Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2017 (86)

Year of publication:2017

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Analiza siły fundamentalnej spółek w sektorze deweloperskim notowanych na GPW w Warszawie


(ANALYSIS OF THE FUNDAMENTAL POWER FOR COMPANIES IN DEVELOPER SECTOR LISTED ON THE WSE)
14 (7-20) Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, Iwona Foryś More
2.

Scoringowa metoda wyznaczania sektorowego wskaźnika siły fundamentalnej na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie


(THE SCORING METHOD OF DETERMINING THE SECTORAL FUNDAMENTAL POWER INDEX ON THE EXAMPLE OF COMPANIES LISTED ON WARSAW STOCK EXCHANGE)
12 (21-32) Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, Waldemar Tarczyński, Paweł Tarczyński More
3.

Ryzyko rynkowe inwestycji w akcje na GPW w Warszawie w latach 2009 - 2015. Analizy branżowe.


(MARKET RISK OF INVESTMENTS ON WARSAW STOCK EXCHANGE 2009-2015. TRADE SECTORS ANALYSIS)
14 (33-46) Iwona Konarzewska More
4.

Reakcja inwestorów na zapowiedzi wysokości dywidend spółek notowanych na GPW w Warszawie


(INVESTORS' REACTION TO DIVIDEND ANNOUNCEMENT OF COMPANIES LISTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE)
12 (47-58) Jarosław Kubiak, Leszek Czapiewski More
5.

Dopasowanie rozkładów teoretycznych do empirycznych rozkładów stóp zwrotu wybranych indeksów giełdowych i spółek


(FITTING THEORETICAL DISTRIBUTIONS TO EMPIRICAL DISTRIBUTIONS OF RETURN ON SELECTED STOCK EXCHANGE INDICES AND COMPANIES)
12 (59-70) Jan Purczyński More
6.

Three-component portfolios containing gold

12 (71-82) Katarzyna Mamcarz More
7.

Relacje między systematycznymi miarami ryzyka inwestycji kapitałowych w podejściu klasycznym i dolnostronnym


(THE RELATIONSHIPS BETWEEN SYSTEMATIC MEASURES OF RISK OF CAPITAL INVESTMENTS IN THE CLASSICAL AND DOWNSIDE FRAMEWORK)
14 (83-96) Lesław Markowski More
8.

Czy warto wierzyć analitykom? Wyniki długoterminowych strategii inwestycyjnych opartych na rekomendacjach giełdowych


(IS IT PROFITABLE TO BELIEVE ANALYSTS? RESULTS OF LONG-TERM INVESTMENT STRATEGIES BASED ON BROKERAGE RECOMMENDATIONS)
14 (97-110) Leszek Czapiewski More
9.

Długoterminowe reakcje cenowe na podziały akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

12 (111-122) Adam Zaremba, Szymon Okoń More
10.

Porównanie efektywności informacyjnej rynku finansowego w wybranych krajach Unii Europejskiej


(INFORMATIONAL EFFICIENCY COMPARISON OF THE FINANCIAL MARKETS IN SELECTED COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION)
12 (123-134) Dominik Kubacki More
11.

Udział kobiet w radach nadzorczych i zarządach a działalność przedsiębiorstw oraz banków


(WOMEN ON FIRM AND BANK BOARDROOMS)
12 (135-146) Joanna Rachuba More
12.

Emocje a oszczędności emerytalne osób młodych - wyniki badań eksperymentalnych


(EMOTIONS OF YOUNG ADULTS INDUCED BY ASSESSMENT OF INVESTMENT OUTCOMES – RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDY)
12 (147-158) Mariusz Kicia More
13.

Miara VaR w ocenie odpowiedniości funduszu inwestycyjnego dla inwestora indywidualnego


(VAR IN ASSESSING THE SUITABILITY OF AN INVESTMENT FUND FOR THE INDIVIDUAL INVESTOR)
14 (159-172) Iwona Dittmann More
14.

Ograniczenia transferów do właścicieli w kowenantach obligacji notowanych na rynku Catalyst


(RESTRICTIONS ON TRANSFERS TO SHAREHOLDERS IN THE COVENANTS IN BONDS LISTED ON THE CATALYST MARKET)
12 (173-184) Marek Pauka, Bogumiła Brycz More
15.

Struktura portfeli efektywnych w modelach średnia-wariancja-skośność


(The structure of efficient portfolios in mean-variance-skewness models)
12 (185-196) Renata Dudzińska-Baryła, Donata Kopańska-Bródka, Ewa Michalska More
16.

Skuteczność hedgingu delta z zastosowaniem opcji na WIG20. Analiza porównawcza


(EFFECTIVENESS OF THE DELTA HEDGING USING OPTIONS ON THE WIG20. COMPARATIVE ANALYSIS)
10 (197-206) Ryszard Węgrzyn More
17.

Wartość zagrożona w warunkach ufinansowienia rynków surowców rolnych


(VALUE AT RISK IN CONDITIONS OF FINANCIALISATION OF AGRICULTURAL COMMODITY MARKETS)
14 (207-220) Małgorzata Just More
18.

Ocena stabilności wyników funduszy społecznie odpowiedzialnych na podstawie wybranych miar efektywności relatywnej


(Evaluation of the stability of investment results obtained by socially responsible funds with the use of selected relative efficiency measures)
10 (221-230) Paweł Jamróz More
19.

