Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.125-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 125 2016
Dotychczasowe doświadczenia i możliwości implementacji partnerstwa publiczno-prywatnego przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce
(Previous experience and possibilities of implementation of public-private partnership by local governments in Poland)

Authors: Kamil Borowski
Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Keywords: public-private partnership local government investments
Data publikacji całości:2016
Page range:10 (85-94)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Local government units are responsible for the implementation of many public tasks. It's not always have adequate financial resources to be able to provide the desired standard of service. One solution to these problems is the financing of public tasks oflocal government on the principles of public-private partnership. Creating relationships and cooperation requires mutual consultation and understanding on the shape of future projects. The aim of the article is to diagnose the determinants and identify barriers to implementation of projects under the formula public-private partnership. In addition, the evaluation of past experience and pointed to greater opportunity for future public-private partnership by local government units. There are examples of tasks performed and investment projects PPP in Mazowieckie, taking into account of legal, financial and organizational.
Download file

Article file

Bibliography

1.Brzozowska, K. (2011). Due diligence jako źródło informacji w procesie podejmowania de¬cyzji inwestycyjnych, s. 19, www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_20ll_nr 91.
2.Cenkier, A. (2011). Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda wykonywania zadań publicznych, wyd. 2. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
3.Collins, N., Pitt, M., Walls, A. (2006). The Private Finance Initiative and Value for Money.
4.Journal of Property Investment and Finance, 4 (24).
5.Essig, M., Batran, A. (2005). Public-private partnership - Development of long-term re¬lationships in public procurement in Germany. The 15'h Annual IPSERA Conference 2005: Public Procurement, 11.
6.European PPP Expertise Center (2011). The Guide to Guidance. How to Prepare, Procu¬re and Deliver PPP Projects. European Investment Bank, Luxemburg. Pobrane z: http://www.eib.org/epec/resources/guide-to-guidance-en.pdf.
7.Glapa, A. (2005). Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań pu-blicznych. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Polityki Regionalnej.
8.Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessions, European Commission, COM (2004), 327 final.
9.Grzybowski, W. (2013). PPP realia czy mrzonki? Przegląd Komunalny, 1 (256). Hausner, J. (red.) (2013). Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym. Warszawa: Cen¬trum PPP.
10.Herbst, I., Jagusztyn-Krywnicki, T., Szewczyk, P. (2013). Rynek PPP w Polsce 2012.
11.Warszawa: Fundacja Centrum PPP.
12.Korbus, B., Cieślak, R., Zalewski, D. (2013). Raport rynku PPP. Ocena obecnego stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego i publicznego w roz-wój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Pobrane z: http://www.mg.gov.pl/ fies/upload/19767/20131218_raport_lnstytut_PPP.pdf.
13.Kozłowska, A. (2011). PPP krok po kroku. Podręcznik o partnerstwie publiczno-prywatnym.
14.Warszawa: Investment Support.
15.Sawicki, T. (2014). Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania samorządo¬wych inwestycji infrastrukturalnych. Szanse i zagrożenia. Dostępność finansowania długoterminowego dla projektów PPP. Studia BAS, 3 (39).
16.Siwek, K. (2012). Kompromis na miarę sukcesu. Przegląd Komunalny, 7 (250). Słodowa-Helpa, M. (2014). Zagraniczne doświadczenia w zakresie partnerstwa publiczno¬-prywatnego - inspiracje i rekomendacje dla Polski. Studia BAS, 3 (39).
17.Smalec, A. (2011). Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego dla rozwoju regionu.
18.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 76.
19.Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU 2009, nr 19. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240. Valila, T. (2005). How expensive are cost savings? On the economics of public-private
20.partnerships. EIB Papers, 10.
21.Wilkin, J. (2012), Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania. Warszawa:
22.Wydawnictwo Naukowe „Scholar".
23.Wójcik, P. (2005). Jak współpracować w gminie z prywatnym inwestorem. Gazeta Praw¬na, 53.
24.Zysnarski, J. (2003). Partnerstwo publiczno-prywatne. Teoria i praktyka. Gdańsk: Wy-dawnictwo Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
25.https://bazappp.gov.pl/project_base/39#project-list, dostęp 9.06.2016.