Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-31
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2017 (86)
Ocena intensywności wzrostu cen akcji spółek rynku nieruchomości po bessie w 2011 roku
(ANALYSIS OF TRENDS OF CHANGES OF SHARE PRICES OF LISTED COMPANIES ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE AFTER BEAR MARKET IN 2011)

Authors: Beata Bieszk-Stolorz
Uniwersytet Szczeciński

Iwona Markowicz
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: sectors of listed companies bear market relative intensity relative risk/odds survival analysis
Year of publication:2017
Page range:14 (375-388)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The subject of the article is to analyze the fluctuations of share prices of companies operating in the construction industry, real estate development and building materials industry which were listed on the Stock Exchange in Warsaw during the bear market in 2011 and over the next two years. Design/Methodology/approach – The methods of duration analysis was used: logit model, Cox regression model and Kaplan-Meier estimator. Findings – The risk and intensity of decrease in share prices in the examined sectors compared to other industries in 2011 were assessed. Then, the odds and intensity of their recovery by the end of 2013 were examined. A logit model was used to assess the risk of 30% decrease in the value of share prices and the chance of 40% growth in share prices above the minimum price. The Cox regression model allowed to point the sectors whose share prices were falling and recovering in the most intensive way. Originality/value – The application of use of methods of duration in the study of the capital market.
Download file

Article file

Bibliography

1.Balicki A. (2006). Analiza przeżycia i tablice wymieralności. Warszawa: PWE.
2.Bieszk-Stolorz B. (2013). Analiza historii zdarzeń w badaniu bezrobocia. Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski.
3.Bieszk-Stolorz B., Markowicz I. (2011). Wykorzystanie modelu proporcjonalnego hazardu Coxa do oceny czasu od spadku cen akcji spółek giełdowych w okresie kryzysu finansowego do ich wzrostu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 183, Wrocław: Wydawnictwo UE we Wrocławiu, 47-54.
4.Bieszk-Stolorz, B., Markowicz, I. (2012). Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia. Warszawa: CeDeWu.
5.Cox, D. R., Oakes, D. (1984). Analysis of Survival Data, London: Chapman and Hall.
6.Gruszczyński M. (red.) (2012). Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych. Warszawa: Oficyna, Wolters Kluwer S.A.
7.Hosmer, D.W., Lemeshow, S. (2000). Applied Logistic Regression. New York: John Wiley & Sons, Inc.
8.Hozer, J., Markowicz, I., Stolorz, B. (2008). Zastosowanie metod analizy historii zdarzeń w badaniu czasu funkcjonowania firm. Szczecin: Zapol.
9.Kaplan, E.L., Meier, P. (1958). Nonparametric estimation from incomplete observations. Journal of the American Statistical Association, 53.
10.Kleinbaum, D.G., Klein, M. (2002). Logistic Regression. A Self-Learning Text, New York: Springer-Verlag.
11.Landmesser, J. (2013). Wykorzystanie metod analizy czasu trwania do badania aktywności ekonomicznej ludności w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
12.Markowicz I. (2012), Statystyczna analiza żywotności firm. Rozprawy i Studia t. (CMIX) 835, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
13.Markowicz, I., Stolorz, B. (2009). Model proporcjonalnego hazardu Coxa przy różnych sposobach kodowania zmiennych. Przegląd Statystyczny, 2 (56).
14.Matuszyk A. (2015). Zastosowanie analizy przetrwania w ocenie ryzyka kredytowego klientów indywidualnych, Warszawa: CeDeWu.
15.Olbryś, J., Majewska, E. (2014). Identyfikacja okresu kryzysu z wykorzystaniem procedury diagnozowania stanów rynku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 802, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65, 699–710.
16.Rocznik Giełdowy 2012, GPW, Warszawa.
17.Sączewska-Piotrowska A. (2016). Dynamika ubóstwa w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych. Wiadomości Statystyczne, 7.
18.Wiśniewski J.W. (1986). Ekonometryczne badanie zjawisk jakościowych. Studium metodologiczne. Toruń: UMK.
19.Wycinka E. (2015). Modelowanie czasu do zaprzestania spłat rat kredytu lub wcześniejszej spłaty kredytu jako zdarzeń konkurujących. Problemy Zarządzania vol. 13, nr 3(55), t. 2.
20.http://biznes.pl/gielda/profile/swiat/sp-500-us,402,2,6,profile-wykresy-s.html (11.05.2016).