Determinanty cen uprawnień do emisji CO2 na rynku europejskim w latach 2013-2016


(THE DETERMINANTS OF EMISSIONS UNIT ALLOWANCE PRICES IN THE EUROPEAN MARKET IN 2013-2016)
10 (231-240) Wojciech Krawiec More
20.

Paradoks zamkniętych funduszy inwestycyjnych, na przykładzie wybranych FIZ, na polskim rynku kapitałowym


(The end-closed funds puzzle, for example selected FIZ on the Polish capital market)
10 (241-250) Ilona Żelazowska More
21.

Międzysektorowe porównanie stóp zwrotu na GPW w Warszawie za pomocą modeli dla zmiennych jakościowych


(INTERSECTORAL COMPARISON OF RATES OF RETURN ON WARSAW STOCK EXCHANGE BY MEANS OF ORDINAL LOGIT MODELS)
12 (251-262) Katarzyna Wawrzyniak, Barbara Batóg More
22.

Zastosowanie wybranych miar zysków i strat do badania efektywności inwestycyjnej funduszy akcyjnych w latach 2007-2015


(APPLICATION OF SELECTED MEASURES OF GAINS AND LOSSES FOR TESTING THE EFFECTIVENESS OF THE INVESTMENT EQUITY FUNDS IN THE YEARS 2007-2015)
10 (263-272) Dorota Żebrowska-Suchodolska More
23.

Płynność obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle płynności giełd europejskich


(THE LIQUIDITY OF THE STOCK EXCHANGE IN WARSAW ON THE BACKGROUND OF LIQUIDITY EUROPEAN STOCK EXCHANGES)
14 (273-286) Krzysztof Kowalke More
24.

Koncepcja i zastosowanie syntetycznego wskaźnika stopnia finansyzacji przedsiębiorstw


(THE CONCEPT AND APPLICATION OF THE NON–FINANCIAL CORPORATIONS FINANCIALISATION SYNTHETIC INDICATOR)
16 (287-302) Piotr Szczepankowski More
25.

Testowanie silnej efektywności informacyjnej rynku polskich funduszy emerytalnych


(TESTING OF THE STRONG INFORMATION EFFECTIVENESS OF POLISH PENSION FUNDS’ MARKET)
10 (303-312) Andrzej Karpio, Dorota Żebrowska-Suchodolska More
26.

Badanie zależności pomiędzy funduszami ETF na rynku surowców energetycznych


(AN ANALYSIS OF THE DEPENDECIES BETWEEN THE ENERGY COMMODITY EXCHANGE TRADED FUNDS)
12 (313-324) Blanka Łęt More
27.

Identyfikacja zakłóceń procesu wyceny przedsiębiorstw piłkarskich


(IDENTIFICATION OF DISTURBANCES OF FOOTBALL ENTERPRISES’ VALUATION)
14 (325-338) Sebastian Majewski More
28.

Leasing operacyjny jako alternatywa najmu na polskim rynku nieruchomości komercyjnych


(OPERATING LEASE - AN ALTERNATIVE TO RENTAL ON THE POLISH COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET)
14 (339-352) Iwona Foryś, Mirosław Górski More
29.

Emerging Market Regularities - the Case of Monthly Effects on the Warsaw Stock Exchange

10 (353-362) Joanna Lizińska More
30.

Stock market liquidity and returns on the Warsaw Stock Exchange: An introductory survey

12 (363-374) Szymon Stereńczak More
31.

Ocena intensywności wzrostu cen akcji spółek rynku nieruchomości po bessie w 2011 roku


(ANALYSIS OF TRENDS OF CHANGES OF SHARE PRICES OF LISTED COMPANIES ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE AFTER BEAR MARKET IN 2011)
14 (375-388) Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz More
32.

Migracja wartości w spółkach dywidendowych


(VALUE MIGRATION IN DIVIDEND COMPANIES LISTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE)
12 (389-400) Mirosław Wypych More
33.

Stopy zwrotu indeksów giełdowych na GPW w Warszawie i ich zmienność a wolumen obrotu akcjami – analiza zależności


(CAUSALITY ANALYSIS BETWEEN RETURN RATES / RETURN RATES VOLATILITY AND TRADING VOLUME OF SELECTED INDICES OF WARSAW STOCK EXCHANGE)
12 (401-412) Ewa Widz More
34.

Przesłanki ogłoszenia upadłości przedsiębiorców – wybrane aspekty prawne


(PREMISES FOR DECLARING BANKRUPTCY OF ENTREPRENEURS – SELECTED LEGAL ASPECTS)
10 (413-422) Kinga Flaga-Gieruszyńska More
35.

Indeksy hedoniczne cen jako sposób wyznaczania zmian cen na rynku nieruchomości mieszkalnych


(HEDONIC PRICE INDICES AS A WAY OF DETERMINING PRICE CHANGES IN THE RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET)
12 (423-434) Urszula Gierałtowska, Putek-Szeląg Ewa More
36.

Fundusze REIT – doświadczenia światowe a rynek polski


(REITs – WORLDWIDE AND POLISH EXPERIENCES)
13 (435-447) Urszula Gierałtowska More