Regionum)
t. 36 2018 2018 Go to
54. TRENDY W GOSPODARCE KRAKOWA W LATACH 2015–2017
(Europa Regionum)
t. 36 2018 2018 Go to
55. LUKA KOMPETENCYJNA WŚRÓD KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW W DOBIE GOSPODARKI 4.0
(Europa Regionum)
t. 36 2018 2018 Go to
56. ZRÓŻNICOWANIE I KONCENTRACJA ABSORPCJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH PRZEZ PUBLICZNE UCZELNIE ZAWODOWE
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Go to
57. Dwie mowy Wojciecha Miaskowskiego wygłoszone na pogrzebie Wojciecha Gajewskiego – edycja krytyczna
(Meluzyna)
nr 2 (9) 2018 2018 Go to
58. Tourist attractiveness of continents and countries in the opinion of Polish tourists
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
59. Issues Related to the Flow of Receivables and Liabilities versus Code of Ethics in Business in Shared Service Centres Exemplified with a Case Study
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (2) 2018 2018 Go to
60. Wprowadzenie do analizy sektora polskich przedsiębiorstw piłkarskich
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 16 (2018) 2018 Go to
61. Turystyka wodna jako potencjał rozwojowy województwa zachodniopomorskiego w kontekście Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 18 (2018) 2018 Go to
62. Proces decyzyjny na przykładzie zakupu nowego sprzętu komputerowego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 56 2019 2019 Go to
63. Zarządzanie krysysowe w organizacji na przykładzie Domu Studenckiego nr 1 "Bakałarz" w Szczecinie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 56 2019 2019 Go to
64. The development of river cruising tourism as a potentially positive result of the development of inland waterways in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
65. Intelektualista jako upadły prorok. Dyskretny, retoryczny urok Syrakuz
(Rocznik Komparatystyczny)
10 (2019) 2019 Go to
66. Obrazy i rysunki w wychowaniu dzieci starszych do patriotyzmu
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2019 2019 Go to
67. Recenzja książki W.K. Gródka OFM "Jedno, wiele, nic u Zenona i Gorgiasza. Analiza terminów ἕν, πολλά, οὐδέν w kontekście teorii Parmenidesa:, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jana Pawła II, 2018
(Analiza i Egzystencja)
53 (2021) 2021 Go to
68. Taxation of free-of-charge employee benefits. Gloss to the Judgement of the Supreme Administrative Court of 29 November 2018, II FSK 799/18
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2019 (28) 2019 Go to
69. Conspiratio maligna w naczyniu, czyli globalne teorie spiskowe a sceptycyzm
(Analiza i Egzystencja)
56 (2021) 2021 Go to
70. Autentyczność
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (15) 2020 2020 Go to
71. The interdisciplinary problem: an analysis
(Analiza i Egzystencja)
60 (2022) 2022 Go to
72. O t’agathon, czyli o dobru. Na podstawie Etyki nikomachejskiej I 1 1094a 1–3 w interpretacji Sebastiana Petrycego z Pilzna
(Analiza i Egzystencja)
64 (2023) 2023 Go to
73. Intymna historia humanistyki
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (18) 2022 2022 Go to
74. Ontologia społeczna w świetle filozofii Romana Ingardena
(Analiza i Egzystencja)
64 (2023) 2023 Go to
75. Problematyka Ziem Odzyskanych w „Polsce Walczącej” (1946-1949)
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 38 (67) 2023 2023 Go to
Page