Search

Result: Found records: 128 (record limit: 100, number of pages: 2).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Zasady samodzielności finansowej i adekwatności w działalności jednostek samorządu terytorialnego – podstawy ustrojowo-finansowe
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2015 (11) 2015 Go to
2. Hierarchia sposobów postępowania z odpadami a akty prawa miejscowego
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2015 (11) 2015 Go to
3. Instytucja incompatibilitas w prawie samorządu terytorialnego
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2015 (11) 2015 Go to
4. Samorząd terytorialny na obszarze wielkiego księstwa poznańskiego w latach 1815–1848
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Go to
5. Tradycje i współczesność nowoczesnego samorządu terytorialnego w Polsce
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Go to
6. Legitymacja do zaskarżenia uchwał samorządu terytorialnego do sądu administracyjnego oparta na kryterium naruszenia interesu prawnego
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Go to
7. Przeciwdziałanie korupcji w samorządzie terytorialnym
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Go to
8. The Political Structure of the Local Government in Stargard Szczeciński in the Years 2002–2014
(Acta Politica Polonica)
1/2015 (31) 2015 Go to
9. Samorząd lokalny i bank partnerami współpracy w rozwoju lokalnym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2015 2015 Go to
10. Analiza wyborów samorządowych na Pomorzu Zachodnim w latach 1990–2010
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2015 2015 Go to
11. Obywatelski i samorządowy wymiar polskiej dyplomacji na przykładzie współpracy województwa zachodniopomorskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
12. Lokalna scena polityczna w Stargardzie Szczecińskim u progu kadencji 2014–2018
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2015 2015 Go to
13. Rynek obligacji komunalnych Catalyst – stan i oczekiwania
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Go to
14. Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN szansą na finansowanie inwestycji samorządowych?
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Go to
15. Wpływ kondycji finansowej podmiotów leczniczych na stabilność finansową jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Go to
16. Zmiana formy prawnej szpitali z sp zoz na spółki prawa handlowego-oczekiwania i implikacje na przykładzie województwa dolnośląskiego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Go to
17. Wybory Prezydenta RP oraz do samorządu w Szczecinie w 2010 roku
(Acta Politica Polonica)
1/2012 (25) 2012 Go to
18. Barwy polityczne samorządu lokalnego w elekcjach radnych szczecińskich lat 2002–2010
(Acta Politica Polonica)
3/2014 (29) 2014 Go to
19. Rola i znaczenie Bezpartyjnego Komitetu Wyborczego Wyborców Pomorze Zachodnie w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 roku
(Acta Politica Polonica)
2/2016 (36) 2016 Go to
20. Instytucjonalno-prawne warunki partycypacji i dialogu obywatelskiego na poziomie lokalnym (na przykładzie wybranych miast)
(Acta Politica Polonica)
3/2016 (37) 2016 Go to
21. Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w kontekście idei limitowania kadencji wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
(Acta Politica Polonica)
3/2016 (37) 2016 Go to
22. Aktywność społeczno-polityczna kobiet na szczeblu lokalnym wybranych miast Polski
(Acta Politica Polonica)
3/2016 (37) 2016 Go to
23. Świnoujście - alter ego państwa idealnego Platona
(Acta Politica Polonica)
3/2016 (37) 2016 Go to
24. Polityka zdrowotna w sektorze świadczeniodawców na szczeblu lokalnym
(Acta Politica Polonica)
3/2016 (37) 2016 Go to
25. Intellectual Capital in Polish and U.S. Counties – A Comparative Analysis
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Go to
26. Stabilność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i zmian w systemie dochodów samorządowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
27. Wartość informacyjna wskaźników oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
28. Dotychczasowe doświadczenia i możliwości implementacji partnerstwa publiczno-prywatnego przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
29. Efekty zarządzania finansami przez miasta metropolitalne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
30. Sekurytyzacja jako forma finansowania jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
31. Zadłużanie się jednostek samorządu terytorialnego w parabankach - przyczyny, skutki, przeciwdziałanie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
32. Zróżnicowanie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
33. Rynek obligacji przychodowych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
