Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2017.1-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 1 2017
Słuchacze Szkoły Prawniczej Ministerstwa Sprawiedliwości w Szczecinie skierowani na odbycie aplikacji sądowej w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Na podstawie akt osobowych aplikantów Sądu Apelacyjnego i Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie

Authors: Artur Kaźmierczak
Keywords: Legal School in Szczecin Appeal Court of Justice in Szczecin the judiciary
Year of publication:2017
Page range:31 (125-155)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In 1944 one of the main goals the people’s power started pursuing was to take control over the system of justice. By means of the judicial system and changes introduced into it, the people’s power wanted to first take over and then to consolidate its government’s power as well as the new political and economic system. After taking charge of the military judicial system, the people’s power was also striving to take control over the civil judicial system which was to show nothing but trust towards the new political system and, along with its attitude full of ideology, to incite this trust in the Polish society. To this end, the so-called “reactionary elements” hostile to the new power were removed from law courts and prosecutor’s offices, and the key posts were filled with new people (“democratic elements”). New human resources were attained by means of “the special training concept” as well as by letting the law judge positions be taken by people who acquired their knowledge of law along their careers, their scientific and social or political work, or gained it at law schools approved by the Ministry of Justice. In the period 1947–1952 there were six law schools in Poland. The school in Szczecin was one of them and it was open from 3 June 1950 till 19 August 1951. The school’s objective was to educate new personnel to be appointed as judges equipped not only with essential knowledge of the law (both theoretical and practical), but also with the ‘right’ ideology. Education took place at the level of the upper secondary school and lasted 14 months. It was taken up by 182 people. The enrolled students were people who enjoyed the confidence of the new communist authorities. They were social and political activists who came mostly from the working class or peasant stock, lacking the secondary education, at the age from 23 to over 30. Thanks to personal files kept at the archives of the Regional Court in Szczecin, this article sheds light on the profiles of the Szczecin law school’s students who were to take up the legal training at the Court of Appeal in Szczecin.
Download file

