Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.125-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 125 2016
Limitowanie zadłużenia JST na przykładzie województw samorządowych
(Einschrankung der verschuldung der kommunalen selbstverwaltungseinheiten auf beispiel von woiewodschaften)

Authors: Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: lokalen Gebietskorperschaften Staatsanleihen die Begrenzung Schulden
Year of publication:2016
Page range:11 (149-159)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Im Artikel wurde versucht eine Antwort auf die Frage zu geben, ob die Woiewodschaften so sehr verschuldet sind, dass das Bedurfnis der Einfuhrung von Mechanis­men besteht, die diese Verschuldung limitieren (aulierhalb Einschrankungen des Artikels 243 des Gesetzes liber die offentlichen Finanzen), oder ob es im Gegenteil, die stabilen kommunalen Selbstverwaltungseinheiten sind, welche die Verschuldung stabilisieren und beschranken Der Versuch der Bewertung wurde auf Basis von Daten der Verschuldung der Woiwodschaften in den Jahren 2012-2015 und in der Prognoseperiode 2016-2020 durchgefuhrt,
Download file

Article file

Bibliography

1.Brzozowska, K., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M., Kogut-Jaworska, M., Zioło, M. (2013).
2.Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego (Rozdział 5: De-ficyt budżetowy i dług jednostki samorządu terytorialnego). Warszawa: CeDeWu.
3.Gliniecka, J., Juchniewicz, E., Sowiński, T., Wróblewska, M. (2013). Prawo finansowe samorządu terytorialnego. Warszawa: CeDeWu.
4.Kotlińska, J. (2014). Finanse JST w nowych regułach zadłużeniowych. Roczniki eko-nomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 7 (s. 49-62). Byd-goszcz: KPSW.
5.Ruśkowski, E., Salachna, J. (red.). (2013). Finanse publiczne. Komentarz praktyczny. Gdańsk: ODDK.
6.Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. DzU 2003, nr 60, poz. 535, z późn. zm.
7.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. DzU 2009, nr 157, poz. 1240, zpóźn. zm.