Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-19
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2017 (86)
Determinanty cen uprawnień do emisji CO2 na rynku europejskim w latach 2013-2016
(THE DETERMINANTS OF EMISSIONS UNIT ALLOWANCE PRICES IN THE EUROPEAN MARKET IN 2013-2016)

Authors: Wojciech Krawiec
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keywords: CO2 emission allowance determinants of emissions unit allowance prices EU emission trading scheme
Data publikacji całości:2017
Page range:10 (231-240)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – identification of determinants of emissions unit allowance prices in the European market in 2013-2016 Design/Methodology/approach – deductive method, analysis of the literature on the subject, statistical method Findings – last year’s institutional factors were the major determinants of emissions unit allowance prices. Probably, this situation won’t change until the carbon market will not be freed from the decision-makers influences, which now are the market regulator and allowances’ supplier. Originality/value – hereby article refers to determinants of emissions unit allowance prices in current period and is a starting point for further quantitative research.
Download file

Article file

Bibliography

1.Carraro, C., Favero, A. (2009). The Economic and Financial Determinants of Carbon Prices. Finance a uver Czech Journal of Economics and Finance, 59, 396–409.
2.CEER (2014). KfW/ZEW CO2 Barometer 2014 – Carbon Edition. New Phase, Old Problems 2014. Centre for European Economic Research.
3.Dyrektywa (2003). Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca program handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty i zmieniająca Dyrektywę Rady 96/61/WE. Dz.Urz. UE L 275/32 z 25.10.2003
4.Dyrektywa (2014). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE. Dz.Urz. UE L 173 z 12.6.2014.
5.KOBiZE (2014). Informacja ogólna, 24 listopada 2014. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Pobrano z: http://www.kobize.pl/pl/article/przydzialy-uprawnien-instalacje/id/353/informacja-ogolna.
6.KOBiZE (2017). Raporty 2012–2017. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Pobrano z: http://www.kobize.pl/pl/fileCategory/id/5/raport-z-rynku-co2.
7.Maydybura, A., Andrew, B. (2011). A Study of the Determinants of Emissions Unit Allowance Price in the European Union Emissions Trading Scheme. Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 5 (4), 123–142.
8.Protokół (2013). Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatycznych, sporządzony w Kioto 11 grudnia 1997 r. Dz.U. 2013, nr 5, poz. 1684.
9.Rickels, W., Duscha, V., Keller, A., Peterson, S. (2007). The determinants of allowance prices in the European Emissions Trading Scheme – Can we expect an efficient allowance market 2008? Kiel Working Paper No. 1387.
10.Sijm, J.P.M., Bakker, S.J.A., Chen, Y., Harmsen, H. W., Lise, W. (2005). CO2 price dynamics: The implications of EU emissions trading on the price of electricity. Report ECNC-05-81, Energy Research Center of the Netherlands (ECN).