Article file

Bibliography

1.Akta Osobowe Mieczysława Glazera sędziego S.O. w Szczecinie o nr Ps 65, ASO.
2.Akta osobowe Bołtowicza Władysława asesora sądowego w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie o nr Pa 94, ASO.
3.Akta osobowe Czubaka Piotra aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o nr Pa 119, ASO.
4.Akta osobowe Czubka Jana aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o nr Pa 149, ASO.
5.Akta osobowe Dąbrowskiej Janiny aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o nr Pa 120, ASO.
6.Akta osobowe Dudziaka Stanisława aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o nr Pa 118, ASO.
7.Akta osobowe Dzieniszewskiego Mariana aplikanta sadowego w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o nr Pa 179, ASO.
8.Akta osobowe Fijołka Mariana aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o nr Pa 98, ASO.
9.Akta osobowe Jakubczaka Tadeusza aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o nr Pa 147, ASO.
10.Akta osobowe Jatkiewicza Józefa aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o nr Pa 130, ASO.
11.Akta osobowe Kajtaniaka Tadeusza aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o nr Pa 132, ASO.
12.Akta osobowe Kiezika Jana aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o nr Pa 145, ASO.
13.Akta osobowe Kluczykowskiego Henryka aplikanta sądowego w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie o nr Pa 187, ASO.
14.Akta osobowe Kozłowskiego Mariana aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o nr Pa 122, ASO.
15.Akta osobowe Maciejuka Jana aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o nr Pa 113, ASO.
16.Akta osobowe Mikołajewskiego Józefa aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o nr Pa 112, ASO.
17.Akta osobowe Nazaruka Józefa aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o nr Pa 111, ASO.
18.Akta osobowe Papiernika Kazimierza aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o nr Pa 102, ASO.
19.Akta osobowe Prakuły Józefy aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o nr Pa 135, ASO.
20.Akta osobowe Stryburskiego Zygmunta aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o nr Pa 121, ASO.
21.Akta osobowe Wądołowskiego Kazimierza aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o nr Pa 89, ASO.
22.Akta osobowe Wiwegera Jerzego aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o nr Pa 88, ASO.
23.Akta osobowe Wolańskiego Włodzimierza aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o nr Pa 124, ASO.
24.Akta osobowe Zaborowskiego Jerzego aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o nr Pa 116, ASO.
25.Akta osobowe Żmurko Stanisława aplikanta sądowego w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o nr Pa 90, ASO.
26.Bereza A., Historia Sądu Apelacyjnego w Lublinie (1917–1950)*(1990–2010), Lublin 2010.
27.Burczyk D., Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku (1946–1955), Gdańsk 2012.
28.Dekret z 22 lutego 1946 r. o rejestracji i przymusowym zatrudnianiu we władzach wymiaru sprawiedliwości osób, mających kwalifikacje do objęcia stanowiska sędziego, Dz.U. 1946, nr 9, poz. 65.
29.Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 23 września 1944 r. – Kodeks Karny Wojska Polskiego, Dz.U. 1944, nr 6, poz. 27.
30.Dekret z 16 listopada 1945 r. o postępowaniu doraźnym, Dz.U. 1945, nr 53, poz. 301.
31.Dekret z 16 listopada 1945 r. o utworzeniu i zakresie działania Komisji Specjalnej do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym, Dz.U. 1945, nr 53, poz. 302.
32.Dekret z 22 stycznia 1946 r. o wyjątkowym dopuszczeniu do obejmowania stanowisk sędziowskich, prokuratorskich i notarialnych oraz do wpisywania na listę adwokatów, Dz.U. 1946, nr 4, poz. 33.
33.Dla rozwoju ludowego wymiaru sprawiedliwości. Minister prof. Henryk Świątkowski dokonał uroczystego otwarcia Sędziowskiej Szkoły Prawniczej w Szczecinie, „Kurier Szczeciński” z 4.06.1950 r., nr 152 (1611).
34.Grabowski W., Delegatura Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj 1940–1945, Warszawa 1995.
35.Informator Sądowy na rok 1947/8, Wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości, Warszawa 1947.
36.Kaźmierczak A., Postępowanie przed sądem w sprawach uznania za zmarłego i stwierdzenia zgonu jako jeden z elementów procesu normalizacji powojennego życia społecznego w Szczecinie (1947), maszynopis.
37.Kładoczny P., Kształcenie prawników w Polsce w latach 1944–1989, „Studia Iuridica” 1998, t. XXXV.
38.Kossewska E., „Zużyty komunizm i apostaci” – Ignacy Iserles i jego izraelska odnowa, „Dzieje Najnowsze” 2012, t. XLIV, z. 2.
39.Łyczywek R., Żywot i Sprawy (Ze wspomnień adwokata), Szczecin 1995.
40.Macholak J., Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Szczecinie 1946–1954, w: Z powojennych dziejów Pomorza Zachodniego. Wybrane problemy, red. tenże, Szczecin 2009.
41.Matusak P,, Przemysł na ziemiach polskich w latach II wojny światowej. Przemysł hutniczy, metalowy, maszynowy, lotniczy i stoczniowy, Warszawa 2012.
42.Musiał F., Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie 1946–1955, Kraków 2005.
43.Ptaszyński R., Sędziowie Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie i ich wyroki. Studia i materiały, Szczecin 2008.
44.Prawo do nauki i pracy zostało zrealizowane jednocześnie. Nowe Kadry pracowników ludowego wymiaru sprawiedliwości wychowała Szczecińska Szkoła Prawnicza, „Kurier Szczeciński” z 21.08.1951, nr 223 (2012).
45.Ptaszyński R., Wojskowy Sąd Rejonowy i Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Szczecinie w latach 1946–1955, Szczecin 2010.
46.Rozporządzenie Ministra Oświaty z 28 kwietnia 1950 r. w sprawie przyjmowania absolwentów szkół prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości na wydziały prawne szkół wyższych, Dz.U. 1950, nr 22, poz. 195.
47.Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 27 listopada 1945 r. o trybie powoływania oraz prawach i obowiązkach ławników w postępowaniu doraźnym i w sprawach o przestępstwa szczególnie niebezpieczne w okresie odbudowy Państwa, Dz.U. 1945, nr 53, poz. 303.
48.Różycki R., Jeszcze o Szkole Prawniczej w Szczecinie, „In Gremio” 2006, nr 9 (29).
49.Różycki R., Szkoła Prawnicza Ministerstwa Sprawiedliwości w Szczecinie, „In Gremio” 2006, nr 7/8 (27/28).
50.Ustawa z 20 lipca 1950 r., o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. 1950, nr 38, poz. 347.
51.Watoła A., Problem niezawisłości w świetle kadr Sądu Najwyższego i Najwyższego Sądu Wojskowego w początkach Polski Ludowej, „Z Dziejów Prawa” 2011, t. 4.
52.Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi, red. J. Wróbel, J. Żelazko, Warszawa 2004.
53.Zaborski M., Zadania sądów wojskowych w Polsce w latach 1944–1956, „Palestra” 2004, nr 7–8.
54.Żelazko J., „Ludowa” sprawiedliwość. Skazani przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi (1946–1955), Łódź 2007.
55.Żukowski M., Sądownictwo wojskowe na Pomorzu w latach 1946–1954, w: Dzieje wymiaru sprawiedliwości, red. T. Maciejewski, Koszalin 1999.