Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-01
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2017 (86)
Analiza siły fundamentalnej spółek w sektorze deweloperskim notowanych na GPW w Warszawie
(ANALYSIS OF THE FUNDAMENTAL POWER FOR COMPANIES IN DEVELOPER SECTOR LISTED ON THE WSE)

Authors: Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska
Uniwersytet Szczeciński

Iwona Foryś
Instytut Ekonometrii i Statystyki WNEiZ Uniwersytet Szczecoński
Keywords: developers sector fundamental power index fundamental strength real estate market
Year of publication:2017
Page range:14 (7-20)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose - The main goal of the paper is assessment of the fundamental strength (power) for developers companies listed on the Warsaw Stock Exchange. An intermediate goal is also to determine the situation in the developers sector and the situation on the real estate market in the period considered. Methodology of the study – In the study was used the concept of the fundamental strength of the companies, and to its measurement the adequately constructed the fundamental strength indicators (FPI). The Authors in synthetic way referred to the situation in the developers sector and real estate market. The data for the analysis came from Notoria Serwis 2016, WGPW and GUS. The study covered the years 2011-2015. Result - As a result of the analysis, the research objectives were met. The application of the fundamental strength concept and its measurement has made it possible in synthetic way refers to the analyzed problem. The study confirmed the disparities in this regard. Originality/value - The research falls into the areas of implementation of the fundamental force and its measurement in the process of analysis and evaluation of the developers sector and points to the utilitarian character of the fundamental strength concept.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bełej M., Cellmer R. (2014). The effect of macroeconomics factors on changes in real estate prices - response and interaction, Acta Scientarium Polonorum. Oeconomia, Nr 13(2), s. 5-16.
2.Batóg B., Foryś I. (2016). Badanie aktywności deweloperów na polskim rynku mieszkaniowym z wykorzystaniem metody analogii czasowo-przestrzennych, ZN nr 1 (949), , Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 71-88.
3.Bryx M. (2007). Rynek nieruchomości - system i funkcjonowanie, Warszawa: Poltext,.
4.Foryś I. (2011). Społeczno – gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe, Szczecin: WN Uniwersytetu Szczecińskiego.
5.Foryś I. (2010). Apartment Price Indices on the Example of Cooperative Apartments Sale Transaction, Folia Oeconomica Stetinensia, 2010, /2, nr 9(17), s. 72-82.
6.Foryś I., Kokot S., Putek E. (2006). Aspekty ekonomiczno-finansowe w zarządzaniu nieruchomościami,. W: J.Hozer (red.), Podstawowe wiadomości z zakresu zarządzania nieruchomościami, Szczecin: KEiS, Uniwersytet Szczeciński, s. 60-101.
7.Foryś I. (2015). Development potential evaluation of regional real estate markets using GIS tool. W: A. Muczyński (red.), Real Estate Management: Spatial analysis supported by GIS tools, Zagreb: Croatian Information Technology Society, s. 16-38.
8.Gierałtowska U., Putek-Szeląg E. (2015). Inwestowanie pośrednie na rynku nieruchomośc. W: Tarczyński W., Majewski S (red.), Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie. Szczecin: ZN Uniwersytet Szczeciński, Nr 862 Nr 75 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, s. 159-171.
9.Hozer J. (red). (2008). Kryzys giełdowy a rynek nieruchomości. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
10.Kanak E. (2014). Identyfikacja i ocena strategii rynkowych deweloperów na wrocławskim rynku nieruchomości mieszkaniowych. Wrocław: Nauki o Zarządzaniu Management Science, UE we Wrocławiu 2(19).
11.Kokot S., Bas M. (2015). The Comparative Analysis of Asking and Traded Price Indices in Different Floor Area Subsegments of the Residential Property Market. Real Estate Management and Valuation , Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 23, No. 3/2015, s. 14-25.
12.Mikołajewicz G. (2010). Siła fundamentalna przedsiębiorstwa i czynniki ją kształtujące. Ujęcie modelowe, (rozprawa doktorska), Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, http://www.wbc.poznan.pl/Content/161923/S4225GrzegorzMiko%C5%82ajewicz.pdf)
13.Peiser R.B. , Frey A.B. (2003). Professional Real Estate Development. Washington D.C.: The Urban Land Institute, s.3.
14.Prajsnar A. (2016). Deweloperska ruletka trwała aż 20 lat (dostęp z dnia: 2016-05-04): http://www.bankier.pl/wiadomosc/Deweloperska-ruletka-trwala-az-20-lat-7368419.html (06.11.2016 r.)
15.Putek-Szeląg E. (2013). Rynek nieruchomości rolnych w województwie zachodniopomorskim na tle kraju. W: J. Hozer, W. Kuźmiński (red.), Analiza i diagnoza rozwoju rolnictwa w województwie zachodniopomorskim, , Szczecin: IADiPG, s. 74-83.
16.Tarczyńska-Łuniewska M. (2013). Metody WAP i ich wykorzystanie w definiowaniu wskaźnika siły fundamentalnej (WSF) – aspekty teoretyczne. W: W. Tarczyński (red.), Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Szczecin: ZN US Nr 616, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 29.
17.Tarczyński W., Foryś I. (2003). Rentowność inwestycji w nieruchomości i na rynku kapitałowym. W: J. Hozer (red.), Rynek nieruchomości pomorza zachodniego - stan i perspektywy, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, IADiP, M-EXPO, s. 11-18.
18.Tarczyński W. (1994). Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe. Przegląd Statystyczny Nr 3/1994.
19.Tarczyński W. (2002). Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Warszawa: PWE.
20.Trojanowski D. (2004). Kim jest deweloper?, Warszawa: Nieruchomości C. H. Beck, nr 2.
21.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U. z 2000 roku Nr 80, poz. 903 z późn. zm.).
22.Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2011 roku Nr 232, poz 1377)
23.Raport z badania rynku budownictwa mieszkaniowego – rynek pierwotny, UOKK, Warszawa, marzec 2014