34. Wskaźnik niedoboru dochodów i samodzielność dochodowa a zrównoważenie sektora samorządu lokalnego. Przykład wybranych krajów Europy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
35. PŁASZCZYZNY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDÓW LOKALNYCH Z INNYMI PODMIOTAMI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
36. KSZTAŁTOWANIE FUNKCJI MIESZKANIOWYCH W POLITYKACH PRZESTRZENNYCH WYBRANYCH GMIN W POLSCE W KONTEKŚCIE LOKALNYCH UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
37. FUZJA MIASTA I POWIATU – PRZEGLĄD DOŚWIADCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
38. AKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA POLSKICH MIAST WOJEWÓDZKICH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
39. SPOŁECZNA INICJATYWA LOKALNA W ZAKRESIE REALIZACJI INWESTYCJI (NA PRZYKŁADZIE POZNANIA I BYDGOSZCZY)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
40. Idea regionalizmu społeczno-kulturalnego. Reminiscencje historyczno-aksjologiczne
(Acta Politica Polonica)
4/2016 (38) 2016 Go to
41. Model komunikacji elektronicznej pomiędzy interesariuszami a jednostkami samorządu terytorialnego na poziomie gminy wykorzystujący technologie WEB 2.0
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Go to
42. Koncepcja dostępności jako podstawy subsydiowania teatrów publicznych w Polsce.
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
43. Investment activity of local government units in the context of finance management
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
44. Social media adoption in local governments. The case of Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Go to
45. Ocena sytuacji finansowej spółek komunalnych województwa dolnośląskiego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
46. Innowacyjność w organizacjach sektora samorządowego
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2016 2016 Go to
47. Platformy komunikacji zewnętrznej gmin ‒ analiza porównawcza
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
48. Wpływ dotacji z funduszy europejskich na wzrost zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego – studium przypadku
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
49. Czy PPP jest realną alternatywą dla realizacji inwestycji przez samorządy?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
50. W poszukiwaniu optymalnej konstrukcji limitu zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
51. Aktywność inwestycyjna gmin miejskich województwa zachodniopomorskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2017 2017 Go to
52. Użytkowanie wieczyste
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Go to
53. Rola zawodowych księgowych w przedsiębiorstwach społecznie odpowiedzialnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
54. Rola wybranych instrumentów polityki podatkowej w kształtowaniu ciężaru opodatkowania mikroprzedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
55. Idea i kierunki wykorzystania metody DEA do pomiaru efektywności działania gmin – wybrane aspekty
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
56. Etyka w zawodzie samorządowca, w aspekcie personalistycznym
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2013 2013 Go to
57. Wybrane aspekty konsolidacji fiskalnej w sektorze general government
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
58. Pożyczki z budżetu państwa jako instrument stabilizacji finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
59. Istota związku uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego – aspekty formalnoprawne i materialnoprawne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
60. Zróżnicowanie wieloletnich prognoz finansowych samorządów wojewódzkich
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
61. Zdolności inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego w latach 2007–2013
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
62. Samoocena kontroli zarządczej jako narzędzie sprawnego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
63. Reguła limitowanej nierównowagi samorządu województwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
64. Konsekwencje systemu wyborczego do miejskich samorządów w Polsce – wybrane problemy
(Acta Politica Polonica)
3/2017 (41) 2017 Go to
65. Ruchy miejskie i ich wpływ na rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego. Przyczynek do problemu
(Acta Politica Polonica)
3/2017 (41) 2017 Go to
66. Procesy suburbanizacyjne a partycypacja wyborcza. Przykład miast na prawach powiatu Pomorza Zachodniego
(Acta Politica Polonica)
3/2017 (41) 2017 Go to
67. Business intelligence w zarządzaniu procesowym w jednostkach samorządu terytorialnego na poziomie gminy
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Go to
