Search

Result: Found records: 153 (record limit: 100, number of pages: 2).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Influence of Physical Activity on Reduction of Delayed Onset Muscle Soreness
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Go to
2. The Ability to Maintain Attention during Visuomotor Task Performance in Handball Players and Non-Athletes
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Go to
3. Czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Go to
4. Selective acceptance of Brassicaceous plants by the peach potato aphid Myzus persicae: a case study of Aurinia saxatilis
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Go to
5. In search of bIopestIcIdes: The effect of caraway Carum carvi essentIal oIl and Its major constItuents on peach potato aphId Myzus persicae probIng behavIor
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Go to
6. Kierunki rozwoju działań merchandisingowych w drugiej dekadzie XXI wieku
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
7. Preferencje i motywy wyboru zakładu ubezpieczeń na życie przez klientów indywidualnych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
8. Rynek przemysłu spotkań a ewolucja wizerunku miasta na przykładzie Krakowa
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
9. The Entity Structure of the Cross-Border Tourism Product
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
10. Kobiety w wydziałach logistyki policji
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
11. Analiza wpływu doświadczenia zawodowego na intensywność podejmowania pracy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Go to
12. Analiza potrzeb i oferty szkół wyższych województwa zachodniopomorskiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Go to
13. CD NIWA JAKO PLATFORMA WSPÓŁPRACY BIZNESU I NAUKI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Go to
14. INBOUND MARKETING W BUDOWANIU WIZERUNKU MARKI W SIECI. STUDIUM PRZYPADKU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Go to
15. WYZWANIA DLA ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM W NIEPUBLICZNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Go to
16. PROCES TWORZENIA ZESPOŁÓW ZRÓŻNICOWANYCH JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Go to
17. Rola ekoturystyki w rozwoju gmin na przykładzie Euroregionu Glacensis
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Go to
18. Wybrane imprezy kulturalno-rozrywkowe w powiecie bieszczadzkim oraz ich wpływ na rozwój turystyki w tym regionie
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Go to
19. MODELE HAZARDU A MODEL LOGITOW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
20. Long-distance Running and its Effects on Cardiorespiratory Adaptation and Physiological Strain in Marathon Runners
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
21. Efekty wykorzystania konwergencji mediów społecznych i mobilnych w marketingu. Studium badawcze
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
22. Ocena intensywności wzrostu cen akcji spółek rynku nieruchomości po bessie w 2011 roku
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
23. Logistics costs and balanced scorecard in business management
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 120 2015 2015 Go to
24. Rozwój e- administracji w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
25. NABYWCA DIGITALNY A SKUTECZNE DZIAŁANIA MARKETINGOWE- WYBRANE ASPEKTY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
26. Zachowania ludzi starszych w procesie zakupu usługi ubezpieczeniowej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
27. TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASEKTY BADANIA UTAJONYCH POSTAW KONSUMENTÓW WOBEC MAREK
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
28. WSPÓŁPRACA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Z PRACODAWCAMI W PODREGIONACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
29. Budowanie zespołu wirtualnego – zasady i wyzwania
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Go to
30. INSTRUMENTY FINANSOWE W ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
31. Secondary sex ratio of nestlings of the blackbird (Turdus merula)
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Go to
32. Values of B and T cells and their subpopulations in peripheral blood of rabbits
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Go to
33. Zamówienia publiczne jako mechanizm wsparcia MSP – do-świadczenia krajów byłego bloku wschodniego i rekomendacje dla Polski
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
34. Miasto jako obszar aktywności turystycznej i rekreacyjnej na przykładzie Szczecina
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
35. Preferences and Motives of Consumer Behavior in the Process of Purchasing Travel Insurance
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
36. Etapy rozwoju strategii zrównoważonej turystyki
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Go to
37. Aktywność czy bierność na obszarach wiejskich w województwie zachodniopomorskim
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Go to
38. Wykorzystanie analizy skupień w procesach poznawczych stratyfikacji przedsiębiorstw transportowych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
39. Narzędzia marketingowe zagranicznych convention bureaus – studia przypadków
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
40. Trendy w komunikacji marketingowej na rzecz marek ‒ wybrane aspekty
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
41. Wizerunek kobiet w przekazach medialnych o charakterze informacyjnym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
42. Lautes lesen – Intonationsübungen für polnische Germanistikstudenten
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Go to
43. La notion de l’action dans l’oeuvre d’Antoine de Saint-Exupery
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Go to
44. Tablice trwania – nieparametryczny model czasu trwania w bezrobociu w Szczecinie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
45. Analiza wpływu przeprowadzenia termomodernizacji na cenę lokali mieszkalnych na przykładzie budynku z wielkiej płyty na szczecińskim rynku nieruchomości
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
46. Finansowanie rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych w regionalnych programach operacyjnych w perspektywach finansowych Unii Europejskiej w latach 2007–2013 i 2014–2020
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Go to
47. KOMPETENCJE CZŁONKÓW ZESPOŁU WIRTUALNEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
48. Weryfikacja wiarygodności wykonawcy usług publicznych
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
49. Logistyka sieci dostaw w niemieckim przemyśle samochodowym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
