Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/1-09
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 49/1 2017
Szkolnictwo zawodowe w powiatach grodzkich i ziemskich województwa zachodniopomorskiego – wyniki badań
(VOCATIONAL EDUCATION IN URBAN AND RURAL POVIATS OF ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODESHIP – RESEARCH RESULTS)

Authors: Beata Bieszk-Stolorz
Uniwersytet Szczeciński

Anna Gdakowicz
Uniwersytet Szczeciński

Iwona Markowicz
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: vocational education survey employers
Year of publication:2017
Page range:14 (97-110)
Klasyfikacja JEL: I23 J24
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article is to diagnose the needs and offer of education institutions in the Zachodniopomorskie Voivodeship vocational education. The diagnosis is carried out on the basis of a survey being a part of a study commissioned by the Regional Labour Office in Szczecin. The quantitative studies were realized by means of a diagnostic survey method with a questionnaire and CATI and PAPI techniques. The survey was conducted based on a questionnaire. The questionnaire consists of 24 questions (closed and open). Respondents evaluated the teaching staff, infrastructure and cooperation with employers. The results of the study were presented by urban and rural poviats.
Download file

Article file

Bibliography

1.Gajdos, A., Żmurkow-Poteralska, E. (2014). Prognoza liczby pracujących według zawodów
2.w Polsce. Polityka Społeczna, 1, 14–20.
3.Gołaszewska-Kaczan, U. (2014). Działania podnoszące poziom kapitału ludzkiego w nowej
4.perspektywie finansowania 2014–2020. Optimum. Studia Ekonomiczne, 6 (72),
5.91–104.
6.Goźlińska, E., Kruszewski, A. (2013). Stan szkolnictwa zawodowego w Polsce – raport. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
7.Jeruszka, U. (red.) (2012). Unowocześnianie metod i form kształcenia zawodowego w Polsce. Diagnoza i oczekiwane kierunki zmian. Warszawa: IPiSS.
8.Kabaj, M. (2011). System kształcenia zawodowego i kierunki jego doskonalenia w warunkach integracji i wzrostu konkurencyjności. Diagnoza i elementy programu szerszego wdrożenia dualnego systemu kształcenia w Polsce. Warszawa: Związek Rzemiosła Polskiego.
9.Kryńska, E. (2014). Od redaktora tematycznego numeru. Polityka Społeczna, 1, 1.
10.Lis, S., Skuza, K. (2015). Zmiany edukacyjnych aspiracji Polaków w okresie transformacji systemowej. Optimum. Studia Ekonomiczne, 3 (75), 46–60.