Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-17
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2017 (86)
Wartość zagrożona w warunkach ufinansowienia rynków surowców rolnych
(VALUE AT RISK IN CONDITIONS OF FINANCIALISATION OF AGRICULTURAL COMMODITY MARKETS)

Authors: Małgorzata Just
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Keywords: investment risk futures contracts on agricultural commodities
Year of publication:2017
Page range:14 (207-220)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The main objective of this study was to analyze the usefulness of selected conditional VaR estimation models to measure the risk of an investment in the agricultural commodities futures markets in conditions of the financialisation of these markets. An additional aim was to evaluate and compare the level of an investment risk in the futures contract on particular agricultural commodities on different exchanges. Design/Methodology/approach – To estimate the VaR of the futures contracts for agricultural commodities the following conditional models were used: GARCH with a skewed Student-t distribution, GARCH-EVT and GARCH-FHS. To verify the effectiveness of tested models the following tests were implemented: Kupiec test, Christoffersen test, Christoffersen and Pelletier test. Findings – GARCH with a skewed Student-t distribution and GARCH-EVT allowed for correct estimation of the value at risk of the futures contracts for agricultural commodities during the financialisation of the agricultural commodities markets. There were differences in the level of an investment risk in the futures contracts on agricultural raw material on various exchanges. Originality/value – According to the author's knowledge the issue of measuring the value at risk of futures contracts for agricultural commodities rarely been undertaken in the literature, especially in the case of contracts traded on various exchanges.
Download file

Article file

Bibliography

1.Acworth, W. (2016). 2015 Annual Survey: Global Derivatives Volume. MarketVoice. Pobrano z: http://www.marketvoicemag.org/?q=content/2015-annual-survey-global-derivatives-volume (25.08.2016).
2.Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, vol. 31, no. 3, 307–327.
3.Christoffersen, P. (1998). Evaluating interval forecasts, International Economic Review, vol. 39, no. 4, 841–862.
4.Christoffersen, P., Pelletier, D. (2004). Backtesting value-at-risk: a duration based approach, Journal of Finan-cial Econometrics, vol. 2, no. 1, 84–108.
5.Disaggregated Commitment of Traders Reports (2004–2015). Pobrano z: http://www.cftc.gov/marketreports/commitmentsoftraders/index.htm (5.09.2016).
6.Doman, M., Doman, R. (2009), Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej. Kraków: Oficyna.
7.Echaust, K. (2014). Ryzyko zdarzeń ekstremalnych na rynku kontraktów futures w Polsce. Poznań: UE w Poz-naniu.
8.Giot, P., Laurent, S. (2003). Market risk in commodity markets: a VaR approach. Energy Economics, vol. 25, 435–457.
9.Hull, J., White, A. (1998). Incorporating volatility updating into the historical simulation method for VaR. Jour-nal of Risk, vol. 1, no. 1, 5–19.
10.Jajuga, K., Kuziak, K., Papla, D., Rokita, P. (2001). Ryzyko wybranych instrumentów polskiego rynku finanso-wego. Rynek terminowy, nr 11, 133–140.
11.Kupiec, P. (1995). Techniques for verifying the accuracy of risk management models. Journal of Derivatives, vol. 3, 73–84.
12.McNeil, A.J. (1999). Extreme Value Theory for risk management. Zurich: Mimeo ETZH Zentrum.
13.McNeil, A.J., Frey, R. (2000). Estimation of tail-related risk for heteroskedastic financial time series: an extreme value approach. Journal of Empirical Finance, vol. 7, no. 3, 271–300.
14.Morgan, W., Cotter, J., Dowd, K. (2012). Extreme measure of agricultural risk. Journal of Agricultural Econo-mics, vol. 63, no.1, 65–82.
15.Stryjek, A. (2013). O wyborze metody estymacji wartości zagrożonej na przykładzie portfela narażonego na ryzyko zmian kursów USD/PLN i EUR/PLN. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 2(34), 393–408.
16.Tomaszewski, J. (2015). Finansjalizacja a zmiany strukturalne na rynku towarów rolnych w pierwszych latach XXI w. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia, vol. 49, no. 4, 601–610. DOI:10.17951/h.2015.49.4.601.
17.Van Oordt, M.R.C., Stork, P.A., De Vries, C.G. (2013). On agricultural commodities’ extreme price risk. DNB working paper, no. 403, 1–27.
18.www.barchart.com (25.08.2016).