Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2018.36-06
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 36 2018
LUKA KOMPETENCYJNA WŚRÓD KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW W DOBIE GOSPODARKI 4.0
(Competency gap in Industry 4.0)

Authors: Katarzyna Warcholak
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Katarzyna Dąbrowska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: competency gap competences management industry 4.0 project management
Year of publication:2018
Page range:12 (87-98)
Klasyfikacja JEL: M54 O15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The main purpose of this article is an attempt to present key competences on the labor market in the era of the fourth industrial revolution. This topic has aroused great interest among scientists, but above all, employers and future employees. The text develops issues related to competence, competency gap and outline of the idea of the industry 4.0. The interest of enterprises in the concept of industry 4.0, and hence robotization and automation of processes, led to the development of new competences. Due to the rapid development and growth of innovation, their shortage in the labor market appeared. The observed revolution is in a sense a catalyst for very large changes in the industrial sector. It creates a huge opportunity for Polish enterprises that are in good condition, which can be demonstrated by the increasing number of new projects and the expansion of existing plants. The analysis is based on a thorough analysis of the literature and research. The results indicate that there are competence gaps in various areas of the Polish labor market, including IT, digital and managerial competences.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bartkowiak, G., (2003). Skuteczny kierownik – model i jego empiryczna weryfikacja. Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
2.Baskiewicz, N., Ożóg, T. (2017). Eliminacja luk kompetencyjnych jako podstawa kształtowania zespołów w organizacjach zarządzanych zgodnie z koncepcją lean management. Częstochowa: Politechnika Częstochowska.
3.Broniatowski, M. (2016). Cyfrowa Polska. Szansa na skok technologiczny do globalnej
4.pierwszej ligi gospodarczej. Warszawa: McKinsey & Company, Forbes.
5.Czakon, W., Klimas, P. (2017). Odczuwalna luka kompetencyjna potencjalnych przedsiębiorców
6.z sektora ICT. Studium porównawcze. W: J. Harasim (red.), Nauki o zarządzaniu:
7.dokonania, trendy, wyzwania. Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
8.Dvir, D., Sadeh, A., Malach-Pines, A. (2006). Projects and Project Managers: The Relationship
9.between Project Managers’ Personality, Project Types, and Project Success. Project
10.Management Journal, 37 (5), 36–38.
11.Dziekoński, K. (2016). Kompetencje kierowników innowacyjnych projektów budowlanych w Polsce. W: E. Stroińska, J. Trippner-Hrabi (red.), Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu nowoczesną organizacją (s. 83–97). Łódź, Warszawa: Wyd. Społecznej Akademii Nauk.
12.Dziekoński, K., Jurczuk, A. (2013). Kompetencje osobowościowe lidera projektu. Społeczne problemy zarządzania projektami. W: T. Listwan (red.), Społeczne problemy zarządzania projektami. Część I (s. 37–51). Łódź: Wyd. Społecznej Akademii Nauk.
13.Filipowicz, G. (2004). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. Warszawa: PWE.
14.Gracel, J., Makowiec, M. (2017). Kluczowe kompetencje menedżera w dobie czwartej rewolucji przemysłowej– przemysłu 4.0. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 4, 105–129.
15.Gracel, J., Stoch, M., Biegańska, A. (2017). Inżynierowie przemysłu 4.0 (nie)gotowi do zmian?. Kraków: Astor Whitepaper.
16.Hajkuś, J. (2015). W jakie technologie inwestują firmy produkcyjne? Kraków: Astor.
17.Hamel, G. (2012). Prahalad C.K.: The Core Competence of the Corporation. Harvard Business
18.Review, May–June, 2–15.
19.Hays Poland (2018). Raport płacowy 2018. Trendy na rynku pracy.
20.Heron, J. (2004). The Complete Facilitator’s Handbook. London: Kogan Page Ltd.
21.IFR International Federation of Robotics (2015), World Robotics 2015 (report).
22.Kiełtyka, L. (2016). Rola menedżera we współczesnych organizacjach. Przegląd Organizacji, 8, 4–10.
23.Lichtarski, J. (2015). Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu. Warszawa: PWE.
24.Müller, R., Turner, R. (2010). Leadership Competency Profiles of Successful Project Managers. International Journal of Project Management, 28 (5), 437–448.
25.Musioł-Urbańczyk, A. (2010). Kompetencje kierownika projektu i możliwości ich kształtowania. Gliwice: Wyd. Politechniki Śląskiej.
26.Oleksyn, T. (2006). Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Kraków: Oficyna Wydawnicza.
27.Schaschl, E. (1995). As austriackiego managmentu. Zarządzanie na Świecie, 10.
28.Skurzyńska-Sikora, U. (2011). Doskonalenie kompetencji organizacji we współpracy z profesjonalnym doradcą. Organizacja i Zarządzanie, 3 (15), 19–32.
29.Spencer, L.M., Spencer, S.M. (1993). Competence at Work. New York: Wiley.
30.Udo, N., Koppensteiner, S. (2004). What Are the Core Competencies of a Successful Project
31.Manager? PMI Global Congress 2004-Europe. Proceedings, Project Management Institute. Pobrane z: www.marketplace.pmi.org (20.08.2018).
32.Walkowiak, R. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje. Nowe trendy. Efektywność. Toruń: TNOiK.