Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 49/1 2017

Year of publication:2017
# Title Page range Authors Actions
*

Strona tytułowa


(Title page)
1 (1-1) --- More
*

Strona redakcyjna


(Editorial page)
1 (2-2) --- More
*

Spis treści


(Table of contents)
4 (3-6) --- More
*

Wstęp


(Admission)
2 (7-8) --- More
1.

Rachunki wydatków na gospodarowanie zasobami naturalnymi


(Resource management expenditure accounts)
12 (9-20) Elżbieta Broniewicz More
2.

Interpretacja wartości ekonomicznej wody w kontekście teorii oczekiwanej użyteczności


(Interpretation of economic value of water in the context of expected utility theory)
11 (21-31) Anna Dubel More
3.

Unijne ujęcie zasady zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem znaczenia udziału Europejskiej Agencji Środowiska w jej wdrażaniu (wybrane zagadnienia)


(Conceptualization of sustainable development in EU law with regard to the significance of participation of the European Environment Agency in its implementation (selected issues))
10 (33-42) Łukasz Dubiński More
4.

Od równowagi bytu do zrównoważonego społeczeństwa


(From the balance of life for the sustainable society)
12 (43-54) Małgorzata Gotowska More
5.

Teoretyczne aspekty z zakresu kosztów zrównoważonego rozwoju w rolnictwie europejskim


(Costs of sustainable development in European agriculture (theoretical aspects))
10 (55-64) Jolanta Kondratowicz-Pozorska More
6.

Gry jako narzędzia wspierające proces edukacji


(Game as tools supporting the education process business school champs – innovative tool to wortk with groups)
11 (65-75) Grażyna Leśniewska More
7.

Zastosowanie koncepcji Sustainable Value w analizie porównawczej przedsiębiorstw


(Application of sustainable value in comparative analysis of companies)
10 (77-86) Krzysztof Posłuszny More
8.

Ocena możliwości wykorzystania aukcji jako narzędzia internalizacji efektów zewnętrznych i dostarczania dóbr publicznych w rolnictwie


(ASSESSMENT OF The possibility of applying auctions as a tool for internalisation of externalities and supply of public goods in agriculture)
9 (87-95) Barbara Wieliczko More
9.

Szkolnictwo zawodowe w powiatach grodzkich i ziemskich województwa zachodniopomorskiego – wyniki badań


(VOCATIONAL EDUCATION IN URBAN AND RURAL POVIATS OF ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODESHIP – RESEARCH RESULTS)
14 (97-110) Beata Bieszk-Stolorz, Anna Gdakowicz, Iwona Markowicz More
10.

Równowaga zewnętrzna nowych krajów Unii Europejskiej po światowym kryzysie finansowym


(External balance of new EU Member States after global financial crisis)
13 (111-123) Ewa Bilewicz More
11.

Uwagi o surowcowo-rolnej specjalizacji eksportu krajów rozwijających się w XXI wieku


(Some remarks on agricultural and raw materials export specialization of developing countries in the 21st century)
12 (125-136) Jerzy Dudziński More
12.

Rola organizacji odzysku w tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym


(The role of recovery organisations in the creation of a circular economy)
11 (137-147) Joanna Godlewska More
13.

Dysproporcje między krajami Unii Europejskiej pod względem nakładów i efektywności działań B+R


(European Union Member States’ disparities in terms of GERD and R&D activity efficiency)
15 (149-163) Marcin Gryczka More
14.

Wpływ nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na rynek nieruchomości rolnych w województwie wielkopolskim


(The impact of amendments to the act of the shaping of the agricultural system, on the market of agricultural real estate in Wielkopolskie prowince)
13 (165-177) Mateusz Iwiński, Adam Zydroń, Magdalena Antkowiak, Piotr Szczepański More
15.

Dysproporcje dochodowe samorządu lokalnego


(Income disparities in local government)
10 (179-188) Marian Kachniarz More
16.

Państwowe fundusze majątkowe jako czynnik rozwoju krajów Afryki


(Sovereign wealth funds as a factor for the development of African countries)
14 (189-202) Renata Knap More
17.

Wymiar społeczny funkcjonowania leśnych kompleksów promocyjnych w Polsce


(Social dimension of the promotional forest complexes’ activity in Poland)
11 (203-213) Hanna Kruk More
18.

Ocena efektywności i ryzyka finansowego biogazowni rolniczej – studium przypadku


(Efficiency and risk assessment of a biogas plant - Case study)
11 (215-225) Magdalena Ligus, Edyta Sidorczuk-Pietraszko, Piotr Danielski More
19.

Konkurencyjność Polski na tle krajów unijnych


(Poland's competitiveness against the EU countries)
15 (227-241) Ewa Mazur-Wierzbicka More
20.

Przestrzenne zróżnicowanie kosztów realizacji zaktualizowanego programu wodno-środowiskowego kraju


(Spatial diversification of the implementation costs of the updated national water and environmental program)
11 (243-253) Karol Mrozik, Piotr Idczak, Anna Adamska More
21.

Wykorzystanie walut krajowych w funkcjach pieniądza światowego. Część 1


(National currency usage in world money functions)
12 (255-266) Halina Nakonieczna-Kisiel More
22.

Uwarunkowania kreacji pieniądza międzynarodowego. Część 2


(International money creation determinants)
13 (267-279) Halina Nakonieczna-Kisiel More
23.

Korzyści związane z funkcjonowaniem klastrów na przykładzie Śląskiego Klastra Wodnego


(The benefits of clustering on the example of the Silesian Water Cluster)
11 (281-291) Olga Okrzesik More
24.

Bariery i efekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw zlokalizowanych w gminie Pełczyce


(Barriers and effects of innovative activity of enterprises in Pełczyce)
11 (293-303) Marlena Płonka, Roman Tylżanowski More
25.

Skłonność gospodarstw domowych do instalowania OZE – wyniki badań na Dolnym Śląsku


(The households’ willingness to install RES – Lower Silesia survey results)
12 (305-316) Edyta Ropuszyńska-Surma, Magdalena Węglarz More
26.

Aktywizacja specjalnych stref włączenia w lokalnych planach rewitalizacji


(Activation of special zones in the local revitalization plans)
9 (317-325) Beata Skubiak More
27.

Analiza kosztów zewnętrznych emisji zanieczyszczeń w transporcie drogowym w Polsce w latach 2000–2014


(Analysis of pollutants external cost from road transport in Poland in 2000–2014)
12 (327-338) Mariusz Trela More
28.

Wpływ obszarów chronionych na gospodarowanie przestrzenią w gminie Stęszew


(The impacts of protected areas on the management of space in the commune Stęszew)
11 (339-349) Adam Zydroń, Mateusz Iwiński More
*

Tomasz Rynarzewski, Katarzyna A. Nawrot, Kamil Zajączkowski, Ewa Cieślik, Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe Afryki. Polska perspektywa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2017

4 (351-354) Renata Knap More