Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.125-24
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 125 2016
Współpraca pomiędzy JST a organizacjami pozarządowymi. Prezentacja dobrych praktyk
(Cooperation between local self-government units and non-governmental organizations. Presentation of good practices.)

Authors: Bartosz Rogojsza
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Zakład Zrównoważonych Systemów Finansowych
Keywords: NGOs public administration public benefit activity
Year of publication:2016
Page range:11 (299-309)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

For many municipalities self-financing and realization of socially useful activities are an important problem, which is reflected in both the quantity and quality tasks of public benefit. Therefore, to these tasks can be implemented effectively, it becomes necessary cooperation between public administration and private partners including, in particular with non-governmental organi¬zations. Polish legislation provides several possibilities of such cooperation. The most important of them is financial cooperation. The aim of the article is to point to the possibility of cross-sectoral cooperation, which can be taken by the local government administration with NGOs and other entities active in the field of public benefit. Indicates the principles of creation and implementation of the annual program of cooperation oflocal government units and NGOs as well as the rules they should be respected by cooperation partners. Practical solutions are presented on the example of the metropolitan city Szczecin.
Download file

Article file

Bibliography

1.Broniewska, M. (2012). Model współpracy jednostek samorządu terytorialnego i orga-nizacji pozarządowych jako element budowy zaufania międzysektorowego. Zarzą¬dzanie i Finanse, 411 (10), 81-93.
2.Czaja-Hliniak, I. (2012). Wybrane metody finansowania usług publicznych przez miasta metropolitalne. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio H, XLVI, 3, str. 341-349.
3.Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Pobrano z: http://www.pokl541.pozytek.gov.pl (2016).
4.Musiałkiewicz, R. (2008). Problemy prawne udzielania dotacji na cele publiczne or-ganizacjom pozarządowym przez jednostki samorządu terytorialnego. W: A. Bo-rodo (red.), Zagadnienia prawne finansów i gospodarki samorządu terytorialnego (s. 259-275). Toruń: TNOiK.
5.Ofiarski, Z. (2012). Finansowanie zadań zleconych przez gminę organizacjom pozarządo¬wym. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio H, XLVI, 3, 383-392.
6.Raport z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami poza-rządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicz-nego w 2015 roku. Pobrano z: http://bip.um.szczecin.pl (2016).
7.Rogojsza, B. (2015). Ekonomizacja organizacji pozarządowych - szanse i zagrożenia.
8.Prezentacja dobrych praktyk. W: Majchrzak M. (red.), Finanse ekonomii społecznej (s. 31-46). Szczecin-Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
9.Uchwała nr XIII/298/15 Rady Miasta Szczecin z 17.11.2015. Pobrano z: www.szczecin.pl. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
10.DzU 2003, nr 96 poz. 873, ze zm.
11.Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. DzU 2005, nr 14, poz. 114, ze zm.
12.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. DzU 2009, nr 157, poz. 1240, zezm.