Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-17
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2017 (85)
Model biznesu w sprawozdawczości organizacji – ocena ujawnień w sprawozdaniu z działalności
(Business Model In Th e Or ganization Reporting – Assessment Disclosure In Th e Management Comm entary)

Authors: Bogusława Bek-Gaik
AGH w Krakowie

Bartosz Rymkiewicz
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Keywords: business model management commentary integrated reporting
Year of publication:2017
Page range:14 (189-202)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – Analysis and assessment of the quality of the practice of business model disclosures contained in the 2015 reports of the public companies listed in the WIG20 index. Design/methodology/approach – The authors analysed the business model disclosures contained in the management commentaries of public companies listed in the WIG20 index for the fiscal year of 2015. The authors used the elements of the business model in line with the Integrated Reporting Framework presented by the IIRC. The study used research methods such as content analysis of corporate publications and a comparative analysis. Findings – The authors showed that companies rarely use the term “business model” in the management commentary, and whenever they do, it is only through individual references without any insightful discussion. It should, however, be noted that the analysis of the informative content of the reports allows for identification of a number of elements of the business model. It can be also found that the informative content of the reports provides a sufficient basis for production of integrated reports. Originality/value – The subject of the business model disclosures in corporate reports is gaining great importance today, particularly with regard to the integrated reporting guidelines developed by the IIRC, thus the need to do research in this area is well justified.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bek-Gaik, B. (2016). Model biznesu w sprawozdawczości organizacji – przegląd badań. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 268, 43–53.
2.Bek-Gaik, B., Rymkiewicz, B. (2015a). Model biznesu w sprawozdawczości polskich spółek publicznych na przykładzie branży energetycznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zarządzanie Kosztami i Dokonaniami, 398, 36–52.
3.Bek-Gaik, B., Rymkiewicz, B. (2015b). Sprawozdawczość zintegrowana w praktyce polskich spółek giełdowych. W: B. Micherda (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa: uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne (s. 60–83). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
4.Bek-Gaik, B., Rymkiewicz, B. (2016). Model biznesu w raportowaniu zintegrowanym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 442, 32–51.
5.Falencikowski, T. (2013). Spójność modeli biznesu. Koncepcja i pomiar. Warszawa: CeDeWu.
6.Gad, J. (2015). Sprawozdanie z działalności we współczesnym modelu raportowania – praktyka sprawozdawcza spółek publicznych notowanych na GPW. Zarządzanie i Finanse, 1, 79–90.
7.IASB and IIRC Foundation (2013). Memorandum of Understanding. Pobrane z: http://www.ifrs.org/Use-around--the-world/Documents/MoU-IIRC-and-IFRS-Foundation-December-2014.pdf (8.01.2017).
8.ICAEW (2010). Business Models in Accounting. The Theory of the Firm and Financial Reporting. Information for Better Markets Initiative. Pobrane z: https://www.icaew.com/-/media/corporate/files/technical/financial-reporting/information-for-better-markets/bmia-published-report.ashx (8.01.2017).
9.IFRS (2010). IFRS Practice Statement. Management Commentary. A Framework for Presentation. Pobrane z: http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Management-Commentary/IFRS-Practice-Statement/Documents/Managementcommentarypracticestatement8December.pdf (8.01.2017).
10.IIRC (2011). Towards Integrated Reporting. Communicating Value in the 21st Century. Pobrane z: http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper-2011_spreads.pdf (1.03.2016).
11.IIRC (2013a). The International <IR> Framework. Pobrane z: https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf (8.01.2017).
12.IIRC (2013b). Business Model Background Paper for <IR>. Pobrane z: http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/03/Business_Model.pdf (25.08.2016).
13.IIRC (2013c). Capitals Background Paper for <IR>. Pobrane z: http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/03/IR-Background-Paper-Capitals.pdf (25.08.2016).
14.Jabłoński, M. (2016). Model biznesu w raportach okresowych sprawozdawczości przedsiębiorstw – intencje i wyniki. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 79, 227–244.
15.Krasodomska, J. (2011). Komentarz zarządu w świetle wytycznych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 61 (117), 89–106.
16.Lai, A., Melloni, G., Stacchezzini, R. (2013). Disclosing Business Model in the “Integrated Report”: Evidence from European Early Adopters. Pobrane z: http://www.aidea2013.it/docs/400_aidea2013_accounting.pdf (25.02.2016).
17.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 1047 z późn. zm.
18.Walińska, E., Bek-Gaik, B., Gad, J., Rymkiewicz, B. (2015). Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.