Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/1-15
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 49/1 2017
Dysproporcje dochodowe samorządu lokalnego
(Income disparities in local government)

Authors: Marian Kachniarz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keywords: local government income disparities compensatory system
Year of publication:2017
Page range:10 (179-188)
Klasyfikacja JEL: H21 H23 H71
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Self-government financing should be based on such distribution of resources to realize the idea of equal and fair access to public goods and services. The aim of this article is income disparities analyze of municipal in Poland in the context of the efficiency of fiscal compensatory systems. Studies have shown that income diversification, even after the use of compensatory instruments, is so large it is difficult to recognize the current construction as justly. Such disparities do not allow the real chances of equal access to the same quality of public services. Under such conditions, local government, as part of a political-institutional sphere, can not effectively contribute to the formation of an integrated order.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bogucka-Felczak, M. (2014). System korekcyjno-wyrównawczy – postulaty de lege ferenda. Finanse Komunalne, 1–2, 92–105.
2.Borys, T. (2010). Koncepcja zrównoważonego rozwoju w naukach ekonomicznych. W: B. Poskrobko (red), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Zarys problemów badawczych i dydaktyki. Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
3.Borys, T. (2011). Zrównoważony rozwój – jak rozpoznać ład zintegrowany. Problemy Ekorozwoju (Problems of Sustainable Development), 6 (2), 75–81.
4.Fiedor, B. (2015). Instytucje formalne i nieformalne w kształtowaniu trwałego rozwoju. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 40 (2), 83–107.
5.Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2015 (2016). Warszawa: GUS.
6.Grobelny, R., Jaworski, D., Klupczyński, M. (2016). Propozycja korekt mechanizmu korekcyjno-wyrównawczego dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Łódź: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.
7.Kachniarz, M. (2011). Bogactwo gmin – efekt gospodarności czy renty geograficznej? Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 5 (17), 81–94.
8.Miesztalski, M. (2012). Dysfunkcje w systemie wyrównywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego. W: M. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz (red.), Finanse komunalne a Konstytucja. Warszawa: Biuro Trybunału Konstytucyjnego.
9.Ostrom, E. (1991). Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge: Cambridge University Press.
10.Patrzałek, L. (2015). Subwencja ogólna jako instrument korekcyjno-wyrównawczy w systemie finansów samorządu terytorialnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 404, 238–244.
11.Swianiewicz, P., Łukomska, J. (2016). System wyrównawczy sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce – propozycja usprawnienia. Samorząd Terytorialny, 12, 29–50.
12.Wskaźniki dochodów podatkowych dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2017 r. (2017). Warszawa: Ministerstwo Finansów.
13.Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lipca 2006 r. K30/04.