50. Rola audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w szacowaniu ryzyka prowadzonej działalności w jednostkach samorządu terytorialnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
51. Kierunki rozwoju produktu turystyki wodnej Szczecina
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
52. Postrzeganie warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w województwie lubelskim przez podmioty o wysokim potencjale wzrostu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
53. Czy PPP jest realną alternatywą dla realizacji inwestycji przez samorządy?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
54. Wizualizacja danych i informacji jako narzędzie wspomagania audytu ryzyka
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
55. Households migration as a significant part of the globalization process
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Go to
56. ANALIZA WTÓRNA JAKOŚCIOWYCH DANYCH ZASTANYCH: PRZEGLĄD ZAŁOŻEŃ TEORETYCZNYCH I APLIKACJI METODOLOGICZNYCH
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 1 2017 Go to
57. Motywy wyboru studiów, satysfakcja z nich oraz plany zawodowe studentów Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
58. Zakres ochrony utworu naukowego – znaczenie wyodrębnienia formy oraz treści
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
59. Directions of change in corporate fringe benefits
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
60. Ocena ryzyka eksploatacji inteligentnych budynków dla potrzeb ich ubezpieczenia od wybranych zdarzeń losowych w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
61. Instrumentarium materialnej polityki bilansowej dotyczące aktywów finansowych o charakterze własnościowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
62. Weryfikacja danych pozafinansowych w raportowaniu osiągnięć jednostek odpowiedzialnych społecznie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
63. Polska i Słowacja jako miejsca lokowania centrów usług wspólnych – analiza porównawcza
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Go to
64. Skutki udzielania ulg, umorzeń i zwolnień przez organy podatkowe gmin
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
65. Podatkowe czynniki kształtujące potencjał finansowy jednostek samorządu terytorialnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
66. Financial literacy in Poland: theoretical framework, research and policy
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Go to
67. Miejsce turystyki zakupowej w strategiach miast w Polsce i na świecie
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
68. Neurobadania skuteczności reklamy ‒ przykłady zastosowań
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Go to
69. Korzyści i zagrożenia wynikające z funkcjonowania wirtualnych zespołów projektowych
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Go to
70. Edukacja dzieci romskich na ziemi lubuskiej w latach 2004–2015
(Acta Politica Polonica)
2/2017 (40) 2017 Go to
71. Jakość zasobów ludzkich a wybrane aspekty standaryzacji i certyfikacji w HR
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Go to
72. Komunikacja marketingowa w realiach omnichannel – ujęcie modelowe
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
73. Kampanie storytellingowe na rzecz marek w teorii i praktyce ‒ wybrane aspekty
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
74. Interakcje między potencjałem logistycznym a potencjałem finansowym w sytuacjach kryzysowych – ujęcie teoretyczno-metodyczne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
75. Wyzwania i korzyści dla miast, regionów i państw-organizatorów wielkich imprez sportowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
76. Wzrost gospodarczy a płace minimalne w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
77. The Use of Knowledge Capital in a Region Through Building a Network of Cooperation Between the Public and Private Sector
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
78. Wykorzystywanie plastikowych kart chipowych przez zakłady ubezpieczeń
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
79. Diagnoza finansów gospodarstw domowych w największych miastach Polski
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
80. Szkolnictwo zawodowe w powiatach grodzkich i ziemskich województwa zachodniopomorskiego – wyniki badań
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
81. Niezależność audytora wewnętrznego według badań ankietowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
82. Ocena użyteczności informacji sprawozdawczych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
83. Aktywizacja specjalnych stref włączenia w lokalnych planach rewitalizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
84. Nowa rola komitetów audytu w spółkach zainteresowania publicznego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Go to
85. Lęk przed wpływem i nowoczesna podmiotowość
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Go to
86. Lokalny plan rewitalizacji jako narzędzie wspierania rozwoju obszarów problemowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
87. "Le convoi du 24 janvier" de Charlotte Delbo et la mémoire ressuscitée de la Déportation
(Annales Neophilologiarum)
10 (2016) 2016 Go to
88. Ryzyko w jednostkach samorządu terytorialnego jako element kontroli zarządczej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
89. Poznań Edwarda Balcerzana
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (9) 2017 2017 Go to
90. Peryfrazy ojkonimów polskich
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Go to
91. Formuły końcowe w listach Adama Mickiewicza
(Studia Językoznawcze)
t. 9, 2010 2010 Go to
92. Cardiac Rehabilitation in Heart Failure. Part II. Does Higher Intensity Means Better Outcome?
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 22, No. 2/2018 2018 Go to
93. Formy adresatywne w nagłówkach listów Adama Mickiewicza
(Studia Językoznawcze)
t. 8, 2009 2009 Go to
94. Ocena wpływu zatrudnienia subsydiowanego na wyjście z bezrobocia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/1 2017 2017 Go to
95. Komunikacja wewnętrzna – innowacyjny aspekt współczesnego zarządzania organizacją
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
96. Aktywność marketingowa organizacji pozarządowych w kreowaniu popytu turystycznego (na wybranych przykładach)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Go to
97. Atrakcje turystyczne dziedzictwa przemysłowego ziemi wałbrzyskiej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
98. Wykorzystanie testu Graya do oceny wpływu płci na formę wyjścia z bezrobocia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Go to
99. Wykorzystanie uogólnionej miary odległości do klasyfikacji województw według efektywności form aktywizacji zawodowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Go to
100. Analiza atrakcyjności dużych miast pod względem rozwoju handlu targowiskowego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Go to
Page