Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.38-03
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 2 (38) 2017
Analiza wykorzystania czasu pracy kierowców
(Analizyng of Time Use by Drivers)

Authors: Edmund Lorencowicz
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Rafał Jarmuł
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Milan Koszel
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Artur Przywara
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Keywords: labour time efficacy of drivers labour labour time structure
Year of publication:2017
Page range:12 (27-38)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The most important factors and limitations, that affecting of the efficiency of time consumption by truck drivers were presented. The study was done basic on data collected by two drivers during four weeks of work on long-haul routes with container and curtain trailer. The average daily working time of drivers was 11 hours 55 minutes and 10 hours 27 minutes. Daily driving time 5 hours 30 minutes and 6 hours 21 minutes. Daily distance 499 km and 506 km per driver. Time efficiency factor reached 0.45.
Download file

Article file

Bibliography

1.Choudhary, R.P. (2015). Optimization of Load-Haul-Dump Mining System by OEE and Match Factor for Surface Mining. International Journal of Applied Engineering and Technology, 5 (2), 96–102.
2.Dalmolen, S., Moonen, H., Iankoulova, I., van Hillegersberg, J. (2013). Transportation Performance Measures and Metrics: Overall Transportation Effectiveness (OTE). 46th Hawaii International Conference on System Sciences, Wailea, HI, USA, 7 Jan 2013, 4186–4195. DOI: 10.1109/HICSS.2013.575.
3.Holzleitner, F., Kanzian, Ch. (2011). Analyzing Time and Fuel Consumption in Road Transport of Round Wood with an Onboard Fleet Manager. European Journal of Forest Research, 130, 293–301, DOI: 10.1007/s10342-010-0431-y.
4.Jarmuł R. (2016). Analiza czasu pracy kierowców samochodów ciężarowych. Praca magisterska pod kierunkiem E. Lorencowicza, maszynopis, Lublin: UP w Lublinie.
5.Jednorowski, H. (2007). Rozporządzenie (WE) nr 561/2006. Umowa AETR. Ustawa o czasie pracy kierowców. Materiały szkoleniowe. Warszawa: ZMPD.
6.Kitamura, R., Fujii, S., Pas, E.I. (1997). Time-Use Data, Analysis and Modeling: Toward the Next Generation of Transportation Planning Methodologies. Transport Policy, 4, 225–235.
7.Kouwenhoven, M., Warffemius, P. (2016). Forecasting Travel Time Reliability in Road Transport. International Transport Forum, Discussion Paper 02. Pobrane z: http://www.itf-oecd.org/forecasting-travel-time-reliability-road-transport (28.12.2016).
8.Mahboob, Q., Stoiber, T., Gottstein, S., Tsakarestos, A. (2012). An Approach to Calculate Overall Efficiency of Rolling Stock for an Urban Rail Transit System. Journal of Public Transportation, 15 (1), 19–32.
9.Mendyk, E. (2009). Ekonomika transportu. Poznań: WSL.
10.Mousavi, R., Naghdi, R. (2013). Time Consumption and Productivity Analysis of Timber Trucking Using Two Kinds of Trucks in Northern Iran. Journal of Forest Science, 5, 211–221.
11.Nurminen, T., Heinonen, J. (2007). Characteristic and Time Consumption of Timber Trucking in Finland. Silva Fennica, 41 (13), 471–487.
12.Palma, F. (2014). Analysis and Redesign of the Distribution Network Fleet. Tecnico Lisboa, 1–8. Pobrane z: fenix.tecnico. ulisboa.pt. (15.12.2016).
13.Pyza, D., Wasiak, M. (2012). Uwarunkowania optymalizacji obsługi transportowej wynikające z ograniczeń czasu pracy kierowców. Logistyka, 4, 619–627.
14.Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. Pobrane z: http://eur-lex. europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32006R0561 (3.12.2016).
15.Sun, G.T., Mason, R., Disney, S. (2003). MOVE: Modified Overall Vehicle Effectiveness. 8th International Symposium of Logistics, Seville, Spain.
16.Systemy czasu pracy kierowców. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pobrane z: http://www.mpips.gov.pl/ prawo-pracy/ustalanie-i-rozliczanie-czasu-pracy/ustalanie-czasu-pracy/systemy-czasu-pracy/ (10.03.2016).
17.Taryfikator kar za przekroczenie czasu pracy kierowcy. Poradnik Transportowy. Pobrane z: http://poradniktransportowy. pl/05/taryfikator-kar-za-przekroczenie-czasu-pracy-kierowcy/ (20.12.2016).
18.Umowa AETR. Internetowy system aktów prawnych. Pobrane z: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU199909410 87 (13.05.2016). 38
19.Wojan, W., Wysocka, A. (2011). Istota czasu w procesach transportowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Transportu i Logistyki, 12, 127–143.
20.Żabicki, D. (2014). Poprawa wskaźnika OEE. Pobrane z: http://www.log24.pl/artykuly/poprawa-wskaznika-oee,4949 (30.12.2016).
21.Żurek, J., Ciszak, O., Cieślak, R., Suszyński, M. (2006). Metody badania czasu pracy w procesach montażu. Technologia i Automatyzacja Montażu, 3, 43–46.