Search

Result: Found records: 178 (record limit: 100, number of pages: 2).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. VON DER KAISER-WILHELM- ZUR JOHANNES-PAUL-II.-ALLEE: STRASSENNAMEN VON STETTIN/SZCZECIN ZWISCHEN GESCHICHTE UND POLITIK
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Go to
2. Ruchliwość społeczna wielkoprzemysłowej klasy robotniczej – przykład trójmiejskich stoczniowców
(Nowa Krytyka)
35 rok 2015 2015 Go to
3. Udział przedstawicieli ruchów miejskich w wyborach samorządowych w 2014 roku – sukces czy porażka?
(Acta Politica Polonica)
3/2015 (33) 2015 Go to
4. VINETA, SEDINA, GREIF: EINIGE LITERARISCHE BEISPIELE FÜR POMMERSCHE MYTHEN UM 1900
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Go to
5. Polsko-niemiecka wymiana handlowa w sektorze maszynowym w latach 2001–2013. Ocena szans i zagrożeń
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Go to
6. Analiza zmiany poziomu produkcji towarowej w rolnictwie w ujęciu regionalnym pomiędzy 2002 a 2010 r.
(Europa Regionum)
t. 22 2015 2015 Go to
7. Analiza porównawcza instrumentów wsparcia WPR w ramach wieloletniej perspektywy finansowej 2014-2020 w stosunku do WPR 2007-2013
(Europa Regionum)
t. 22 2015 2015 Go to
8. Analiza przebiegu i realizacji działań zawartych w IV osi "Leader" PROW 2007-2013
(Europa Regionum)
t. 21 2015 2015 Go to
9. Rola programów rolnośrodowiskowych w rozwoju gospodarstw rolnych położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego
(Europa Regionum)
t. 21 2015 2015 Go to
10. Rola i znaczenie rozwoju agroturystyki dla funkcjonowania regionu w wybranych krajach Unii Europejskiej
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Go to
11. Agroturystyka jako dodatkowe źródło dochodu dla rolników województwa zachodniopomorskiego – wybrane wyniki badań własnych
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Go to
12. Comparative Analysis of Means for Financial Support of the Common Agricultural Policy in 2007−2013 as in Relation to 2014−2020
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Go to
13. Sytuacja makroekonomiczna państw upadłych i trwałych – analiza porównawcza
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
14. Modele finansowania rozwoju a przepływy pieniężne (z uwzględnieniem spółek notowanych na rynku NewConnect)
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
15. Polityczne uwarunkowania rozstrzygnięć administracji lokalnej w sprawach zgromadzeń
(Acta Politica Polonica)
3/2016 (37) 2016 Go to
16. Roswitha Wisniewskis „Geschichte der deutschen Literatur Pommerns“ im Kontext der literarischen Pommernforschung
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
17. Współpraca pomiędzy JST a organizacjami pozarządowymi. Prezentacja dobrych praktyk
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
18. Wpływ I wojny światowej na stan i strukturę ludności miasta Krakowa. Badanie przy użyciu wariantowych projekcji demograficznych
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 2 2015 Go to
19. Klaus Störtebeker als pommerscher Sagenstoff
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
20. Morphological variation of Platanthera chlorantha (Orchidaceae) in forest sites of NW Poland
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Go to
21. The signalling effect – changes in the current dividend policy and the future results of the companies – theory and practice
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
22. Przydatność wybranych miar płynności akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
23. Uwarunkowania sukcesu debiutu giełdowego na przykładzie Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
24. On the Rationality of Investors – Lunar Phases and Equity Returns in Poland
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
25. Heuristic. Psychological Aspects of Decision-Making on Capital Market
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
26. Horyzonty filozofii
(Nowa Krytyka)
36 rok 2016 2016 Go to
27. The Commodification of Human Body
(Nowa Krytyka)
36 rok 2016 2016 Go to
28. Fourier, Reich, Foucault – seksualność w okowach władzy?
(Nowa Krytyka)
36 rok 2016 2016 Go to
29. Obecny kryzys
(Nowa Krytyka)
36 rok 2016 2016 Go to
30. Marksizm a socjalizm chrześcijański
(Nowa Krytyka)
36 rok 2016 2016 Go to
31. Paul Tillich – odwaga wiary w wieku zwątpienia
(Nowa Krytyka)
36 rok 2016 2016 Go to
32. Daniel Guérin o Róży Luksemburg i spontaniczności rewolucyjnej
(Nowa Krytyka)
36 rok 2016 2016 Go to
33. Między imperializmem narodowym a liberalizmem ekonomicznym. Akumulacja kapitału Róży Luksemburg i jej konteksty
(Nowa Krytyka)
36 rok 2016 2016 Go to
34. Jaka demokracja miejska? Przypadek Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego
(Nowa Krytyka)
36 rok 2016 2016 Go to
35. Globalizacja a sprzeczności patriotyzmu
(Nowa Krytyka)
36 rok 2016 2016 Go to
36. Zerowość estetyczna i granice sztuki
(Nowa Krytyka)
36 rok 2016 2016 Go to
37. Nowe ego – fenomenologiczny Absolut
(Nowa Krytyka)
36 rok 2016 2016 Go to
38. Skuteczność zarządzania ryzykiem w projektach inwestycyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
39. Logistics centres of eastern Poland in the Pan-European transport corridor no. 2
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
40. Wpływ publikacji wyników finansowych przedsiębiorstw na ich wycenę rynkową na przykładzie spółek przemysłu spożywczego notowanych na GPW w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
41. Rola ministra rolnictwa i jego agend w rozwoju sektora rolnego i kształtowania obszarów wiejskich
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Go to
42. Multi-channel opportunity management ‒ an exploratory research on the example of tourist industry
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
43. Polityka dywidend a nadwyżkowe stopy zwrotu z inwestycji w spółki notowane na GPW w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
44. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozwoju Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
45. Kapitał intelektualny a zarządzanie przedsiębiorstwem
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
46. Uwarunkowania wyceny przedsiębiorstw realizujących projekty innowacyjne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
47. The performance of analyst recommendations in the banking sector: A case of Poland
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
48. Właściwości inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Go to
49. Model biznesu w sprawozdawczości organizacji – ocena ujawnień w sprawozdaniu z działalności
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
50. Ryzyko międzyorganizacyjnych relacji kooperacyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
51. Model Bourgeois-Pichata w badaniach demograficzno-historycznych
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 4 2016 Go to
52. Occurrence and Intensity of Spinal Pain in Motorcyclists Depending on Motorcycle Type
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Go to
53. Ocena kondycji ekonomicznej i płynności finansowej przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym w świetle Prawa Upadłościowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
54. Badania ilościowe w finansach przedsiębiorstw i rachunkowości – wyzwania metodyczne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