68. Interakcje między potencjałem logistycznym a potencjałem finansowym w sytuacjach kryzysowych – ujęcie teoretyczno-metodyczne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
69. Corporate Social Responsibility Reporting in Local Government Units
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
70. Analiza pionowa i pozioma dochodów własnych oraz poziomu samofinansowania samorządów lokalnych w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
71. Uwarunkowania pomiaru efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
72. Wybrane aspekty pomiaru efektywności i skuteczności jednostki samorządu terytorialnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
73. Samoocena kontroli zarządczej jako praktyczny element zarządzania jednostką samorządu terytorialnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
74. Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego przy wykorzystaniu metody PRI
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
75. Niezależność audytora wewnętrznego według badań ankietowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
76. Proces inwentaryzacji w jednostce samorządu terytorialnego jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego – założenia organizacyjne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
77. Dysproporcje dochodowe samorządu lokalnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
78. Ocena zrównoważenia rozwoju wybranych gmin aglomeracji poznańskiej przy wykorzystaniu metody analitycznego procesu hierarchicznego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
79. Kreowanie klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd gminny (na przykładzie miasta Żagania)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
80. Zróżnicowanie dynamiki dochodów gmin województwa podkarpackiego w latach 2006–2015
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
81. Uwarunkowania efektywności systemu kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
82. Conditions of Operations of Local Government Units in Unstable Economic Environments
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
83. Analiza wydatków inwestycyjnych miast na prawach powiatu na przykładzie województwa łódzkiego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
84. Zarządzanie finansami gospodarstw domowych oraz jednostek sektora finansów publicznych - podobieństwa i różnice
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
85. Niestandardowe instrumenty finansowania jednostek samorządu terytoerialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
86. Podejścia i metody w badaniu efektywności szpitali samorządowych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
87. Ryzyko w jednostkach samorządu terytorialnego jako element kontroli zarządczej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
88. Health Policy Program “The Brave Eight” as an Element of the Strategy for Solving Social Problems for the City of Szczecin for 2015–2020
(Acta Politica Polonica)
1/2018 (43) 2018 Go to
89. Jak wybierać rady średnich i dużych miast?
(Acta Politica Polonica)
4/2017 (42) 2017 Go to
90. Referenda odwoławcze organów wykonawczych w Polsce w latach 2006–2017. Realny wpływ czy fikcja? Analiza wybranych przypadków
(Acta Politica Polonica)
4/2017 (42) 2017 Go to
91. Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydentów miast – znaczenie regionalizacji preferencji
(Acta Politica Polonica)
4/2017 (42) 2017 Go to
92. Organizacje pozarządowe na samorządowej scenie politycznej. Przykład powiatów województwa zachodniopomorskiego
(Acta Politica Polonica)
4/2017 (42) 2017 Go to
93. Struktura dochodów powiatów ziemskich i grodzkich w województwie zachodniopomorskim w latach 2012–2016
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/1 2018 2018 Go to
94. Wykorzystanie funduszy europejskich w latach 2007–2013 w Małopolsce na przykładzie transportu oraz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/1 2018 2018 Go to
95. Brak poczucia sprawczości – wybory do parlamentu Europejskiego na tle wyborów samorządowych. Przykład województwa zachodniopomorskiego
(Acta Politica Polonica)
2/2018 (44) 2018 Go to
96. Real Property Tax Reform. Theoretical Aspects. The Outline of Reference Model for Communes in Poland
(Współczesne Finanse)
nr 1 (2) 2017 2017 Go to
97. Absorption of the EU funds in the context of institutional efficiency of local governments in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
98. Rola samorządu gminnego w multi-level governance w Republice Federalnej Niemiec
(Studia Administracyjne)
nr 10 2018 2018 Go to
99. The Structure of Income of Lubuskie Local Government Units
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (2) 2018 2018 Go to
100. Sytuacja budżetowa gmin w latach 2014–2017
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
Page