Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 125 2016

Year of publication:2016

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Stabilność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i zmian w systemie dochodów samorządowych


(FINANCIAL STABILITY OF LOCAL GOVERNMENT UNITS IN RESPECT OF THE NEW FINANCIAL PERSPECTIVE OF THE EUROPEAN UNION AND CHANGES IN THE SYSTEM OF LOCAL GOVERNMENT INCOME)
17 (7-23) Marzanna Poniatowicz More
2.

Wartość informacyjna wskaźników oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego


(Informational value of economic condition ratios of local government units)
12 (25-36) Adam Adamczyk, Dawid Dawidowicz More
3.

Podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem komunalnych kas oszczędnościowych w Polsce


(Basic issues related to the functioning municipal savings banks in Poland)
12 (37-48) Radosław Adamski More
4.

Istota, mierniki i ocena stabilności publicznego systemu finansowego w kontekście doświadczeń globalnego kryzysu finansowego


(The essence, measures and evaluation of the public financial system stability in the context of experiences of the global financial crisis)
11 (49-59) Agnieszka Alińska More
5.

Odpowiedzialny rozwój sektora finansów publicznych w Polsce


(Responsible development of public finances in Poland)
14 (61-74) Grażyna Ancyparowicz More
6.

Wydatki inwestycyjne jako stymulanta wydatków bieżących w miastach na prawach powiatu


(Investment expenditures as a stimulus of operational expenditures in large cities)
10 (75-84) Marcin Będzieszak More
7.

Dotychczasowe doświadczenia i możliwości implementacji partnerstwa publiczno-prywatnego przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce


(Previous experience and possibilities of implementation of public-private partnership by local governments in Poland)
10 (85-94) Kamil Borowski More
8.

Efekty zarządzania finansami przez miasta metropolitalne


(The effects of the financial management in metropolitan cities)
15 (95-109) Krystyna Brzozowska More
9.

Władztwo zadaniowe gminy w postępowaniu z odpadami komunalnymi w gminie


(The local task authority in municipal waste procedure)
12 (111-122) Dorota Burzyńska More
10.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na zachodniopomorskim rynku pracy


(The new financial perspective eu of the west pomerania province labour market)
14 (123-136) Karolina Drela More
11.

Limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym


(Debt limits of territorial self-government units in the changing economic environment)
12 (137-148) Małgorzata Dworakowska More
12.

Limitowanie zadłużenia JST na przykładzie województw samorządowych


(Einschrankung der verschuldung der kommunalen selbstverwaltungseinheiten auf beispiel von woiewodschaften)
11 (149-159) Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj More
13.

Wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w opiece zdrowotnej - doświadczenia Wielkiej Brytanii a sytuacja w Polsce


(The public-private partnership formula for healthcare - uk experiences and the Polish situation)
13 (161-173) Dagmara Hajdys More
14.

Sekurytyzacja jako forma finansowania jednostek samorządu terytorialnego


(Securitization as a method of financing local government units)
11 (175-185) Dorota A. Hałaburda More
15.

Zadłużanie się jednostek samorządu terytorialnego w parabankach - przyczyny, skutki, przeciwdziałanie


(Local government units running up debts in shadow rankin system - reasons, effects, counteracting)
14 (187-200) Maria Jastrzębska More
16.

Proinnovative Regionalentwicklung in Polen


(Proinnowacyjny rozwój regionalny w Polsce)
11 (201-211) Rafał Klóska More
17.

Wsparcie przedsiębiorczości w ramach systemu pomocy publicznej w Polsce


(Supporting entrepreneurship based on the state aid system in Poland)
12 (213-224) Magdalena Kogut-Jaworska More
18.

Stopień urynkowienia obligacji komunalnych w Polsce


(The degree of marketization of municipal bonds in Poland)
12 (225-236) Dominika Kordela More
19.

Proces rozwoju społeczno-ekonomicznego jednostek przestrzennych - wybrane zagadnienia


(Process of social and economic development of spatial units - selected issues)
12 (237-248) Stanisław Korenik More
20.

Zróżnicowanie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego


(Diversity of the local government units' debt)
14 (249-262) Elżbieta Malinowska-Misiąg More
21.

Wybrane czynniki niestabilności publicznego systemu finansowego


(Selected factors of instability in the public financial system)
11 (263-273) Joanna Marczakowska-Proczka More
22.

Finansowanie regionalnej gospodarki turystycznej ze środków Unii Europejskiej w perspektywach finansowych 2007-2013 i 2014-2020


(The financing of regional tourism economy by European Union funds in the financial perspectives 2007-2013 and 2014-2020)
14 (275-288) Aleksander Panasiuk More
23.

Rynek obligacji przychodowych w Polsce


(Revenue bond market in Poland)
10 (289-298) Maciej Pawłowski More
24.

Współpraca pomiędzy JST a organizacjami pozarządowymi. Prezentacja dobrych praktyk


(Cooperation between local self-government units and non-governmental organizations. Presentation of good practices.)
11 (299-309) Bartosz Rogojsza More
25.

Finansowy aspekt programu rewitalizacji a proces gentryfikacji - przykład Miasta Szczecin


(The financial aspect of the revitalization program and the process of gentrification - the example of the city of Szczecin)
15 (311-325) Marta Szaja More
26.

Financial and legal aspects of public-private partnership in financing revitalization activities - general issues

10 (327-336) Magdalena Ślebocka, Aneta Tylman More
27.

Wskaźnik niedoboru dochodów i samodzielność dochodowa a zrównoważenie sektora samorządu lokalnego. Przykład wybranych krajów Europy


(Fiscal gap indicator, fiscal autonomy and sustainability of local governments. Evidence from selected european economies)
11 (337-347) Tomasz Uryszek More
28.

Europejskie mechanizmy pomocy finansowej w warunkach niestabilności systemu finansowego


(European financial aid mechanisms in a situation of instability of the financial system)
10 (349-358) Marcin Wajda More
29.

Finansowanie polskich parków narodowych


(The directions of change in the financing of Polish national parks)
10 (359-368) Wojciech Zbaraszewski More