55. Kapitały w spółkach giełdowych sektora spożywczego, ich struktura i zmiany w czasie.
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
56. Wpływ fuzji i przejęć w Polsce na produktywność pracowników
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
57. Wpływ zmian standardu sprawozdania finansowego na ocenę ryzyka bankructwa jednostek gospodarczych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
58. Analiza skuteczności mnożników stosowanych w wycenie metodą porównawczą
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
59. Mezzanine capital jako instrument służący restrukturyzacji przedsiębiorstw – studium przypadku
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
60. Stock liquidity on the Warsaw Stock Exchange in the 21st century: Time-series and cross-sectional dependencies
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
61. Związek pomiędzy ryzykiem a efektywnością na polskim rynku funduszy inwestycyjnych akcji według miar z grupy EMC
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
62. Directions of change in corporate fringe benefits
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
63. Bonuses to Board Members of State-owned Companies
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
64. Optymalizacja podatkowa jako element zarządzania finansami przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
65. Efektywność eksploatacji i odnowa składników majątku trwałego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
66. Elementy polityki podatkowej państw europejskich dotyczące wy-branych przedsięwzięć inwestycyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
67. Symetryczne opcje potęgowe – propozycja nowej koncepcji wyceny za pomocą transformaty Fouriera
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
68. Ocena ryzyka eksploatacji inteligentnych budynków dla potrzeb ich ubezpieczenia od wybranych zdarzeń losowych w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
69. Determinanty decyzji o emisji i wykupie akcji w polskich spółkach giełdowych. Wyniki badania ankietowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
70. Znaczenie członkostwa w kształtowaniu bezpieczeństwa finansowego i funduszy własnych w polskich bankach spółdzielczych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
71. ENDOGENICZNY POTENCJAŁ REGIONÓW. CASE STUDY: POLSKA I JEJ WOJEWÓDZTWA
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
72. Kredyt kupiecki w badaniach jakościowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
73. Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
74. Koszty finansowania dłużnego w rachunku dochodu podatkowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
75. Rola sprawozdań finansowych w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa w świetle założeń koncepcyjnych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
76. Profitability and Financial Liquidity of the Chemical Industry Companies
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
77. Spatial differences in investment outlays of micro and small enterprises in Poland
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
78. Koszt ryzyka produkcyjnego w kalkulacjach opłacalności wybranych upraw roślin wysokobiałkowych - aspekty metodyczne i aplikacyjne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
79. Sensitivity of the near - to - maturity European options: compari-son of the Carr - Madan approach with a new method based on the Fourier transform
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
80. Nieeuropejskie kierunki rozwoju polskiego eksportu w latach 2009–2014
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Go to
81. Determinants of IPO Underpricing on the Warsaw Stock Exchange
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
82. Właściwości mezostruktury małych i średnich przedsiębiorstw w ujęciu bezpieczeństwa finansowego kontynuacji działalności
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
83. Specyfika międzyorganizacyjnych relacji kooperacyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
84. Projektowanie modeli biznesu przedsiębiorstw kolejowych w aspekcie założeń rozsądnego zysku
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
85. STRATEGIE ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ W GRUPACH ZAKUPOWYCH
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
86. Płynność finansowa i wzrost przedsiębiorstw – analiza na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
87. Znaczenie barier popytowych i podażowych w działalności nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
88. Wpływ płatności bezgotówkowych na sprzedaż detaliczną. Charakterystyka i zależności.
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
89. Tendencje rozwoju sprawozdawczości zintegrowanej w praktyce polskich spółek giełdowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
90. Jakość kredytów w polskim sektorze bankowym w latach 2009-2016
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
91. Potrzeby informacyjne inwestorów na rynku nieruchomości przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
92. O potrzebie modyfikacji koncepcji stopnia dźwigni finansowej w modelu mieszanym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
93. Finansowanie sektora MSP w ujęciu lokalnym na podstawie badań ankietowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
94. Estymacja efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem indeksowanych mierników wartości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
95. Wybrane premie i dyskonta w wycenie przedsiębiorstw – praktyczne podejście
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
96. Strona tytułowa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
97. Strona redakcyjna
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
98. Spis treści
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
99. Queerowanie intymistyki. Iwaszkiewicz, Zawieyski, Gide
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Go to
100. Marketing polityczny – skuteczne narzędzie w prezydenckich kampaniach wyborczych kandydatów niszowych?
(Acta Politica Polonica)
4/2017 (42) 2017 Go to
Page